Een gezinsvoogd is geen voogd

Een gezinsvoogd heeft geen gezag over een kind. Het gezag berust nog steeds bij de ouders.

Het verzoek tot opheffing ots kan worden gedaan door de stichting die met het toezicht is belast, de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder

googelt u GHSHE 2015 265

Eigen advocaat voor kind

Laat uw kind vergezellen door zijn eigen advocaat

Opnemen gesprek
  ECLI:NL:GHARL:2019:3475, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.253.407/02   (19-04-2020)
Volgens de Rechtbank Gelderland heeft de gezinsvoogd het recht met uw kinderen te praten. (Al kan hij dat niet volgens dr Akkerman.)

RBGEL:2018:5704

Vertrouwenspersoon uit netwerk ouder

RBNNE:2019:2864 (19-04-2019)

Wat verlopen is kan niet verlengd worden
RBZWB: 2021:4150   (09-08-2021)
Vervangende toestemming vakantie buitenland met moeder

RBZWB:2024:3359   24-05-2024

OTS verlengen voor een maand (meerderjarigheid)

Over verspilling gesproken.
RBZWB:2024:559   (02-02-2024)

Hoge Raad: is aan de wettelijke vereisten voor ondertoezichtstelling voldaan? benoeming deskundige, maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.

googelt u : ECLI:NL:PHR:2014:580

Hoge Raad: De rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen

De Hoge Raad heeft in 2003 uitgesproken, dat kinderrechter en hof het belang van het kind zelfstandig moeten beoordelen, en ook moeten kijken naar wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz.

Hoge Raad over omgang beperken door GI na rechterlijke beslissing

ECLI:NL:HR:2018:2321

Mag een Schriftelijke Aanwijzing omgang vastleggen na de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)

RBNHO:2019:746   (10-01-2019)

Geen eigengebakken gronden ots!

googelt u GHDHA 2015 1084
zie ook  GHARL:2016:199 en GHSHE 2016 1869

Niet iedereen mag een diagnose of wat daar voor doorgaat stellen

Bjz mag geen diagnoses laten stellen door anderen dan psycholoog of psychiater

Een niet gecertificeerde instelling mag geen verzoekschriften indienen

googelt u RBOBR 2015 203

Wat is de gewone verblijfplaats van het kind?

gogelt u GHARL 2015 6655 en ook GHARL:2021:9356  d.d. 05-10-2021:

5.1

Het hof dient allereerst te beoordelen of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

5.2

Het inleidend verzoek van de raad valt binnen het materieel toepassingsgebied van de Verordening 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (Verordening Brussel II-bis), zoals neergelegd in artikel 1 lid 1 sub b, artikel 1 lid 2 onder a en d en artikel 2 aanhef en onder 7 van deze verordening, aangezien een ondertoezichtstelling de ouderlijke verantwoordelijkheid beperkt. Het formeel toepassingsgebied van Brussel II-bis volgt uit artikel 8 van deze verordening. In dat artikel is bepaald dat, onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 12, ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen het tijdstip waarop het inleidend gedingstuk wordt ingediend.

In deze zaak was dat op 11 maart 2021.

5.3

Brussel II-bis bevat geen definitie van het begrip “gewone verblijfplaats”. Volgens bestendige jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de “gewone verblijfplaats” de plaats die een zekere integratie van het kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Die plaats moet worden bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het concrete geval. Daartoe moet onder meer rekening worden gehouden met de duur, de regelmatigheid, de omstandigheden en de redenen van het verblijf op het grondgebied van een lidstaat en van de verhuizing van het gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden van het kind in die staat. De bedoeling van de met het gezag belaste ouder om zich met het kind in een andere lidstaat te vestigen, waaraan uiting is gegeven door bepaalde tastbare maatregelen zoals de koop of de huur van een woning of de aanvraag voor een sociale woning in de lidstaat van ontvangst, kan een aanwijzing zijn voor de verplaatsing van de gewone verblijfplaats. Voor de verplaatsing van de gewone verblijfplaats naar de lidstaat van ontvangst geldt vooral de wens van betrokkene om daar het permanente of gewone centrum van zijn belangen te vestigen, met de bedoeling daaraan een vast karakter te verlenen. De duur van het verblijf kan bij de beoordeling van de bestendigheid van de verblijfplaats dus slechts een aanwijzing vormen. Bovendien kan de leeftijd van het kind van bijzonder belang zijn. Doorgaans is de omgeving van een jong kind in wezen een familiale omgeving. Voor deze omgeving is of zijn bepalend de persoon of personen bij wie het kind woont, die daadwerkelijk gezag over hem uitoefenen en voor hem zorgen. Daarbij kunnen criteria zoals de redenen voor de verhuizing van de ouders, hun talenkennis en hun geografische en familiale wortels relevant zijn.

5.4

Evenals de kinderrechter en op dezelfde gronden als de kinderrechter, die het hof na eigen onderzoek overneemt, is het hof van oordeel dat de Nederlandse rechter ten tijde van het verzoek in eerste aanleg rechtsmacht toe kwam. Het hof voegt daar het volgende aan toe. [de minderjarige] heeft op 6 maart 2021 Nederland verlaten, terwijl het verzoek in eerste aanleg op 11 maart 2021 is ingediend. De kinderrechter heeft dan ook terecht het verdrag Brussel II-bis heeft toegepast. Inmiddels is bekend dat de moeder en [de minderjarige] in [land1] verblijven. Ter mondelinge behandeling is gebleken dat de ouders het voornemen hadden om op enig moment naar het buitenland ( [land2] of [land1] ) te vertrekken. De vader heeft ter mondelinge behandeling verklaard dat dit vertrek is versneld doordat de raad betrokken raakte. Het hof is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de moeder met [de minderjarige] door de dreiging van de ondertoezichtstelling halsoverkop en zonder voorbereiding zijn vertrokken. Zo heeft [de minderjarige] geen afscheid genomen op school en was er nog geen woonruimte in [land1] geregeld. Onder deze omstandigheden kan het weliswaar zo zijn dat de ouders voornemens waren definitief naar [land1] te verhuizen, maar kan niet worden geoordeeld dat de gewone verblijfplaats van [de minderjarige] al vijf dagen na zijn vertrek buiten Nederland is komen te liggen.

Net doen of er geen ots is, keert zich op den duur tegen je

googelt u RBNHO 2015 889

Het Hof Den Bosch heft OTS op omdat vader alle contact met GI voor zichzelf en voor kind weigert

googelt u GHSHE 2016 2425

De kinderen gaan niet naar school en het thuisonderwijs schiet te kort

googelt u GHARL 2015 3618

Nu het kind al ruim een half jaar niet naar school gaat doordat de ouders het o.a. over de schoolkeuze niet eens worden, worden zij beiden in het gezag geschorst

ECLI:NL:RBROT:2016:10253

Moeder wil vader geheel buiten spel zetten: grond voor ondertoezichtstelling

googelt u GHDHA 2016 3224
zie ook GHARL 2017  2661 enGHARL 2017 260 

Loyaliteitsconflict reden voor OTS

RBZWB:2024:3358   08-04-2024   

Het blokkaderecht geblokkeerd

RBDHA 2016 11303

Her Hof Den Haag verlengt de OTS niet, terwijl de GI een UHP wil gaan vragen.

alle stress van de procedures en conflicten met de jeugdbeschermer en de vader, (de moeder) 
spanningen over andere zaken, zoals de ondertoezichtstelling en de omgangsregeling.(de GI)
Daar waren de moeder en de GI het over eens: spanningen i.v.m. de OTS!

googelt u GHDHA 2015 3584

Geen gezag? Dan geen partij i.v.m. ots e.d. Of toch wel?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

Moeder in hoger beroep tegen OTS; vader wil OTS

GHDHA: 2018:848

OTS niet verlengd, vader in hoger beroep

GHARL:2018:6393

Dit ongeboren kind krijgt geen ots

RBLIM:2018:9472

Dit ongeboren kind kreeg 30-04-2018 ots, maar 23-10-2018 opgeheven

GHAMS:2018:3892

Geschil uitvoering OTS: binnen 6 weken naar de rechter, anders niet-ontvankelijk

RBGEL:2019:1774

Vervanging GI die opdracht rechter niet uitvoert

RBNNE:2017:5108

GI heeft heel jaar vrijwel niets gedaan: geen verlenging OTS

RBLIM:2018:12445   (20-12-2018)
zie ook GHARL:2019:9401   (29-10-2019)

Geen doelen behaald: geen verlenging ots

GHAMS: 2019:3218   (03-09-2019)

OTS bereikt niets: niet verlengen

GHARL:2019:9401   (29-10-2019)

OTS kost meer dan het opbrengt

RBZWB:2019:5974   (24-12-2019)

De uitspraak heeft betrekking op uithuisplaatsing, maar is net zo goed een lichtend voorbeeld als het gaat om ots GHDHA:2016:2383

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.GHDHA:2016:2383

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

RBLIM:2018:9532

Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker geheel vervallen

RBROT:2019:4656   21-05-2019

Een SA kan door rechter vastgestelde omgangsregeling niet veranderen

googelt u RBROT 2015 5452

GI mag bij alleen OTS toch omgang bepalen, vindt deze rechter

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/34940?token=5c6c2d8f6e7972ab83362b0db8b12fac   (18-12-2019)

Verlenging OTS in hoger beroep opgeheven: hulpverlening geaccepteerd

GHARL:2018:362

Hof Den Bosch houdt zich aan de wet: OTS niet verlengd, zorg wordt geaccepteerd

GHSHE:2018:5313  (20 december 2018)

Hulp wordt aanvaard: einde OTS

GHARL:2019:4093   (07-05-2019)

Hof: geen OTS omdat ouders niet gedwongen hoeven te worden tot hulpverlening; zij hebben deze zelf ingeschakeld

GHDHA: 2018:3352  (28 november 2018)

GI maakt noodzaak verlenging onvoldoende aannemelijk ... feitenonderzoek!

GHAMS:2018:1123

Leger des Heils wil verlenging OTS om flutreden

GHSHE:2018:1937

Sinds verlenging OTS omstandigheden gewijzigd

GHAMS:2019:4663   (17-12-2019)

Sinds rapport RvdK situatie veranderd: geen OTS

(Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3672)

Achterhaalde feiten: geen OTS

RBNHO:2019:2766   (20-03-2019)

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

GHARL:2019:6167  (23-07-2019)

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

beschikking
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
zaaknummer : 200.266.616/01
zaakgegevens rechtbank : C/10/57 1091 / JE RK 19-984
beschikking van de meervoudige kamer van 27 november 2019 inzake
Raad voor de Kinderbescherming,
statutair gevestigd te Eindhoven,
locatie Rotterdam,
verzoeker in hoger beroep,
hierna te noemen: de raad.
tegen
,
wonende te ,
verweerster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
- advocaat mr. A.J.H.M. Hopmans te Rotterdam.

Ouders lastig voor school geen reden verlenging OTS

GHSHE:2018:4661

Alleen slechte communicatie ouders geen reden OTS

GHAMS:2017:5238

Ruzie ouders geen grond voor OTS

GHAMS:2019:176 (22-01-2019)

OTS voor omgang alleen? Dat doen we niet

RBROT:2019:894 (31-01-2019) "Kindvriendelijke" uitspraak

Verlenging ots alleen voor omgang? Nee.
RBROT:2020:6925   (04-08-2020)
OTS alleen voor omgang? Zeker niet in dit geval
RBROT:2020:12591   (18-12-2020)
Een gezinsvoogd die zelf onderzoekt of wat in de stukken van de RvdK staat wel klopt? Hulde!

GHSHE:2019:576   (14-02-2019)

OTS en uhp zijn voor bepaalde tijd; de GI dient steeds te bezien of terugkeer naar huis mogelijk is

googelt u GHSHE 2015 1607

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

Beperking van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind door de GI

GHARL:2020:1767   (03-03-2020)

Via drang naar verzoek ots; kinderrechter wijst af

RBROT:2020:1731   (31-01-2020)

Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen
GHAMS:2020:834   (10-03-2020)
Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen

RBROT:2020:3375   (08-04-2020)

Weer geen gezinsvoogd beschikbaar? Dan OTS voor 3 maanden
RBZWB:2019:4616   (02-10- 2019)
De kinderrechter beslist dat de GI een IQ-test voor [voornaam van minderjarige] kan laten uitvoeren zonder de toestemming van de moeder

RBMNE:2020:1857   (28-04-2020)
 

Over intelligentie en het verkeerd interpreteren van IQ-test resultaten

 

Ben Wilbrink heeft het nog eens op een rij gezet: de ontwikkeling van de IQ-test en het ontspoorde denken over intelligentie. Steeds meer onderzoek laat zien dat de uitslag op een intelligentietest sterk beïnvloed wordt door de omstandigheden waarin iemand leeft en leert. Een uitslag op een IQ-test voorspelt maar zeer ten dele hoe iemand zich zal ontwikkelen. We moeten meer oog hebben voor hoe iemand met de voor hem of haar belangrijke omstandigheden om gaat (de adaptieve vaardigheden) en voor processen die het weloverwogen nemen van beslissingen negatief beïnvloeden zoals  tijdsdruk, gebrek aan ondersteuning en stress. Mooi ook dat Wilbrink Alfred Binet de plaats toebedeelt die hem toe komt. Binet wilde kinderen met een leerachterstand vroegtijdig signaleren zodat ze beter onderwijs zouden kunnen krijgen. Hij constateerde dat veel van de kinderen die hij signaleerde geen verstandelijke beperking in engere zin hadden maar dat het onderwijs hen niet op de juiste manier de juiste dingen leerde.  Op de juiste manier de juiste dingen leren zou ook de doelstelling van passend onderwijs moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid soms anders.

#intelligentie #onderwijs #LVB

 

https://van12tot18.nl/intelligentie-in-historisch-perspectief

GI vraagt twee maal geen UHP, en dan opeens spoed
RBROT:2020:4389   (15-05-2020)
Verzoek OTS aangehouden
RBROT:2020:3917   (23-04-2020)
Op verzoek van de GI wordt omgang met de moeder beperkt en volledig begeleid
GHSHE:2020:1775   (11-06-2020)
Hoge Raad: alleen omgangs-ots als gronden voor ots aanwezig zijn

HR: 2016: 295   (19-02-2016

Geen OTS en geen UHP
RBROT:2020:6650   (09-07-2020)
Schriftelijke aanwijzing
RBROT:2020:6989   (03-08-2020)
GI wil verlenging OTS, rechter wijst niet toe
RBROT:2020:7769   (24-08-2020)
Is de bijzonder curator hier wel voor?
RBROT:2020:7889   (08-09--2020)
Geen gronden ondertoezichtstelling
GHDHA:2020:1709   (15-09-2020)
Vader zonder gezag geen belanghebbende
GHARL:2020:7786   (29-09-2020)
Verlenging OTS afgewezen
RBROT:2020:9553   (29-09-2020)
Een ots om de hulpverlening te kunnen volgen? Geen denken aan

RBNNE:2021:70   (13-01-2021)

Het gaat goed na jaar ots, dus geen verlenging
RBROT:2020:10229   (28-10-2020)
OTS niet verlengd: GI deed niets
GHSHE:2020:3556   (19-11-2020):
OTS niet verlengd
GHARL:2020:6915   (03-09-2020)
Dit was geen schriftelijke aanwijzing
RBZWB:2020:6094   (06-11-2020)
Als dit toch eens navolging mocht krijgen ...
RBZWB:2020:6447   (18-12-2020)
Verlenging OTS afgewezen
RBROT: 2020: 2792  (28-12)-2020
Deeltijd-UHP bij OTS
RBDHA:2021:777   (21-01-2021)
Geen zicht op thuissituatie geen reden verlenging OTS
RBROT:2021:992   (04-02-2021)
RvdK maakt bedreigingen niet concreet
RBDHA:2021:2446   (05-03-2021)
Geen verlenging OTS voor deze kinderen, geboren 2004 en 2005
RBDHA:2021:2451   (05-03-2021)
Geen bekrachtiging schriftelijke aanwijzing: niet concreet genoeg
RBDHA:2021:3161   (09-03-2021)
Doorbreking medisch beroepsgeheim
RBGEL:2020:7164   (04-12-2020)
Verzoek ondertoezichtstelling afgewezen
RBROT: 2021: 4366  (11-02-2021)
Hier gaat OTS niet helpen
GHSHE:2021:1487   (20-05-2021)
GI stap voor stap getoetst bij schriftelijke aanwijzing
RBLIM:2021:4934   (21-05-2021)
Verlopen OTS kan niet verlengd worden: nieuwe OTS nodig
RBROT:2021:5282
Schriftelijke aanwijzing te vaag: vervallen verklaard
RBROT:2021:6118   (25-06-2021)
Door William Schrikker gevraagde verlenging ots afgewezen

RBROT:2021:6517   (16-06-2021)

Geen verlenging ots

RBDHA:2021:6964   (03-06-2021)

Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen

RBZWB:2024:4231   (06-06-2024)

William Schrikker wordt vervangen
RBDHA:2021:8762   (21-07-2021)
William Schrikker zegt dat samenwerking moeizaam verloopt

RVDHA:2021:8228   (20-07-2021)

niet in staat zijn om de noodzakelijke hulpverlening te aanvaarden, omdat de GI die niet aanbiedt.
RBROT:2021:7576   (09-06-2021)
hoge eisen moeten worden gesteld aan de motivering van een omgangsondertoezichtstelling
RBROT:2021:7565   (10-06-2021)
William Schrikker wil ots niet verlengen!
RBDHA:2021:9515   (17-08-2021)
Moeder verhuist na scheiding plotseling met de kinderen, hoofdverblijf wordt nu bij de vader
RBGEL:2021:5038   (18-08-2021)
Alleen geen contact andere ouder onvoldoende reden ots
GHDHA:2021:1950   (28-09-2021)
Vervangende toestemming voor corona-vaccinatie
aaa
OTS niet verlengd; GI niet op zitting, ook geen bericht
RBZWB:2021:6277   (10-09-2021)
OTS nog 1 maand; GI heeft te weinig gedaan
GHARL:2021:11179   (30-11-2021)
Contact tussen ouders en OTS
RBROT:2022:287   (10-01-22)
Horen van minderjarigen en deskundige benoemd door rechter
PHR:2022:80   (20-01-2022)
OTS bereikt niets: opgeheven

GHSHE:2022:500   (17-02-2022)

Geschil uitvoering ots (art. 1:262b BW)
RBMNE:2022:605   (21-01-2022)
OTS niet verlengd: contraproductief
GHSHE:2022:1756   (02-06-2022)
Geen bedreiging meer: ots niet verlengd

GHSHE:2022:1909   (16-06)

Schriftelijke aanwijzing

RBDHA:2022:7596   (30-06-2022)

Zonder maatregel gaat het beter!

GHARL:2022:7359   (23-08-2022)

Geen contact vader en ondertoezichtstelling

RBZWB:2022:5539   (09-09-2022)

maar zie GHSHE:2022:2492   (21-07-2022)

zie ook RBROT:2022:6045   (11-07-2022)

maar RBROT:2022:5751   (18-05-2022)

In de gaten willen houden onvoldoende grond voor ondertoezichtstelling

GHDHA:2022:2157   (13-10-2022)

zie ook RBROT:2021:5169   (27-05-2021) en RBDHA:2021:3138   (22-03-2021) 

Geen OTS: onvoldoende concrete signalen kinderen

GHSHE:2022:3473   (13-10-2022)

zie ook RBROT:2022:8751   (30-08-2022)  en  RBROT:2022:1168   (15-02-2022)

OTS helpt niet: niet verlengd

RBDHA:2022       (19-10-2022)

Kind verhuisd naar Marokko, Nederlandse rechter bevoegd?

GHARL:2022:10412   (01-12-2022)

Het Hof gaat niet mee met William Schrikker

GHSHE:2023::66   12-01-2023

nu het maximaal haalbare binnen de ondertoezichtstelling is bereikt ...

RBZWB:2022:8425   21-12-2022

De situatie is veranderd: geen verlenging OTS in hoger beroep

GHAMS:2023:1114   (16-05-2023)

Botbreuk waarschijnlijk ontstaan bij gastouder, niet bij ouder

RBROT:2023:4548   (09-05-2023)

In hoger beroep: geen ondertoezichtstelling

GHAMS:2023:1114   (16-05-2023)

Schriftelijke aanwijzing vervallen

RBNHO:2023:6455   (21-06)

Geen verlenging OTS: ouders regelen het zelf

GHAMS:2023:1816   (25-07-2023)


zie ook RBROT:2022:3994  (12-05-2022)  en  RBZWB:2022:1830   (31-03-2022)  en RBROT:2022:1484   (16-02-2022)   en RBZWB:2022:932   (17-02-2022) en  RBROT:2022:1354   (23-02-2022) en RBZWB:2023:3806,  GHSHE:2023:490   (09-02-2023 

Veel mis in procedure en slechte onderbouwing

RBROT:2023:10951   (15-09-23)

 

De vader heeft moeder en kind na de geboorte met drank in het lijf, zonder rijbewijs in een onverzekerde auto opgehaald

RBROT:2023:9435   (4-10 of 11-10 2023)

In hoger beroep OTS niet verlengd, RvdK dacht e.e.a. eventjes te regelen op zitting

GHSHE:2024:1677   (16-05-2024)