Ondanks de zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, kan KOG niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is verboden auteursrechtelijk beschermde teksten openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de nadrukkelijke toestemming van stichting KOG.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor uw doel.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.