Hulp bij zoeken

Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het zoeken naar uitspraken, met onder andere uitleg over:

Selectiecriteria.

De Rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden en Raad van State publiceren uitspraken op basis van selectiecriteria:

  • Uitspraken zaken meervoudige kamers
  • Uitspraken Hoge Raad en appelcolleges
  • Uitspraken met media-aandacht
  • Uitspraken in strafzaken
  • Europees recht
  • Richtinggevende uitspraken
  • Wraking

Weekoverzicht

Selecteer een week en bekijk welke uitspraken er in die week aan het uitsprakenregister zijn toegevoegd.

 

Op deze pagina vindt u jurisprudentie en af en toe een tekst die in verband daarmee van belang is.
Leest u in de map Actualiteit de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage van 15 augustus 2011 over recht op inzage van alle stukken.
Bekijkt u in de map Actualiteit de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 12 april 2012 over het aanpassen van een rapport op basis van het correctierecht.
Het hof overweegt omtrent de procesrechtelijke status van [de biologische vader van kind3], zoals ook ter zitting aan hem en zijn advocaat mr. M. de Maaré, is medegedeeld dat hij ten onrechte door de rechtbank is aangemerkt als belanghebbende en vervolgens door de griffie van het hof als zodanig is opgeroepen, nu hij geen gezag over [kind3] heeft en hem niet heeft erkend. googelt u GHSHE 2014 2620.
Welke hoofdverblijfplaats is het meest in het belang van [de minderjarige]? Welke mogelijkheden zijn er voor een omgangsregeling tussen [de minderjarige] en de man? .
Deze vragen zijn samen serieus gesteld aan de Raad voor de Kinderbescherming door het Hof Amsterdam. Wat zal er gezwoegd zijn op de eerste vraag!.
Uitvoerbaar bij voorraad: Googelt u GHDHA 2013 BZ9678 Het hof overweegt als volgt. Het hof stelt voorop dat een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking heeft verkregen in beginsel bevoegd is deze te executeren, ook indien tegen de beschikking hoger beroep is ingesteld. Bij de beoordeling van de vraag of, in afwijking van voornoemd uitgangspunt, de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking dient te worden geschorst, dienen de navolgende maatstaven te worden aangelegd (vgl. Hoge Raad 30 mei 2008, LJN: BC 5012): (i) de verzoeker moet belang hebben bij de door hem verlangde schorsing van de tenuitvoerlegging; (ii) bij de in het licht van de omstandigheden van het geval te verrichten afweging van de belangen van partijen moet worden nagegaan of het belang van de degene die schorsing verzoekt bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist, zwaarder weegt dan het belang van de andere partij om de door hem verkregen veroordeling direct ten uitvoer te leggen, en (iii) bij deze belangenafweging dient de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing te blijven. Bij de beoordeling van een verzoek tot schorsing, geldt ook dat in beginsel moet worden uitgegaan van de beslissing van de vorige rechter en de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen omtrent de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Dit kan anders zijn indien de bestreden beschikking, waarvan de verzoeker beroep heeft ingesteld, klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag dan wel indien na de bestreden beslissing feiten of omstandigheden zijn voorgevallen of aan het licht gekomen, die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing
Jurisprudentie i.v.m. grootouders
Jurisprudentie i.v.m. gezag, omgang en informatie na scheiding
Jurisprudentie overigKijkt u ook op www.rechtspraak.nl