Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 
De KOG-nieuwsbrieven staan op deze website. Als wij het postadres van een donateur hebben, sturen wij een papieren exemplaar

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adres. Het volledige adres, dus postcode en huisnummer.

N.B. KOG bewaart uw gegevens niet.

KOG bewaart uw gegvens niet. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat u uw verhaal voor een tweede keer moet doen. Want tussen de vorige keer en de tweede heeft de contactpersoon misschien wel met 50 mensen gesproken. Dat kan vervelend zijn, maar privacy is wat waard.


We hakken een pad in de jeugdzorg-jungle (actualisering van De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015)
https://www.stichtingkog.info/media/We_hakken_een_pad_in_de_jeugdzorg-jungle.pdf

Maar alweer op één punt verouderd: klachtbehandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 

Een klacht indienen? Zo gaan we hiermee om. | Over ons | Raad voor de Kinderbescherming

Boekje over Veilig Thuis

Het boekje over Veilig Thuis kunt hier vinden:

https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

3 euro per boekje, inclusief verzendkosten.

2 stuks  inclusief verzendkosten 4 euro

Meer exemplaren na overleg.

Vraag uw advocaat naar deze drie punten te blijven informeren bij uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is gericht op terug naar huis io grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zie FJR januari 2022)

Alarm! De meldbriefprocedure

De meldbriefprocedure
Verzoeken tot verlenging van een ots/uhp worden afgedaan door de meldbriefprocedure (Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 maart 2021, rechtspraak.nl; Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 februari 2022, rechtspraak.nl).
Dat houdt in dat verlengingen van de ots en uhp kunnen worden afgedaan op basis van de stukken, als ouders niet binnen twee weken na het ontvangen van een brief van de rechtbank zelf aangeven dat ze een zitting wensen.

Gezag voor 1 ouder

Ingevolge artikel 1:251a lid 1 BW kan de rechter op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

6.4.

De rechtbank stelt voorop dat het uitgangspunt van de wetgever is dat de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Voor gezamenlijk gezag is in het algemeen vereist dat ouders in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg kunnen nemen op een wijze die niet belastend is voor het kind en zijn veiligheid niet in gevaar brengt, dan wel dat zij ten minste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen voordoen, zodanig dat het kind niet klem of verloren raakt tussen de ouders. Ook is het van belang dat ouders ten minste in staat zijn het kind buiten hun onderlinge problemen te houden.

 

Als Veilig Thuis contact met u opneemt: kijk op de pagina Veilig Thuis en bel Alice Jansen

Als Veilig Thuis contact met u opneemt: kijk op de pagina Veilig Thuis en bel Alice Jansen

Rechten van kinderen met een ots

Het is uiteraard belangrijk en wereldwijd gezien tamelijk uniek dat een minderjarige van 12 jaar of ouder in het kader van de OTS de bevoegdheid heeft een verzoek te doen:
- tot opheffing van de OTS (art. 261)
- tot wijziging of aanvulling van de doelen van de opgelegde OTS (art. 261)
- tot vervallenverklaring van een aanwijzing (art. 265a)
- tot het intrekken van zo"n aanwijzing (art. 265b)
- tot beëindiging of bekorting van de uithuisplaatsing of tot afzien van een overplaatsing (art. 265f)
- tot wijziging van een beslissing van de kinderrechter inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingsraken en/of de omgang (art. 265i)
- tot vervanging van de gezinsvoogd waarvoor de leeftijdsgrens van 12 jaar niet geldt (art. 44 lid 3 Uitv. Besl. WJZ).
Een indrukwekkende lijst van bevoegdheden. Maar ik vraag mij af hoeveel onder toezicht gestelde minderjarigen weet hebben van deze bevoegdheden."

En wij voegen daar nu na 2015 aan toe:
Allereerst beoordeelt de kinderrechter of de minderjarige wel ontvankelijk is in haar verzoek. Op grond van het nieuwe artikel 1:262b BW kan een minderjarige ouder dan twaalf jaar geschillen die de uitvoering van de OTS betreffen voorleggen aan de kinderrechter. Een geschil over de contactmomenten met familie valt hieronder. En: Een minderjarige van minstens 12 jaar kan de kinderrechter vragen om de benoeming van een bijzonder curator, en bij weigering zelfstandig in hoger beroep!

Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Het Ministerie van Justitie schreef aan ouders in antwoord op hun brief het hieronder geplaatste.
Het is KOG op grond van deze brief niet duidelijk wat dat team mag. Maar leest u het artikel van Mr Prinsen in de KOG-nieuwsbrief voorjaar 2022. Het lachen vergaat je wel.

Als u thuis rookt, hang dat dan niet aan de grote klok

O.a. Haarlem streeft naar rookvrije huishoudens. Je zou bijna zeggen: wie niet? Maar dat er misschien wel consequenties verbonden zullen zijn aan weigering van deelname aan een project stoppen-met-roken gaat wel ver.
Eind oktober 2020 hoorde KOG dat een ambulance-medewerker een melding bij VT had gedaan nadat hij in het huis waar hij geweest was een asbak met peuken had gezien.

Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen

Met behulp van de ZorgPunt Berichten Server worden dossiergegevens tussen Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders en binnenkort het CJG uitgewisseld, zie de volgende link:
www.derealisatiegroep.nl/productzp.aspx

Kijkt u altijd uit wat u zegt als u te maken hebt met een professionele organisatie, ook als dat bijvoorbeeld het AKJ is?

"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."

Gebruik instanties alleen waar zij voor bedoeld zijn.

Geef nooit, nooit, NOOIT uw kind vrijwillig in pleegzorg via een Blijf-huis, een bureau jeugdzorg, of welke instantie dan ook,

want dan moet je niet raar opkijken als er van alles gebeurt wat niet de bedoeling was.

Motie Van der Vlies aangenomen: Achter de rug van ouders om kinderen op school lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

Zo is het maar net! Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn. Wel blijft merkwaardig dat wie niet wil dat hijzelf of zijn kind lijsten invult of vragen beantwoordt over de gezinssituatie, dat moet melden, in plaats van dat er toestemming wordt gevraagd. Men gaat uit van toestemming.

U krijgt ook zelf een vragenlijst. U bent natuurlijk niet verplicht die in te vullen. Als u het wel doet, moet u elke vraag goed bekijken, Wil ik dit aan de grote klik hangen? Er staat een vraag op over roken. Als u echt niet wilt liegen, vul dan bijv. in n.v.t.

Hoe begint overheidsbemoeienis vaak? Met Veilig Thuis
Als Veilig Thuis contact met u opneemt, is het eerste wat u moet doen bellen of mailen naar
Alice Jansen (voorzitter KOG) alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis. Het lijkt ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

Informatie boekje over Veilig Thuis

https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

en gedrukt:
3 euro per boekje, inclusief verzendkosten.
2 stuks  inclusief verzendkosten 4 euro

Meer exemplaren na overleg.
Zolang de voorraad strekt.

Bestellen op kog@upcmail.nl of alicejansen@planet.nl, betalen op bankrekening NL 35 INGB 0009634691 t.n.v. Stichting KOG

Protocol van Handelen VT
Wij kunnen niet aan waarheidsbevinding doen. Het doel van een inschatting is niet de melding op waarheid te onderzoeken maar contact te krijgen met betrokkenen zodat zij hun verhaal kunnen vertellen.
Aldus een Veilig Thuis in 2021.
Veilig Thuis gesprekken niet aan de wetenschappelijke maat

#onderzoek #veiligthuis #kinderen #geheugen #forensischinterview

https://www.linkedin.com/posts/xavier-moonen-4868b39_beliefs-about-childrens-memory-and-child-activity-6716266388983488512-yOe6

Dr Marga Akkerman: Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman:  Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

Als VT of een andere instantie met uw kind wil praten op school: geef geen toestemming
Spreek met de leerkracht en de directeur, en bevestig schriftelijk dat u het niet goed vindt. De school moet een veilige plek zijn die buiten alle eventuele problemen staat.
KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen.

De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's, ook wel door consultatiebureaus, die screenen op risicofactoren voor mishandeling

en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen.
Een risicofactor voor kindermishandeling is meer dan 4 kinderen in uw gezin, eenoudergezin, ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte, zeer laag opleidingsniveau, geen Nederlands in het gezin, werkloos, arbeidsongeschikt.

De consultatiebureaus maken niet meer in de eerste plaats deel uit van de gezondheidszorg maar van de jeugdbescherming. Dat inzicht is winst.

Bron ouderonline van 7 november 2011.

EKD - "Mijn kind niet in dat digitaal dossier"

http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf  

Dit rapport uit 2005 (dus vóór Rouvoet) heeft alle ingrediënten die tot op de dag van vandaag worden uitgewerkt tot een sluitend netwerk rondom ouders en kinderen, waarin anderen bepalen wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Paragraaf 1.3.3 heet: 'Vroegtijdig signaleren en interveniëren is een kerntaak voor allen die met kinderen of ouders werken.'

Daarin zitten kernen van het probleem: ouders en kinderen zijn tot object gemaakt, de idee dat ouders zelf vaak de eersten zijn die vroegtijdig signaleren is helemaal weg, iedereen die met kinderen werkt krijgt een signaleringstaak (consultatiebureaus, maar ook scholen etc.) en het signaleren en interveniëren is tot kerntaak geworden van mensen en instanties die eigenlijk een andere taak hadden ten aanzien van kinderen.

Op het hierdoor ontstane klimaat is al forse kritiek gekomen van de raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de raad voor Volksgezondheid en Zorg in het rapport: investeren rondom kinderen.

Zie: 
https://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/2009/1075/ http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Wie gebruikt de LIRIK al?
De bureaus jeugdzorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gebruiken de LIRIK al. Daarnaast wordt de LIRIK gebruikt door andere organisaties
 

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen aan om de LIRIK in de praktijk te gebruiken. Daarnaast biedt het NJi advies op maat bij de implementatie binnen de organisatie.

Training en advies
https://www.nji.nl/smartsite.dws?id=131772

De Verwijsindex Risicojongeren (Anne Schepers in De Correspondent van 13 mei 2015) en te dikke kinderen

Op de VIR zitten de volgende instanties in ieder geval aangesloten: scholen, leerplichtambtenaren, regionale meld- en coordinatiepunten, kinderopvang, Centrum voor Werk en Inkomen, gemeentelijke sociale dienst, gemeentelijke kredietbank, huisarts, spoedeisende hulp, Jeugd-GGZ, GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, huisartsenpost, consultatiebureau, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, MEE-organisaties, politie, openbaar ministerie, Bureau Halt, reclassering, Raad voor Kinderbescherming.

Terecht in de jeugdzorg, voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik
ook te downloaden www.scp.nl
ISBN 978 90 377 0629 1 

Gedragsproblemen van kinderen zijn de voornaamste voorspeller voor jeugdzorggebruik, aldus dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Nog meer om je mond over te houden dus.

Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"

Bij de schoolarts is de laatste jaren veel veranderd. Er wordt wel naar ogen, oren enzovoort gekeken, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het vooral gaat om informatie over het gezin. Behalve contact met de leerkracht is er een gesprek met het kind en worden de ouders geacht een vragenlijst in te vullen (heeft er het afgelopen jaar iets voor een kind schokkends in het gezin plaatsgevonden? Ziekte, geboorte, ander nieuw lid van het gezin?). Voel u vooral vrij om geen vragenlijsten in te vullen.

https://www.handreikingmelden.nl/web/categorie/2

Jeugdzorg en kinderopvang bundelen krachten

Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken). Ga dus niet zitten babbelen!!

Scherpere meldcode kindermishandeling

Trouw van 13 januari 2016 geeft een ANP-bericht: Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten moeten voortaan Veilig Thuis (het AMK dus) een seiintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Als blijkt dat er eerder vermoedens waren dat het niet goed ging, volgt extra actie. Tot nu toe kon de professional zelf kiezen of hij een melding maakte of niet. 

KNMG meldcode

De meldcode verlangt dat de arts – óók als een instemmingsverklaring is getekend – de betrokkenen zo mogelijk vooraf laat weten welke informatie hij van plan is te verstrekken, aan wie en waarom. Lukt het de arts niet om dit vooraf te doen, dan doet hij dit zo snel mogelijk achteraf.

Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht? En welke rechten heeft dat kind?

Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots, zolang er niet door de gezinsvoogd een aanwijzing is gegeven. Hoewel, zie hieronder.
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd door prof. J. Doek in FJR van november 2008.

“Beslissingen over het perspectief van het pleegkind” uit de richtlijn pleegzorg (versie april 2019)

Neem binnen een voor het pleegkind aanvaardbare termijn een opvoedingsbesluit. Na een uithuisplaatsing volgt er binnen één maand een plan van aanpak door het zorgteam. In dat plan van aanpak wordt een termijn afgesproken waarin een opvoedingsbesluit wordt genomen.


Contactpersoon Harry Berndsen deelt zijn kennis met ons

Ouders zijn geneigd zich met discussie en (tegen)bewijs te verzetten tegen onwaarheden die zij dikwijls als ‘leugens’ over hen ervaren. Dat leidt veelal tot een langdurig welles-nietes situatie en/of tot klachtenprocedures, maar zelden tot wijzigingen in rapportages. Ouders wordt dan al snel en ten onrechte verweten “de strijd” met de instantie aan te gaan of niet in het belang van hun kind(eren) te handelen. Maar bovendien wordt degene die voor de onwaarheden verantwoordelijk is in feite ontzien.

Gezag over minderjarigen

Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.

Medische behandeling: Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig. In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg formuleert in de uitspraak van 19 april 2011 een belangrijke nieuwe gedragsregel. Een hulpverlener moet zich al bij een intake op de hoogte stellen van de ouderlijke gezagsverhoudingen. Hij moet namelijk proberen van beide gezagsouders toestemming te krijgen.

Let op: bij kinderen tot 12 jaar beslissen alleen de ouders, bij kinderen van 12 tot 16 jaar de ouders en het kind, kinderen vanaf 16 jaar beslissen alleen.

Wie mag een zitting bijwonen?
In principe zijn zittingen bij de kinderrechter achter gesloten deuren. Maar voor het begin van de zitting kunt u aan de rechter vragen of pietje puk erbij mag zijn. Veel rechters vinden dat goed als iedereen het goed vindt: dus uw ex, bureau jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming, ze kunnen het allemaal tegenhouden. Dan is er geen discussie mogelijk.

Beide ouders met gezag van de kinderen krijgen een oproep voor een zitting over hun kinderen. ALTIJD.

De nieuwe partner van een procederende partij schijnt door verschillende rechters verschillend behandeld te worden. Dan maakt het soms weer verschil of u met uw nieuwe partner getrouwd bent, en zelfs of de stukken die u hebt ingediend door u beiden zijn ondertekend.

Eigen kracht bijeenkomst om plan van aanpak te maken

De Jeugdwet geeft u hier recht op. Vraag ernaar als zo'n bijeenkomst niet wordt aangeboden.

Nogmaals Harry Berndsen:

https://www.stichtingkog.info/media/20211121_FORMAT_PLAN_VAN_AANPAK_UITWERKING.pdf

Jeugdwet artikel 4.1.3: Familiegroepsplan, Nieuwsflits van 12-10-2018 van de Eigen Kracht Centrale over familiegroepsplan

in de Nieuwsflits gaat het over scheiding van ouders, maar dit slaat ook op ots-situaties.
Zie ook de KOG Nieuwsbrief najaar 2018.

Schriftelijke aanwijzing

Als u een brief krijgt van een GI over omgang en u bent het er niet mee eens: meteen reageren. Later levert problemen op. Zie jurisprudentie uithuisplaatsing op deze website.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de bepalingen over de aanwijzing op een rijtje gezet:
 

Het wettelijk kader

  • 5.1 Ingevolge artikel 1:263 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Ingevolge het tweede lid van dat artikel dienen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige deze aanwijzingen op te volgen.

  • 5.2 Ingevolge artikel 1:264 BW kan de kinderrechter op verzoek van de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van 12 jaar of ouder een schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren.

  • 5.3 Ingevolge artikel 1:265f lid 1 BW kan de GI, voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van een minderjarige voor de duur daarvan, de contacten tussen een met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken. Ingevolge het tweede lid van dat artikel geldt de beslissing van de GI als een schriftelijke aanwijzing en zijn de artikelen 1:264 BW en 1:265 BW van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kinderrechter een zodanige regeling kan vaststellen als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

  • 5.4 Een schriftelijke aanwijzing wordt beschouwd als een beschikking in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het is een schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, die niet van algemene strekking is. Dit betekent dat de algemene bepalingen over besluiten (hoofdstuk 3 van de Awb) en de bijzondere bepalingen over beschikkingen (hoofdstuk 4.1 van de Awb) van toepassing zijn.

  • 5.5 Het hof toetst of de schriftelijke aanwijzing zorgvuldig en onder afweging van alle betrokken belangen tot stand is gekomen en toereikend is gemotiveerd. Ook beoordeelt het hof of het in het belang van een minderjarige is om de aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren. Bij die beoordeling gaat het hof uit van de feiten en omstandigheden zoals die nu zijn.

Geen verzoek opheffing OTS en vervallen schriftelijke aanwijzing op dezelfde zitting

Als u in beroep gaat bij de rechter tegen een schriftelijke aanwijzing, wacht dan eerst de uitspraak af voor u eventueel opheffing ots vraagt.

Wat precies is een uithuisplaatsing?

Er is alleen een uithuisplaatsing als in opdracht van de rechter een kind is weggehaald bij de ouder(s) bij wie hij woonde.

Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter, maar rechter kan ook machtiging UHP in bepaald gezin geven

RBNNE:2019:498   (12-02-2019)

GHARL:2016:7180   (30-08-2016)

GHARL:2018:4024   (24-04-2018)

Schriftelijke aanwijzing over omgang mag alleen bij uithuisplaatsing

Alleen ots? Als de GI iets wil i.v.m. contact met een ouder, dan zal de GI dat aan de kinderrechter moeten vragen.

Bij uithuisplaatsing kan de GI contact tussen kind en ouder beperken door een schriftelijke aanwijzing, bij alleen ots niet.

ECLI:NL:HR:2018:2321  (14-12-2018)

Komt uw kind nog terug? Wie beslist dat en hoe?
https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/01/14/het-perspectiefbesluit-in-de-jeugdbescherming

Dreiging met uithuisplaatsing:   

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/voorkomen-van-uithuisplaatsing/voorkomen-van-uithuisplaatsing/

Wat heeft de GI hieraan gedaan?

Uit huis geplaatst

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/informatie-voor-ouders/

Wat heeft de GI hieraan gedaan?

Alleen de rechter kan uw kind weer thuis brengen
Trap er niet in als mensen u zeggen dat zij uw uit huis geplaatste kind terug kunnen brengen.

https://www.ed.nl/helmond/scherpe-berisping-voor-helmondse-die-foto-s-instraalt-en-wanhopige-ouders-valse-hoop-geeft~a072b6be6/

https://www.ed.nl/helmond/foto-s-instralen-om-uit-huis-geplaatste-kinderen-terug-te-krijgen-helmondse-misbruikt-wanhopige-ouders~ae8a4c85/

Bij uithuisplaatsingen raakt het kind soms vervreemd van zijn ouders

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-8-artikel-migchels.pdf

Uit huis geplaatste kinderen soms onder de pillen gezet

https://www.socialevraagstukken.nl/experimenten-met-psychofarma-in-de-jeugdzorg-waren-in-nederland-heel-gewoon/

(artikel vanJos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist, eindredacteur van de Canon jeugdzorg (canonjeugdzorg.nl). 

Een ouder met ouderlijk gezag moet toestemming geven als zijn kind onder de 16 medicijnen zal krijgen. Slikt uw kind iets? Is uw toestemming daarvoor gevraagd? Vraagt u eens schriftelijk of uw kind iets te slikken krijgt.

Vakantie met pleegouders
Hoge Raad 21 mei 2021 HR:2021:748
Blokkaderecht van pleegouders

OTS-pleegouders hebben sinds 1 juli 2013 blokkaderecht (wetsvoorstel 32 529).  
Altijd goed kijken: pleegouders, pleegouders met een pleegcontract, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.

Rechten kind bij gesloten plaatsing

Een donateur stuurde artikel dat zij op internet had gevonden  https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Beleid-Wet--en-regelgeving

Het AKJ heeft een folder uitgegeven over rechten en plichten van een kind dat gesloten geplaatst is.

Babbelen doet soms veel kwaad, ook als het elektronisch gaat

Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat.

GA NIET ZITTEN BABBELEN

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen, maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: jeugdzorg is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

Ga niet zitten babbelen, en nog twee raadgevingen voor het keukentafelgesprek

De term "keukentafelgesprek" laat u denken dat het gewoon is dat een gemeenteambtenaar bij u over de vloer komt. Probeer er toch maar een "loketgesprek" van te maken.

Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Instanties vinden uw gezin kwetsbaar vanaf 4 risicofactoren. Het consultatiebureau zoekt ze al.

Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg e.d. standaard op en bevestig afspraken altijd per e-mail of brief

'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen  

https://www.stichtingkog.info/media/UWV_rapportage_ombudsman_20150325.pdf 

https://www.stichtingkog.info/media/Nat._Ombudsman_overleg_geluidsopname_20150325.pdf  

De Nationale ombudsman heeft in 2012 en 2014 duidelijk gezegd dat er geen bezwaar tegen zou behoren te zijn, ook in de jeugdzorg.

Kijk uit: GHARL:2021:3453   (08-04-2021)

Toelaten geluidsopname en transcriptie

5.1.

Het hof zal allereerst een beslissing nemen over de vraag of de door de ouders ingediende geluidsopname en transcriptie, van een gesprek dat de ouders hebben gehad met [D] , aan het dossier zal worden toegevoegd. Door de GI is gesteld dat deze geluidsopname zonder toestemming is gemaakt.
Het hof stelt voorop dat een heimelijk gemaakte gespreksopname in beginsel onrechtmatig is verkregen. Degene die een geluidsopname wil maken van een gesprek dient hiervoor vooraf en aan alle gesprekspartners goedkeuring te vragen. Zowel Bureaus Jeugdzorg alsook landelijk werkende instellingen zoals ook de raad hebben hier richtlijnen voor, en staan het opnemen van gesprekken onder voorwaarden toe.

Openbaarmaking van een heimelijk gemaakte geluidsopname aan de civiele rechter is niet per definitie onrechtmatig, maar het hof vindt dat in zaken waarbij jeugdzorginstanties zijn betrokken, terughoudend dient te worden omgegaan met het toestaan van het overleggen van dergelijke heimelijk gemaakte geluidsopnames. Dergelijke opnames stroken niet met belangrijke waarden als transparantie en vertrouwen. Kernwaarden die van belang zijn om tot een goede samenwerking te komen en in dit geval om hulp te kunnen verlenen in het belang van de betrokken kinderen.

In dit geval is niet gebleken dat door de ouders vooraf toestemming is gevraagd om opnames te mogen maken, en evenmin dat er door de ouders melding van is gemaakt. Dat de gesprekspartij van wie de opname niet afkomstig is, [D] , ervan heeft kunnen kennisnemen en de gelegenheid heeft gekregen om zich er over uit te laten, is evenmin gebleken. Bovendien mocht van de ouders worden verlangd dat zij op zijn minst hadden aangegeven welke stellingen zij met de overgelegde opname en transcriptie nader wilden onderbouwen, en in welk opzicht het materiaal voor die stellingen relevant is. Bij gebreke hiervan is het immers voor het hof en de overige partijen/belanghebbenden niet duidelijk waartegen men zich heeft te verweren.
Het hof komt al met al tot het oordeel dat de overgelegde transcriptie en geluidsopname niet zullen worden toegevoegd aan het dossier.

Voor beeldopnamen is toestemming nodig, geluidsopnamen mogen in principe als je zelf deelneemt aan gesprek

https://www.jeugdzorg-werkt.nl/servicedesk/juridische-antwoorden-op-vragen-over-online-agressie/wat-mag-er-nu-wel-en-niet-precies

Tips van de Nationale ombudsman over het maken en gebruik van geluidsopnamen in de jeugdhulp en jeugdbescherming:
Een mens kan uiteraard alles opnemen, ook een gesprek waaraan hij niet zelf deelneemt, maar dat is dan wel uitsluitend voor hemzelf. Dat mag namelijk niet. Je kunt vervolgens alleen zeggen dat X je verteld heeft dat ...
Kijk uit met geluidsopname waar de gesprekspartner niet van wist

GHARL:2021:3453   (08-04-2021)

Toelaten geluidsopname en transcriptie

OTS en vrijwillige hulpverlening en buitenland

Leest u op internet het Protocol Vluchtende Ouders. En ook met alleen maar vrijwillige hulpverlening: als u zich gewoon laat uitschrijven bij uw gemeente, uw nieuwe adres opgeeft en de volgende dag vertrekt, hebt u toch nog kans dat de hulpverleners u op de hielen willen zitten. In de paperassen vinden zij uw nieuwe adres niet zo gauw, het wordt: adres onbekend. Dan kan er een internationaal opsporingsbevel worden uitgevaardigd. Kinderen zoek! 

Kind in buitenland en jeugdzorg

Mr M. Bruin schrijft aan jeugdzorgzorgen (KOG-contactpersoon Geke Kamst) over "Is de Jeugdwet nog van toepassing op het moment dat een kind in het buitenland verblijft?"

Vertrek naar het buitenland om dreigende uhp te voorkomen; de rechter beschouwt u niet gauw als verhuisd

googelt u GHDHA 2016 2092

Vertrek naar het buitenland om UHP te voorkomen heeft alleen kans van slagen, als echt helemaal niemand weet naar welk land u toe gaat. De Nederlandse politie zoekt actief in Belgie, en waarschijnlijk ook in andere landen. U moet zich wel uitschrijven bij uw gemeente, anders komt u op de internationale opsporingslijst van de politie. Dan bent u een vermist persoon. Als u zich uitschrijft kunt u volstaan met een land te noemen, u kunt het verder vaag houden. Ik ga mij nog orienteren o.i.d.

Raadsrapport en feiten

De theorie en de praktijk. Nogmaals Harry Berndsen:

https://www.stichtingkog.info/media/20211121_FORMAT_ONWAARHEDEN.pdf

Manipulatieve drangzorg, met afdreigen en chanteren naar ouders

https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/drang-in-jeugdhulp-in-opmars/

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg  

www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/05/vasthouden-en-motiveren-bij-zorgen-over-kinderen-concept-5_1_.pdf  
 

Op 24-11-2015 heeft de bestuursrechter (Rotterdam) duidelijk gemaakt dat ouders het hele drang-gedoe kunnen negeren

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/  

En:
JBRA doet net alsof je verplicht zou zijn je hun bemoeienissen te laten welgevallen als er geen OTS meer is. Je moet maar durven: 

"Het feit dat wij de OTS niet willen verlengen, betekent niet dat JBRA het gezin afsluit. Dit betekent concreet dat wij bij het gezin ... in "vrijwillig" kader (geen dwang, maar drang) betrokken zullen blijven."

Men kijkt en luistert soms mee!

Als u begeleid contact hebt met uw uit huis geplaatste kind, gaat de begeleider soms even weg. Pas op! 

Trap er niet in als de OTS afloopt! En zorg dat uw telefoon standaard op opnemen staat

Ons advies: nee, regelt u het maar via de rechter. (Niet-verlengen komt helemaal niet bij de rechter.)

Automatische verlenging ots?! Formaliteiten die soms van ots af kunnen helpen

Een gezinsvoogd die zegt: kom maar niet naar de zitting hoor, ik regel dit wel.
Een advocaat die zegt: we hoeven nergens heen, de ots wordt automatisch verlengd.
Dit overkwam ouders die dolgraag van de ots afwilden.

Als de ondertoezichtstelling afgelopen is, houdt de RvdK u soms nog in de gaten via de hulpverlening

De brief van de RvdK d.d. 3 september 2012 wordt binnenkort geplaatst in de map Correspondentie.

Contactpersoon Robert de Wijs heeft waardevolle informatie verzameld
Verlenging ots
Het klinkt logisch, maar trap er niet in

Staat een kind in uw gezin onder toezicht? Als u het niet wilt hoeft u niet te accepteren dat de gezinsvoogd zich ook met de andere kinderen bemoeit. Schrijf een brief, in kopie aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, dat u niet wilt dat er bemoeienis is met de kinderen zonder ondertoezichtstelling, en dat dit niet betekent dat u niet meewerkt (een toverformule immers), maar dat u zich aan de beschikking van de rechter houdt.

De kinderrechter roept geen getuigen op, maar

De zus van de minderjarige, gehoord als informant, googelt u RBDHA 2014 1826

De centrale vraag bij de beoordeling is of het kind zich in de toekomst optimaal kan ontwikkelen

Opgesteld door de Kinderombudsman en Elianne Zijlstra, te vinden in Het belang van het kind in het Nederlands recht.

Jouw Ingebrachte Mentor, JIM

https://www.trouw.nl/samenleving/een-familielid-als-jeugdhulpverlener-de-jim-rukt-op~aeac1916/?utm_source=TR

Beschermde Wieg in Dordrecht helpt echt, zie ook www.vliercentrum.nl www.het-babyhuis.nl Een kans voor zeer jonge ouders om hun kind te houden?

In de spotlight: Barbara Muller van de Beschermde Wieg 

Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.

Soms loopt een kind weg ...

Vooral adoptiekinderen, maar ook andere kinderen, verdragen hun ouders en hun gezin soms niet. 

Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt. Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen. 

U bent niet verplicht uw opleiding te melden

Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden

Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'

Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion

NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen

Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is

De werkwijze van het NIFP bij de indicatiestelling, de bemiddeling en de kwaliteitsborging van civielrechtelijke rapportages

Uit de "Inleiding"

"Deze Good Practice wil een document zijn met aanbevelingen ter ondersteuning van de NIFP- medewerkers bij hun werkzaamheden in het kader van de civielrechtelijke rapportage pro Justitia. Het gaat daarbij om advisering aan de kinder- of familierechter, het gerechtshof, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg (BJZ)1,2 in zaken waarin de vraag centraal staat of een kind ernstig wordt bedreigd in zijn geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling.uut voor" Forensische Psychiatrie en Psychologie

De Inspectie stelt u teleur

Op verzoek van de Inspectie Jeugdzorg is een onderzoek uitgevoerd naar de reacties op klachten.

Nivel 10 augustus 2017, nivel.nl 

Jeugdwet artikel 4.1.1: Verantwoorde hulp

artikel 4.1.1: De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder.

De beste manier om je kind kwijt te raken is strijd na scheiding

googelt u GHSHE 2014 5121

De Kinderombudsman signaleert de narigheid die een ots kan brengen bij moeilijkheden i.v.m. omgang:Datum: 6 november 2012 Rapportnummers: 2012/166 en KOM5A/2012 .

Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
Tuchtrecht jeugdzorgwerkers

https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

De website van het NIP vertelt u wat de bevoegdheid is van een bij het NIP aangesloten psycholoog

www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html te vinden op de homepage onder het kopje Contact en service'.

Waarschuwing: de term psycholoog is niet wettelijk beschermd.

Waarschuwing: de term psycholoog is niet wettelijk beschermd

De term psycholoog is niet wettelijk beschermd, GGZ-psycholoog en psycholoog-NIP wel. NIP-lid betekent niets, want een eerstejaars psychologie kan al NIP-lid worden..En een bijzonder of buitengewoon NIP-lid is een zelfverzonnen titel.l Controleer bij het Nederlands Instituut voor Psychologen of de "psycholoog" in kwestie werkelijk NIP-psycholoog is.

Richtlijnen voor professionals in de jeugdzorg van hun beroepsorganisaties

richtlijnenjeugdhulp.nl  

Wekelijks uitspraken op alle rechtsgebieden:

Abonneer u gratis op de nieuwsbrief van www.rechtspraak.nl

Jeugdwet artikel 3.3: FEITEN

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Vraag een brief i.p.v. een e-mail

In een gespreksverslag dat opgesteld was door een gezinsvoogd lazen wij dat e-mails van die gezinsvoogd aan een ouder niet in het dossier bewaard worden, brieven wel.

Het contactjournaal is heel erg belangrijk, maar is hier en daar afgeschaft (met instemming van de Inspectie)

In het contactjournaal ziet u met wie Bjz contact heeft gehad en wat daar besproken is.

Geschillenregeling

Het BW heeft een nieuw artikel 1:262b, dit betreft de geschillenregeling die bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet. Pas op: advocaat verplicht.
En kijkt u uit:

Rechtbank Rotterdam
 
Datum uitspraak
18-06-2015
 
Zaaknummer
476810
 
Inhoudsindicatie

Geschillenregeling ex. art 1:262b BW. Van verzoeker en in het bijzonder diens advocaat mag worden verwacht dat zij, alvorens een geschil aan de kinderrechter voor te leggen, een redelijke inspanning leveren om dat geschil in der minne te beslechten. Daarvan is geen sprake. Het verzoek wordt afgewezen.

U wilt een deel van het dossier laten verwijderen, en ander wetenswaardigs over dossiers, geschillenregeling heeft haast

Vader wil afschrift van het dossier van de GI. Hij start een klachtenprocedure (klacht ongegrond) en daarna een geschillenregeling ogv art. 1:262b BW. Kinderrechter oordeelt in klare taal: vader is niet-ontvankelijk in zijn verzoek om de GI te veroordelen tot verstrekking van het volledige dossier. Vader had al een klachtprocedure doorlopen. Hij had binnen 6 weken daarna een verzoek moeten indienen bij de rechtbank.
http://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/32541?token=366fa541f2fd8ba28bbae8fa009eaca0

Handreiking gegevensuitwisseling  (intikken op internet, lukt niet vanuit deze website)  Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG"s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat de school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege de privacyregels. Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, ...

Vernietiging AMK-dossier; schooldossier

Met de komst van de Jeugdwet zijn enkele andere wetten gewijzigd, onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Het AMK valt onder deze wet, en niet onder de Jeugdwet.

De Stichting Onderwijsklachten legt aan ouders en scholen uit hoe het zit met het schooldossier.
https://www.onderwijsbrabant.nl/content/ouders-hebben-recht-op-inzage-dossier-maar-scholen-weten-dat-niet  

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechten i.v.m. uw dossier

Rechten i.v.m. uw dossier

Zoekt u een advocaat?

http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html

Thans nemen de advocaten, verenigd in het Nederlands Advocaten Comité F&J-recht (NACFJ), zelf hun verantwoordelijkheid. Zij willen nieuwe wegen inslaan om door een fundamentele wijziging van het Familie- en Jeugdrecht en aanvullende maatregelen:

  • het leed en de last te verminderen van conflictueuze (echt)scheidingen;
  • onderzoek te doen naar ongegronde ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen;
  • rehabilitatie te realiseren
Vrije advocaatkeuze

Desiree van Doremalen van Coöperatie Ouderkracht voor 't kind heeft een nuttige brief opgesteld

Advocaat wel of niet verplicht?
In verband met jeugdzorg is het altijd verstandig een advocaat te hebben. Overleg met hem of u deze ene zitting misschien zonder hem kunt doen.
STICHTING ONAFHANKELIJK DOSSIERONDERZOEK JEUGDZORGKETEN

KeteninfantiliteitInJeugdzorg | jeugdzorg

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/keteninfantiliteitinjeugdzorg

KeteninfantiliteitInJeugdzorg | jeugdzorg. Cognitieve dissonantie in jeugdbeschermingsketen. Onder staat de uitleg over de 'keteninfantiliteit', het hardnekkig mijden van diagnostiek, al is het gewenst, en om het meest optimale hulptraject te bepalen (wat dwangzorg zou kunnen zijn doch ook een echte therapie en/of voorlichting) en daaronder het ...

https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit
Bedoeld voor professionals, maar dus heel erg nuttig voor ouders!
Veilig Thuis (zie ook aparte map)
https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

Protocol van Handelen Veilig Thuis (laatste versie: 2019)
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2019/veiligthuis-interactief-protocol_v3.pdf
Poster. Verspreid hem via sociale media!
https://www.stichtingkog.info/media/20201215_VEILIGTHUIS-poster2.pdf
Spaar u de moeite!

Belediging, smaad en laster worden alleen als zodanig aangemerkt als informatie over iemand wordt verspreid zonder dat daarmee een welbepaald belang wordt gediend, bijvoorbeeld als een medewerker van VT, de Raad of de GI met naam en toenaam iets over een cliënt op de social media meldt.

Zolang deze medewerkers hun informatieverspreiding beperken tot relevante instanties als VT, RvdK, de GI, de rechtbank of het hof, kan hun geen belediging, smaad of laster worden verweten.

Een klacht indienen? Soms helpt het, soms werkt het averechts
https://www.socialevraagstukken.nl/klachtrecht-nederlandse-jeugd-hulp-is-een-lege-huls/

Ook vrezen ouders de consequenties van een klacht. Advocaat Mieke Krol merkt dat het indienen ervan ertoe kan leiden dat een ouder bestempeld wordt als een strijdende ouder die niet meewerkt met jeugdzorg. ,,Het komt regelmatig voor dat het indienen van een klacht tegen ouders gebruikt wordt, omdat gezegd wordt dat zij het belang van hun kind daarmee niet voorop stellen.”
Rechtsbijstand voor moeder die gezag dreigt te verliezen
In november 2021 heeft de rechtbank Breda rechtsbijstand toegewezen aan een moeder die het gezag dreigde te verliezen. De rechter verwees naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak geldt alleen voor dit ene geval. Maar u kunt zich erop beroepen!
De Raad voor Strafrechtspleging heeft deze zomer laten weten dat de rechtspositie van ouders bij uithuisplaatsingen moet worden verbeterd.
 

 

omgangsondertoezichtstelling

RBROT:2022:6045   (11-07-2022)

Advocaat kan de rechtbank conform het kinderrechten verdrag verzoeken om kinderen te horen als ze jonger zijn dan 12

Advocaat kan de rechtbank conform het kinderrechten verdrag verzoeken om kinderen te horen als ze jonger zijn dan 12