Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adres. Het volledige adres, dus postcode en huisnummer.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens: grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkinderen

Zie jurisprudentie grootouders.

Dit moet iedere ouder lezen

Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen.

Dr Marga Akkerman: Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman: Kind bij scheiding nog steeds niet goed af.

Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

Desiree van Doremalen heeft een modelbrief gemaakt

 

https://drive.google.com/file/d/1tSrtwukwq7PA3y1DW_aV6cH6jmQumgIX/view?ts=5bebf2da

Onderzoek naar omgang en slechte scheidingen

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/cheryl-van-leeuwen-de-paradox-van-ouderschap-na-scheiding.pdf

Richtlijnen voor professionals in de jeugdzorg van hun beroepsorganisaties

richtlijnenjeugdhulp.nl 

De Kinderombudsman Amsterdam heeft klachten over jeugdbescherming laten onderzoeken

Onderzoek april-augustus 2018. Nu weet u ook waar u op moet letten en waar u naar moet vragen.

Utrechtse gemeenteraad wil klachten over Veilig Thuis horen

googelt u http://rtvu.nl/n/1834424/

Nieuws- en sportoverzicht/RTV Utrecht middelste kolom

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015, een overlevingspakket voor alle zekerheid

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

KOG-folder: wat mag en moet de school?

Hoe gaat de school om met jeugdzorg: gezinsvoogd heeft geen recht op alle informatie van school.

Donateurs kunnen papieren exemplaren van de folder bestellen op alicejansen@planet.nl voor zover de voorraad strekt.

Zie map Actualiteit voor de folder Informatie geven zonder toestemming van betrokkenen

Een medische hulpverlener is alleen onder zeer nauw omschreven voorwaarden verplicht om informatie te geven zonder uw toestemming, en dan alleen nog aan een GI.

Wekelijks uitspraken op alle rechtsgebieden:

Abonneer u gratis op de nieuwsbrief van www.rechtspraak.nl

Motie Van der Vlies aangenomen: Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

Zo is het maar net! Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn. Wel blijft merkwaardig dat wie niet wil dat hijzelf of zijn kind lijsten invult of vragen beantwoordt over de gezinssituatie, dat moet melden, in plaats van dat er toestemming wordt gevraagd. Men gaat uit van toestemming.

Hoe is dat op de school waar uw kind naar toe gaat?

Op een voorlichtingsavond op een basisschool is meegedeeld dat 3x te laat komen een melding bij HALT door de school kan opleveren; en jeugdzorg in de klas.

Jeugdwet artikel 3.3: FEITEN

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Jeugdwet artikel 4.1.1: Verantwoorde hulp

artikel 4.1.1: De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder.

Jeugdwet artikel 4.1.3: Familiegroepsplan, Nieuwsflits van 12-10-2018 van de Eigen Kracht Centrale over familiegroepsplan

in de Nieuwsflits gaat het over scheiding van ouders, maar dit slaat ook op ots-situaties.
Zie ook binnenkort de KOG Nieuwsbrief najaar 2018.

De Nieuwsbrieven van KOG staan op deze website in Actualiteit

De Nieuwsbrieven van KOG staan op deze website in Actualiteit

Vernieuwde versie van het artikel Keteninfantiliteit van H. Berndsen in nieuwsbrief KOG najaar 2017

Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.

De centrale vraag bij de beoordeling is of het kind zich in de toekomst optimaal kan ontwikkelen

Opgesteld door de Kinderombudsman en Elianne Zijlstra, te vinden in Het belang van het kind in het Nederlands recht.

Forensische mediation

vaak met een juister etiket ouderschapsonderzoek genaamd.

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG

Mijn ervaring: ik had mijn moeder gevraagd mij bij te staan bij elk gesprek. Alles wat ik wilde zeggen, maar niet kon zeggen (omdat o.a. bjz mij meteen aanviel) zei mijn moeder. Zij bleef maar hameren op de hoe, wat, waar en waarom-vragen Ook kwam mijn zusje af en toe langs om bot haar woordje te doen. Moet je je eens voorstellen wat er zou gebeuren als ik dat zou doen.

Zoekt u een advocaat?

De advocaten hieronder hebben zich aangesloten bij het Nederlands Advocaten Comite Familie en Jeugdrecht. Zie www.advocatencomite.nl 

Op de website begint hun missie als volgt:

Het Nederlands Advocaten Comité Familie- en Jeugdrecht wil zich sterk maken voor het doen herleven van de verloren gegane fundamentele rechtsbeginselen in het Familie- en Jeugdrecht, zowel algemene als bijzondere rechtsbeginselen.

Het NACFJ wil:

  • Rechterlijke controle op het waarheidsgehalte van hetgeen door jeugdbeschermers, maar ook door of namens partijen aan de rechter wordt voorgelegd,
  • Sancties in de vorm van niet-ontvankelijkheid in geval van misleiding van de rechter of andere vormen van machtsmisbruik;
  • Rechtsherstel waar sprake is van gerechtelijke dwalingen in het F&J-recht.
  • Bevorderen dat, in alle fasen van de rechtspraak en rechtsbijstand, het normatief kader wordt aanvaard dat door de wet is bepaald.

Waar goede bedoelingen leiden tot het opzij zetten van fundamentele rechtsbeginselen is misbruik en willekeur een onvermijdelijk gevolg. De steeds luider klinkende maatschappelijke protesten dienen opgevat te worden als een symptoom hiervan. 

Let wel: wij zeggen niet dat andere advocaten minder goed zijn. Kijkt u ook eens bij de Jurisprudentie: welke advocaat wordt daar genoemd?
Verder kunt u zoeken op VNJA | Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten

Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg e.d. standaard op en bevestig afspraken altijd per e-mail of brief

'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen 

https://www.stichtingkog.info/media/UWV_rapportage_ombudsman_20150325.pdf 

https://www.stichtingkog.info/media/Nat._Ombudsman_overleg_geluidsopname_20150325.pdf 

De Nationale ombudsman heeft in 2012 en 2014 duidelijk gezegd dat er geen bezwaar tegen zou behoren te zijn, ook in de jeugdzorg.

Voor de eerste contacten met jeugdzorg, en als u later niet van plan bent alles maar te slikken van Bjz, zijn de tips van Nico Mul heel nuttig

In het item hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor het opvragen van documenten. Bedenkt u wel wat het beste bij uw karakter en uw mogelijkheden past: ramkoers of zoveel mogelijk onder de radar vliegen!

Heel veel drang

https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/drang-in-jeugdhulp-in-opmars/

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg 

www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/05/vasthouden-en-motiveren-bij-zorgen-over-kinderen-concept-5_1_.pdf 

Op 24-11 2015 heeft de bestuursrechter (Rotterdam) duidelijk gemaakt dat ouders het hele drang-gedoe kunnen negeren

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/  

En:
JBRA doet net alsof je verplicht zou zijn je hun bemoeienissen te laten welgevallen als er geen OTS meer is. Je moet maar durven: 

"Het feit dat wij de OTS niet willen verlengen, betekent niet dat JBRA het gezin afsluit. Dit betekent concreet dat wij bij het gezin ... in “vrijwillig” kader (geen dwang, maar drang) betrokken zullen blijven."

Schriftelijke aanwijzing

Als u een brief krijgt van een GI over omgang en u bent het er niet mee eens: meteen reageren. Later levert problemen op. Zie jurisprudentie uithuisplaatsing op deze website.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de bepalingen over de aanwijzing op een rijtje gezet:
Het wettelijk kader

5.1

Ingevolge artikel 1:263 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Ingevolge het tweede lid van dat artikel dienen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige deze aanwijzingen op te volgen.

5.2

Ingevolge artikel 1:264 BW kan de kinderrechter op verzoek van de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van 12 jaar of ouder een schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren.

5.3

Ingevolge artikel 1:265f lid 1 BW kan de GI, voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van een minderjarige voor de duur daarvan, de contacten tussen een met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken. Ingevolge het tweede lid van dat artikel geldt de beslissing van de GI als een schriftelijke aanwijzing en zijn de artikelen 1:264 BW en 1:265 BW van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kinderrechter een zodanige regeling kan vaststellen als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

5.4

Een schriftelijke aanwijzing wordt beschouwd als een beschikking in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het is een schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, die niet van algemene strekking is. Dit betekent dat de algemene bepalingen over besluiten (hoofdstuk 3 van de Awb) en de bijzondere bepalingen over beschikkingen (hoofdstuk 4.1 van de Awb) van toepassing zijn.

5.5

Het hof toetst of de schriftelijke aanwijzing zorgvuldig en onder afweging van alle betrokken belangen tot stand is gekomen en toereikend is gemotiveerd. Ook beoordeelt het hof of het in het belang van een minderjarige is om de aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren. Bij die beoordeling gaat het hof uit van de feiten en omstandigheden zoals die nu zijn.

Automatische verlenging ots?! Formaliteiten die soms van ots af kunnen helpen

Een gezinsvoogd die zegt: kom maar niet naar de zitting hoor, ik regel dit wel.
Een advocaat die zegt: we hoeven nergens heen, de ots wordt automatisch verlengd.
Dit overkwam ouders die dolgraag van de ots afwilden.

Trap er niet in! En zorg dat uw telefoon standaard op opnemen staat

Ons advies: nee, regelt u het maar via de rechter. (Niet-verlengen komt helemaal niet bij de rechter.)

Bij uithuisplaatsing horen uw kinderen niet plotseling opgehaald te worden

Het is volkomen strijdig met de waarborgen en de rechtsbescherming van de vrijheid van de burger dat politie direct, zonder de interventie van de deurwaarder, aan Jeugdzorg assistentie verleent om kinderen weg te halen uit hun ouderlijke omgeving en zonder dat er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 Een van de contactpersonen schreef: "
Gisteren advies van Huib Struycken in praktijk gebracht bij uhp, politie met jeugdzorg voor de deur. Met bij zich vonnis rechter. De moeder vroeg of het vonnis betekend was. Nee, oke dan niet binnen en ook niet mee en na even overleg zijn ze inderdaad vertrokken."

Ze komen natuurlijk wel weer terug: op een gegeven moment is de deurwaarder wel aan de deur geweest met het vonnis van de rechter. Maar in ieder geval wordt een kind dan niet onverhoeds, nota bene met politie, uit zijn huis gerukt.

Zie hieronder Pleitnotities Mr Struycken en daarin VII De deurwaarder.


Tussen haakjes:
Wij moeten uw kind uit huis plaatsen. Kletskoek: de GI mag dat, maar hoeft het niet. Er valt dus niet te verschuilen achter de rechter, de GI is niet verplicht. Drie maanden lang mag de GI het betrokken kind uit huis plaatsen. Als het dan nog niet is gebeurd is er een nieuwe machtiging nodig.
Overigens heeft een gezinsvoogd een keer tegen Truus Barendse gezegd: als wij een machtiging hebben gebruiken wij die altijd, anders zouden we toch zeggen dat we ons vergist hadden! 

Pleitnotites van mr Struycken

Leest u vooral VII: de deurwaarder

Kinderrechter, deurwaarder: hulp voor advocaten

Advocatenkantoor Struycken legt het uit

Van: H.F.M. Struycken < struycken@struyckenadvocaten.nl>
Datum: 16 november 2015 12:02
Onderwerp: RE: deurwaarder
Aan: Nico Mul < n.j.m.mul@gmail.com>
 

Dit is wat er gebeurt als advocaten dit soort beslissingen laten liggen en geen actie wordt gevoerd dat de wet wordt nageleefd. Hier moet aandacht aan worden besteed. Alle advocaten moeten cassatie aantekenen etc. waarom ben ik de enige?

Advocaten moeten worden aangeklaagd bij de raad voor discipline wegens beroepsfouten als ze dit laten liggen!!!. Waarom ben ik de eerste en de enige? Alle uithuisplaatsingen zijn dus onrechtmatig en als kinderontvoering te kwalificeren,

Uit huis plaatsing bij wie??! en rechten kind bij gesloten plaatsing

Een donateur stuurde artikel dat zij op internet had gevonden  https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Beleid-Wet--en-regelgeving

Het AKJ heeft een folder uitgegeven over rechten en plichten van een kind dat gesloten geplaatst is.

Stuur uw uit huis geplaatste kind kaarten! Zet die kaarten ook op facebook

Als u veel te weinig of geen contact mag hebben met uw kind: stuur iedere week een kaart. Zonder envelop, zodat iedereen kan zien wat u schrijft. En schrijf alleen iets vrolijks of neutraals.

Een donateur stuurde onderstaande links naar artikelen over gevolgen weinig contact met ouders

http://jeugdbescherming.jimdo.com/…/schadelijke-beknotte-b…/

In het artikel van professor medicus Ursula Gresser in het vakblad Neue Zeitschrift für Familienrecht 21/2015, getiteld “Mach Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern Kinder krank? Eine Analyse wissenschaftlicher Literatur”, legt ze uit wat wetenschappelijk in recente internationale onderzoeken is gevonden.

Reiskostenvergoeding

Op 11 mei 2016 mailde donateur Dirk de Wit over reiskostenvergoeding door de Gecertificeerde Instelling, omdat hij de indruk heeft dat dit informatie is waar niet mee gestrooid wordt.

Geen gezag, wel belanghebbende?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. Op dit moment worden de uitkomsten van het congres verwerkt in een document. 

U ziet dat u niet gek bent geworden: dit gebeurt echt

 

https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=043812a11d-Wekelijks-2018-01-10&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-043812a11d-71629465

Prachtig artikel van Marieke Sjerps

GA NIET ZITTEN BABBELEN

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen,maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: BJZ is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

Men kijkt en luistert soms mee!

Als u begeleid contact hebt met uw uit huis geplaatste kind, gaat de begeleider soms even weg. Pas op! 

De Inspectie stelt u teleur

Op verzoek van de Inspectie Jeugdzorg is een onderzoek uitgevoerd naar de reacties op klachten.

Nivel 10 augustus 2017, nivel.nl 

De website van het NIP vertelt u wat de bevoegdheid is van een bij het NIP aangesloten psycholoog

www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html

te vinden op de homepage onder het kopje Contact en service'.

Aanvulling op de herziene beroepscode NIP 2015

Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017 - psynip.nl

https://www.psynip.nl/.../algemene-standaard-testgebruik-nip-2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals: de principes bij de keuze van een test de voordelen en de beperkingen van het gebruik van ...

Tuchtrecht jeugdzorgwerkers

https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children

Kinderrechtenhelpdesk behandelt eerste helft 2016 zevenhonderd zaken

Nationale Zorggids

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children heeft in de eerste helft van 2016 zevenhonderd zaken behandeld.

Beschermde Wieg in Dordrecht helpt echt, zie ook www.vliercentrum.nl www.het-babyhuis.nl Een kans voor zeer jonge ouders om hun kind te houden?

In de spotlight: Barbara Muller van de Beschermde Wieg 

Vertrek naar het buitenland om dreigende uhp te voorkomen; de rechter beschouwt u niet gauw als verhuisd

googelt u GHDHA 2016 2092

Vertrek naar het buitenland om UHP te voorkomen heeft alleen kans van slagen, als echt helemaal niemand weet naar welk land u toe gaat. De Nederlandse politie zoekt actief in Belgie, en waarschijnlijk ook in andere landen. U moet zich wel uitschrijven bij uw gemeente, anders komt u op de internationale opsporingslijst van de politie. Dan bent u een vermist persoon. Als u zich uitschrijft kunt u volstaan met een land te noemen, u kunt het verder vaag houden. Ik ga mij nog orienteren o.i.d.

Scherpere meldcode kindermishandeling

Trouw van 13 januari 2016 geeft een ANP-bericht: Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten moeten voortaan Veilig Thuis (het AMK dus) een seiintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Als blijkt dat er eerder vermoedens waren dat het niet goed ging, volgt extra actie. Tot nu toe kon de professional zelf kiezen of hij een melding maakte of niet. 

Schadevergoeding en dwangsom:

niet leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.  Zie i.v.m. schadevergoeding ook hierboven 'Kinderrechter, deurwaarder ...'

Nav de Samsoncommissie zijn er twee stichtingen gekomen ter ondersteuning van de jeugdzorgslachtoffers

Neemt u contact op met onderstaande stichtingen als u of uw kind in een jeugdzorginstelling is mishandeld en/of misbruikt.

  https://www.stichtingskip.nl/   Bij misbruik

Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn  misbruikt.  

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/   Bij geweld/ mishandeling.

Geschillenregeling

Het BW heeft een nieuw artikel 1:262b, dit betreft de geschillenregeling die bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet. Pas op: advocaat verplicht.
En kijkt u uit:
 

Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-06-2015
 
Zaaknummer
476810
 
Inhoudsindicatie

Geschillenregeling ex. art 1:262b BW. Van verzoeker en in het bijzonder diens advocaat mag worden verwacht dat zij, alvorens een geschil aan de kinderrechter voor te leggen, een redelijke inspanning leveren om dat geschil in der minne te beslechten. Daarvan is geen sprake. Het verzoek wordt afgewezen.

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

Stel u niet te veel voor van de mogelijkheden van B&W om jeugdhulp te beinvloeden:

 

Als er eenmaal een OTS is, kan de GI een verzoekschrift UitHuisPlaatsing indienen bij de kinderrechter. Ook de RvdK en het Openbaar Ministerie kunnen een verzoekschrift UHP indienen, maar deze twee moeten daarvoor een individuele voorziening vragen bij de gemeente.
Let dus op: een GI kan zonder verleningsbesluit van de gemeente een verzoek machtiging UHP indienen, de RvdK en het OM hebben een verleningsbesluit  van B&W nodig.
Het is de RvdK die een machtiging UHP aan de rechter vraagt voor een wegloper van huis die geen OTS heeft.
Het is ook de RvdK die een machtiging OTS aan de rechter vraagt
.

Expeditie Scheiden

Bjz N.Br. schijnt zich in het hoofd gezet te hebben dat het goed is als gescheiden ouders een positieve relatie met elkaar opbouwen. Zouden ze echt niet weten wat 'politieve relatie' betekent, en 'scheiden'? Om die relatie tot stand te brengen moeten ouders deel nemen aan Expeditie Scheiden.
Nico Mul schreef daarover het onderstaande:

De beste manier om je kind kwijt te raken is strijd na scheiding

googelt u GHSHE 2014 5121


De Kinderombudsman signaleert de narigheid die een ots kan brengen bij moeilijkheden i.v.m. omgang:Datum: 6 november 2012 Rapportnummers: 2012/166 en KOM5A/2012 .

De bijzonder curator

Nederlands JeugdInstituut. https://www.nji.nl/nl/wegwijzer-kind-en-scheiding/Kindgerichte-initiatieven 


zie ook www.rechtspraak.nl  tik er meteen achter bijzonder curator.

googelt u HR 2015 1409De afscheidsrede van prof.. mr P. Vlaardingerbroek staat in verkorte vorm in FJR juli/augustus 2017. Een kleinigheid daaruit die wel grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk kan hebben: "Thans kan in principe iedereen nog worden voorgedragen als bijzondere curator. (Kwaliteits)eisen worden vooralsnog niet gesteld."
Uiteraard zijn er wel allerlei plannen.

Zwangere vrouw rookt of drinkt? (en ga niet zitten babbelen), en denk aan het familiegroepsplan

Zwangere vrouw rookt of drinkt? OTS voor ongeboren kind.


www.Familiegroepsplan.nl

Dossierinzage; dossiers opvragen en aantoonbare fouten eruit krijgen
Datum van uitspraak: woensdag 13 december 2017
Tegen: Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Proceduresoort: Hoger beroep
Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
ECLI:

ECLI:NL:RVS:2017:3442

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93347&q=&summary_only=&print=1 |

Vernietiging AMK-dossier; schooldossier

Met de komst van de Jeugdwet zijn enkele andere wetten gewijzigd, onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Het AMK valt onder deze wet, en niet onder de Jeugdwet.

De Stichting Onderwijsklachten legt aan ouders en scholen uit hoe het zit met het schooldossier.
https://www.onderwijsbrabant.nl/content/ouders-hebben-recht-op-inzage-dossier-maar-scholen-weten-dat-niet
 

Ga niet zitten babbelen, en nog twee raadgevingen voor het keukentafelgesprek

De term "keukentafelgesprek" laat u denken dat het gewoon is dat een gemeenteambtenaar bij u over de vloer komt. Probeer er toch maar een "loketgesprek" van te maken.

GA NIET ZITTEN BABBELEN

 We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen, maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: keugdzorg is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Instanties vinden uw gezin kwetsbaar vanaf 4 risicofactoren. Het consultatiebureau zoekt ze al.

Babbelen doet soms veel kwaad, ook als het elektronisch gaat

Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat.

"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."

Gebruik instanties alleen waar zij voor bedoeld zijn.

Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen
 
de Realisatiegroep B.V.
Met behulp van de ZorgPunt Berichten Server worden dossiergegevens tussen Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders en binnenkort het CJG uitgewisseld.
www.derealisatiegroep.nl/productzp.aspx
De werkwijze van het NIFP bij de indicatiestelling, de bemiddeling en de kwaliteitsborging van civielrechtelijke rapportages

Inleiding

Deze Good Practice wil een document zijn met aanbevelingen ter ondersteuning van de NIFP- medewerkers bij hun werkzaamheden in het kader van de civielrechtelijke rapportage pro Justitia. Het gaat daarbij om advisering aan de kinder- of familierechter, het gerechtshof, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg (BJZ)1,2 in zaken waarin de vraag centraal staat of een kind ernstig wordt bedreigd in zijn geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling.uut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

De Verwijsindex Risicojongeren (Anne Schepers in De Correspondent van 13 mei 2015)

Op de VIR zitten de volgende instanties in ieder geval aangesloten: scholen, leerplichtambtenaren, regionale meld- en coördinatiepunten, kinderopvang, Centrum voor Werk en Inkomen, gemeentelijke sociale dienst, gemeentelijke kredietbank, huisarts, spoedeisende hulp, Jeugd-GGZ, GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, huisartsenpost, consultatiebureau, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, MEE-organisaties, politie, openbaar ministerie, Bureau Halt, reclassering, Raad voor Kinderbescherming.

Wat precies is de Opvoedpoli?

KOG weet niet wat een opvoedpoli in de praktijk is. In ieder geval niet een instantie waar men zonder consequenties een probleem kan voorleggen.

Naar het buitenland verhuizen betekent niet altijd dat de Nederlandse rechter geen ots kan uitspreken.

googelt u RBOVE 2014 7039

in het algemeen:Als u van plan bent te verdwijnen met uw kind tot de rechtzitting over de voorlopige ondertoezichtstelling, stel dat dan geen minuut uit. Uw kind wordt overmorgen opgehaald voor de uithuisplaatsing. Maar de volgende avond al om 10 uur (!) is kindje van 2 jaar opgehaald door 4 voor hem vreemde personen.

Het klinkt logisch, maar trap er niet in

Staat een kind in uw gezin onder toezicht? Als u het niet wilt hoeft u niet te accepteren dat de gezinsvoogd zich ook met de andere kinderen bemoeit. Schrijf een brief, in kopie aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, dat u niet wilt dat er bemoeienis is met de kinderen zonder ondertoezichtstelling, en dat dit niet betekent dat u niet meewerkt (een toverformule immers), maar dat u zich aan de beschikking van de rechter houdt.

Soms loopt een kind weg ...

Vooral adoptiekinderen, maar ook andere kinderen, verdragen hun ouders en hun gezin soms niet. 

Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt
.Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen. 

Ondertekent een gedragswetenschapper? Controleer!

Accepteer het niet als, zoals een donateur onlangs overkwam, er op uw vraag welke opleiding de "gedragswetenschapper" heeft, een antwoord komt als: ik ben gediplomeerd en doe dit werk al x jaar. Door iemand met zo'n zwemdiploma laat u uw kinderen niet onderzoeken!

NRCHandelsblad van 12 november 2013 meldde het volgende over de rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is pas een rechtsbijstandsverzekering als de verzekerde de advocaat kan kiezen die hij wil.

De Hoge Raad heeft de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof. De vraag was of een verzekeraar in zijn overeenkomsten met klanten mag regelen dat een vrij gekozen advocaat alleen wordt vergoed als de verzekeraar van mening is dat het niet gaan zal met een werknemer van de verzekeraar.
"Nee, luidt het antwoord van het Europees Hof. De Europese regels schrijven voor dat 'de vrije advocatenkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandsverlener in de arm moet worden genomen.'

Jeugdzorg is nu anders: verzeker u toch vooral en oriënteer u op psychologische hulp!

KOG raadt alle (aspirant-adoptief)ouders aan een rechtsbijstandsverzekering (module gezondheidszorg) te nemen en aan te houden. Wanneer er onverhoopt iemand (school, buurt) die iets onverklaarbaars ziet een AMK-melding over uw gezin doet, zijn de rapen gaar!
Let u ook op het maximaal verzekerde bedrag.

Vraag een brief i.p.v. een e-mail!

In een gespreksverslag dat opgesteld was door een gezinsvoogd lazen wij dat e-mails van die gezinsvoogd aan een ouder niet in het dossier bewaard worden, brieven wel. 

Sta erop dat je alles schriftelijk of per mail krijgt met de naam van de g.voogd eronder.

Dit is ons door een donateur gemailed.

De kinderrechter roept geen getuigen op, maar

De zus van de minderjarige, gehoord als informant,

Uithuisplaatsing verandert "de gewone verblijfplaats" van het kind niet. Interessant als kind door uhp bij andere ouder in bijv. Belgie woont

De kinderrechter stelt vast dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige op dit moment nog op zijn oude adres bij de moeder kan worden vastgesteld. Immers, een uithuisplaatsing heeft in beginsel een tijdelijk karakter en er is nog geen overeenstemming tussen ouders dan wel een rechterlijke beslissing waarbij de hoofdverblijfplaats van de minderjarige is gewijzigd.

 

 

Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht? En welke rechten heeft dat kind?

Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots, zolang er niet door de gezinsvoogd een aanwijzing is gegeven. Hoewel, zie hieronder.
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd door prof. J. Doek in FJR van november 2008.

 

Het allerbelangrijkste om in de gaten te houden bij een ondertoezichtstelling:

de ouders met ouderlijk gezag zijn de baas, niet de gezinsvoogd. Als uw nieuwe gezinsvoogd tegen u zegt dat hij een deel van het gezag heeft, is dat onzin.

Gezag over minderjarigen

Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.

Terecht in de jeugdzorg, voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

ook te downloaden www.scp.nl
ISBN 978 90 377 0629 1

Wat zijn er toch veel verstandige ouders! Ze gaan niet naar de Centra voor Jeugd en Gezin.

NRC had daarover een artikel op 28 september 2013:

Het contactjournaal is heel erg belangrijk, maar is hier en daar afgeschaft (met instemming van de Inspectie).

In het contactjournaal ziet u met wie Bjz contact heeft gehad en wat daar besproken is.

Geef nooit, nooit, NOOIT uw kind vrijwillig in pleegzorg via een Blijf-huis, een bureau jeugdzorg, of welke instantie dan ook,

want dan moet je niet raar opkijken als er van alles gebeurt wat niet de bedoeling was.

Bij vermoeden van kindermishandeling krijg je geen inzage, laat staan afschrift, van een medisch dossier.

De KNMG heeft dit geregeld.

De politie bellen over huiselijk geweld?

Denk nog maar eens na.

Wie mag er een zitting bijwonen?

Mag mijn moeder mee? Moet ik mijn ex daar verwachten? Hoe zit het met mijn nieuwe partner?

Voorkom dat twee zaken op dezelfde zitting worden behandeld.

Als u in beroep gaat bij de rechter tegen een schriftelijke aanwijzing, wacht dan eerst de zitting af voor u eventueel opheffing ots vraagt.

Wat helpt misschien om van een ots af te komen?

In juni 2011 heeft een contactpersoon van KOG het volgende advies gegeven aan iemand die belde:

Als de ondertoezichtstelling afgelopen is, houdt de RvdK u soms nog in de gaten via de hulpverlening

De brief van de RvdK d.d. 3 september 2012 wordt binnenkort geplaatst in de map Correspondentie.

Drs Nico Mul geeft een "recept" om uit huis geplaatste kinderen weer thuis te krijgen,

het ziet er ingewikkeld uit maar dat is het niet

Op 19 maart 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een beschikking gegeven die ook interessant is als men niet met een gesloten plaatsing te maken heeft
Een beschikking waarin het woord 'schandalig' voorkomt, zal men niet vaak ontmoeten!
Op 17 april 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een uitspraak gedaan die ook voor kinderen met Nederlandse ouders van belang kan zijn
- Voor het EERST stellen rechters het IVRK en EVRM met het daarin opgenomen recht van een kind op gezinsleven met ouders en familie boven het beschadigende karakter van UHP.
- De vraag is interessant: WAAROM heeft dit Poolse kind meer recht op gezinsleven met ouders en familie dan Nederlandse kinderen?
Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
Op 12 april 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam besloten, dat Bjz een rapport moet aanpassen Zie de map Actualiteit
Op 20 december 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een dergelijk besluit genomen. Zie de map Jurisprudentie overig.
Welke kinderen worden gesloten geplaatst?

Bureau jeugdzorg Zuid-Holland voert een onderzoek uit

NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen

Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is

Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's, ook wel door consultatiebureaus, die screenen op risicofactoren voor mishandeling

en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen.
Een risicofactor voor kindermishandeling is meer dan 4 kinderen in uw gezin, eenoudergezin, ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte, zeer laag opleidingsniveau, geen Nederlands in het gezin, werkloos, arbeidsongeschikt.

De consultatiebureaus maken niet meer in de eerste plaats deel uit van de gezondheidszorg maar van de jeugdbescherming. Dat inzicht is winst.Bron ouderonline van 7 november 2011.

EKD - "Mijn kind niet in dat digitaal dossier"

  http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf 

Dit rapport uit 2005 (dus vóór Rouvoet) heeft alle ingrediënten die tot op de dag van vandaag worden uitgewerkt tot een sluitend netwerk rondom ouders en kinderen, waarin anderen bepalen wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Paragraaf 1.3.3 heet: 'Vroegtijdig signaleren en interveniëren is een kerntaak voor allen die met kinderen of ouders werken.'

Daarin zitten kernen van het probleem: ouders en kinderen zijn tot object gemaakt, de idee dat ouders zelf vaak de eersten zijn die vroegtijdig signaleren is helemaal weg, iedereen die met kinderen werkt krijgt een signaleringstaak (consultatiebureaus, maar ook scholen etc.) en het signaleren en interveniëren is tot kerntaak geworden van mensen en instanties die eigenlijk een andere taak hadden ten aanzien van kinderen.

Op het hierdoor ontstane klimaat is al forse kritiek gekomen van de raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de raad voor Volksgezondheid en Zorg in het rapport: investeren rondom kinderen.

Zie: 

https://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/2009/1075/ http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Wie gebruikt de LIRIK al?
De bureaus jeugdzorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gebruiken de LIRIK al. Daarnaast wordt de LIRIK gebruikt door andere organisaties.
 

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen aan om de LIRIK in de praktijk te gebruiken. Daarnaast biedt het NJi advies op maat bij de implementatie binnen de organisatie. Training en advies

https://www.nji.nl/smartsite.dws?id=131772
Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"


Wat vroeger de schoolarts was, is tegenwoordig het consultatiebureau/cenrtum voor jeugd en gezin. Er wordt wel naar ogen, oren enzovoort gekeken, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het vooral gaat om informatie over het gezin. Behalve contact met de leerkracht is er een gesprek en worden de ouders geacht een vragenlijst in te vullen (heeft er het afgelopen jaar iets voor een kind schokkends in het gezin plaatsgevonden? Ziekte, geboorte, ander nieuw lid van het gezin?). Voel u vooral vrij om geen vragenlijsten in te vullen.

https://www.handreikingmelden.nl/web/categorie/2

Verzoek uw advocaat om zich ook te baseren op het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

I.v.m. kinderbeschermingsmaatregelen kan men zich beroepen op

Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'

Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion

Een raadsrapport mag na 1 jaar niet meer gebruikt worden
De directeur van een raadsvestiging stuurt op advies van de Nationale ombudsman de uitspraak van de externe klachtencommissie aan bureau jeugdzorg en herinnert eraan dat raadsrapporten een houdbaarheidsdatum hebben 
Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.
Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig

In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.

U bent niet verplicht uw opleiding te melden

Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden

Ook een uit huis geplaatst kind mag zich laten bijstaan door een advocaat en heeft recht op contact met die advocaat zonder dat er iemand bij zit

De heer Mul stuurde een bericht door van advocatenkantoor Korver & Van Essen: de William Schrikker Groep heeft onder dreiging van een kort geding toegestaan dat een meisje onbegeleid contact met haar advocaat had. Belangrijker nog: WSG erkent het recht op rechtsbijstand.

Blokkaderecht van pleegouders

OTS-pleegouders hebben sinds 1 juli 2013 blokkaderecht (wetsvoorstel 32 529).  
Altijd goed kijken: pleegouders, pleegouders met een pleegcontract, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.

Het Elektronisch Kinddossier (of DD JGZ of hoe het op een bepaald moment ook maar heet)

is niet een natuurverschijnsel, waar je aan overgeleverd bent

Jeugdzorg en kinderopvang bundelen krachten

Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken). Ga dus niet zitten babbelen!!

Gezinnen kunnen beter niet in Noord-Holland wonen

zoals een donateur van KOG in een bericht aan de Tweede Kamer heeft uitgelegd.

Folder van Bjz Noord-Holland

geeft aanleiding tot veel correspondentie en tenslotte gesprek. Het was misschien niet de bedoeling dat ouders de folder begrijpen.

Het intakeformulier van een Centrum voor Jeugd en Gezin zou wel eens van de AMK's kunnen komen

Het wantrouwen tegen ouders straalt eraf.

In Trouw van 16 februari 2010 stond het bericht ‘Directeur vertrekt uit onvrede. Nieuwe centra pikken taken Bureau Jeugdzorg’
“Het hoofd van het Rotterdamse Bureau Jeugdzorg stapt boos op. Door de komst van de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin verliest het bureau een belangrijke taak. (het vaststellen van de benodigde behandeling, de indicatiestelling, KOG) … De MO Groep, de brancheorganisatie voor de jeugdzorg, schreef eind januari een brief aan minister Rouvoet waarin zij de bezwaren van Vermeer onderschrijft. …
De Centra voor Jeugd en Gezin, die deze kabinetsperiode in elke gemeente zullen verrijzen, worden een soort extra aangeklede consultatiebureaus. …
Maar wie wordt nu verantwoordelijk voor het vaststellen van de benodigde behandeling en het afgeven van een indicatie? … De minister stelt dan ook dat Bureau Jeugdzorg aanwezig moet zijn in het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat de indicatie soepel verstrekt kan worden.”

De wet stond het toe, maar het AMK vreesde pedagogische verwaarlozing
De klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam verklaarde klachten over AMK gegrond
Wat moet u weten over rapport RvdK, AMK of Bjz

Wat u moet weten over een opgesteld rapport.

Sanctiemogelijkheden als beschikking genegeerd wordt

Grootouders kunnen niets doen als een ouder hen belet contact met hun kleinkinderen te hebben ook al heeft de rechter een beschikking gegeven, ouders wel

Veel gebruikte termen

Termen betekenen soms niet precies wat je zou denken. Kijk uit.

Veel gestelde vragen

Allerlei vragen over kinderbescherming, contact met uw kind na scheiding e.d.

Kijk uit, kijk uit!

Sommige gevaren zijn met een beetje oplettendheid te bezweren.