Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adres.

Hoorzitting Tweede Kamer 3 oktober 2018 Actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Laat de kamerleden weten wat uw ervaring is met omgang met FEITEN door jeugdzorg uiterlijk 26 september!

Dit moet iedere ouder lezen

Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen.

Bij uithuisplaatsing horen uw kinderen niet plotseling opgehaald te worden

Het is volkomen strijdig met de waarborgen en de rechtsbescherming van de vrijheid van de burger dat politie direct, zonder de interventie van de deurwaarder, aan Jeugdzorg assistentie verleent om kinderen weg te halen uit hun ouderlijke omgeving en zonder dat er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vernieuwde versie van het artikel Keteninfantiliteit van H. Berndsen (nieuwsbrief KOG najaar 2017)

Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.

Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman: Kind bij scheiding nog steeds niet goed af.

Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015, een overlevingspakket voor alle zekerheid

 


 

De jungle van de Jeugdzorg - Stichting KOG

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

KOG-folder: wat mag en moet de school?

Hoe gaat de school om met jeugdzorg: gezinsvoogd heeft geen recht op alle informatie van school


Donateurs kunnen papieren exemplaren van de folder bestellen op alicejansen@planet.nl voor zover de voorraad strekt.

 

Zie map Actualiteit voor de folder Informatie geven zonder toestemming van betrokkenen

Een medische hulpverlener is alleen onder zeer nauw omschreven voorwaarden verplicht om informatie te geven zonder uw toestemming, en dan alleen nog aan een GI.

De Nieuwsbrieven van KOG staan op deze website in Actualiteit

De Nieuwsbrieven van KOG staan op deze website in Actualiteit

Duidelijke website met veel informatie

www.advocatenkantoorerkens.nl

Rotterdam is misschien geen goede stad voor gezinnen

Nationale Zorggids

Het Rotterdamse systeem van jeugdhulp waarbij drang op ouders en kinderen wordt uitgeoefend, moet anders. Dit concludeert de gemeentelijke kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in een rapport dat maandag verschijnt. Het afgelopen jaar heeft de kinderombudsman "serieuze tekortkomingen” ...

Moet uw kind echt in Rotterdam naar het voortgezet onderwijs?

Op een voorlichtingsavond op een basisschool is meegedeeld dat 3x te laat komen een melding bij HALT door de school kan opleveren.

Zoekt u een advocaat?

De advocaten hieronder hebben zich aangesloten bij het Nederlands Advocaten Comite Familie en Jeugdrecht. Zie www.advocatencomite.nl

Op de website begint hun missie als volgt:

Het Nederlands Advocaten Comité Familie- en Jeugdrecht wil zich sterk maken voor het doen herleven van de verloren gegane fundamentele rechtsbeginselen in het Familie- en Jeugdrecht, zowel algemene als bijzondere rechtsbeginselen.

Het NACFJ wil:

  • Rechterlijke controle op het waarheidsgehalte van hetgeen door jeugdbeschermers, maar ook door of namens partijen aan de rechter wordt voorgelegd,
  • Sancties in de vorm van niet-ontvankelijkheid in geval van misleiding van de rechter of andere vormen van machtsmisbruik;
  • Rechtsherstel waar sprake is van gerechtelijke dwalingen in het F&J-recht.
  • Bevorderen dat, in alle fasen van de rechtspraak en rechtsbijstand, het normatief kader wordt aanvaard dat door de wet is bepaald.

Waar goede bedoelingen leiden tot het opzij zetten van fundamentele rechtsbeginselen is misbruik en willekeur een onvermijdelijk gevolg. De steeds luider klinkende maatschappelijke protesten dienen opgevat te worden als een symptoom hiervan.


Let wel: wij zeggen niet dat andere advocaten minder goed zijn. Kijkt u ook eens bij de Jurisprudentie: welke advocaat wordt daar genoemd?
Verder kunt u zoeken op VNJA | Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten

Stuur uw uit huis geplaatste kind kaarten! Zet die kaarten ook op facebook

Als u veel te weinig of geen contact mag hebben met uw kind: stuur iedere week een kaart. Zonder envelop, zodat iedereen kan zien wat u schrijft. En schrijf alleen iets vrolijks of neutraals.

Jeugdwet artikel 3.3: FEITEN

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Trap er niet in! En zorg dat uw telefoon standaard op opnemen staat

Ons advies: nee, regelt u het maar via de rechter. (Niet-verlengen komt helemaal niet bij de rechter.)

Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg standaard op en bevestig afspraken daarna altijd per e-mail of brief

'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles

Schriftelijke aanwijzing

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de bepalingen over de aanwijzing op een rijtje gezet:

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...

Je hoeft niemand binnen te laten, alleen politie met een huiszoekingsbevel!

In de Provinciale Zeeuwse Courant van 25 mei 2016 staat een artikel Probleem peuter blijkt eerder bij huisbezoek. Dr Ingrid Staal, projectleider innovatie en academisering bij GGD Zeeland, is een van de drie genomineerden voor de Wetenschapsprijs 2016. In het genomineerde artikel beantwoordt zij de vraag of huisbezoek door de jeugdverpleegkundige ervoor zorgt dat problemen bij jonge kinderen eerder worden gesignaleerd. De resultaten van haar onderzoek waren duidelijk: bij huisbezoek werden meer kinderen met een hoog risico gevonden.

Veilig Thuis: laat maar praten

Wijkteams en ook Veilig Thuis geven opdrachten en verbieden zaken: laat maar praten.
Het gebeurt dat een VT-medewerker tegen een ouder zegt dat hij nu geen hulp voor het probleem van zijn kind meer mag zoeken. Dat is klinkklare onzin. U zegt iets in de trant van o, is dat zo, en u doet wat u wilt.

Als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken en u dus een gezinsvoogd hebt, hoeft u ook niet alles te slikken. Als u iets echt niet wilt, doet u het niet, en als u iets echt wel wilt, dan doet u het. Misschien geeft de gezinsvoogd u dan een schriftelijke aanwijzing. Bespreek die met een paar mensen in wie u vertrouwen hebt. Vinden zij het ook onzin? Dan maakt u schriftelijk bezwaar. Blijft de gezinsvoogd bij zijn mening? Dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.

Is het onderzoek van Veilig Thuis volgens de regels gegaan? Had de politie gemeld?

https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf 

Voor de professionals in het AMHK geeft dit model een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het protocol mag echter niet worden opgevat als een keurslijf waarvan niet mag worden afgeweken. Het protocol geeft weliswaar een richtlijn, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties te doen wat nodig is.


Plan van Aanpak staat in
het voorgeschreven Protocol van Handelen AMK's en in
art.63 van de Beroepscode NIP, van de gedragswetenschappers die officieel de eindverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de jeugdzorg-interventies moeten dragen.

Advies: maak zelf meteen een plan van aanpak!

Veilig Thuis: klacht indienen?

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

Nieuwsbrief jeugd over VT

Neem een gratis abonnement via internet       www.nji.nl

De website van het NIP vertelt u wat de bevoegdheid is van een bij het NIP aangesloten psycholoog

www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html

te vinden op de homepage onder het kopje Contact en service'.

Aanvulling op de herziene beroepscode NIP 2015

Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017 - psynip.nl

https://www.psynip.nl/.../algemene-standaard-testgebruik-nip-2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals: de principes bij de keuze van een test de voordelen en de beperkingen van het gebruik van ...

Geen gezag, toch belanghebbende?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

Dit gebeurt soms ook in pleegzorg

 

https://www.marysjabbens.nl/blog/een-kind-verstoot-uit-zichzelf-geen-liefhebbende-ouder/

Een donateur stuurde onderstaande links naar artikelen over gevolgen weinig contact met ouders

http://jeugdbescherming.jimdo.com/…/schadelijke-beknotte-b…/

In het artikel van professor medicus Ursula Gresser in het vakblad Neue Zeitschrift für Familienrecht 21/2015, getiteld “Mach Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern Kinder krank? Eine Analyse wissenschaftlicher Literatur”, legt ze uit wat wetenschappelijk in recente internationale onderzoeken is gevonden.

Strafbare kindermishandeling

Hoe moeten/kunnen instanties samenwerken?

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. Op dit moment worden de uitkomsten van het congres verwerkt in een document. 

U ziet dat u niet gek bent geworden: dit gebeurt echt

 

https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=043812a11d-Wekelijks-2018-01-10&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-043812a11d-71629465

Prachtig artikel van Marieke Sjerps

Heel veel drang

https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/drang-in-jeugdhulp-in-opmars/https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorgwww.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/05/vasthouden-en-motiveren-bij-zorgen-over-kinderen-concept-5_1_.pdf

Drangzorg

Door te doen wat een wijkteam u opdraagt terwijl u het er niet mee eens bent, bent u iemand die alvast in de gevangenis gaat zitten uit angst dat hij misschien de cel in moet.

Op 24-11 2015 heeft de bestuursrechter (Rotterdam) duidelijk gemaakt dat ouders het hele drang-gedoe kunnen negeren

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
En:

JBRA doet net alsof je verplicht zou zijn je hun bemoeienissen te laten welgevallen als er geen OTS meer is. Je moet maar durven.

 

Het feit dat wij de OTS niet willen verlengen, betekent niet dat JBRA het gezin afsluit. Dit betekent concreet dat wij bij het gezin ... in “vrijwillig” kader (geen dwang, maar drang) betrokken zullen blijven.
 

Geen OTS, toch GI over de vloer

De Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet maakt het mogelijk dat een gezinsvoogd voordat er een OTS is, in het kader van een drangtraject, ouders poogt te bewegen tot vrijwillige medewerking. Als u hierop in gaat, doet u dat vrijwillig dus!

Duidelijke uitspraak van Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

In Trouw van 26 januari 2016 staat een interview met Paul Frissen n.a.v. zijn nieuwe boek, Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie. 23,50.. Hierin staat o.a.:

GA NIET ZITTEN BABBELEN

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen,maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: BJZ is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen
 

https://www.stichtingkog.info/media/UWV_rapportage_ombudsman_20150325.pdf

 

https://www.stichtingkog.info/media/Nat._Ombudsman_overleg_geluidsopname_20150325.pdf


De Nationale ombudsman heeft in 2012 en 2014 duidelijk gezegd dat er geen bezwaar tegen zou behoren te zijn, ook in de jeugdzorg.

Men kijkt en luistert soms mee!

Als u begeleid contact hebt met uw uit huis geplaatste kind, gaat de begeleider soms even weg. Pas op! 

Reiskostenvergoeding

Op 11 mei 2016 mailde donateur Dirk de Wit over reiskostenvergoeding door de Gecertificeerde Instelling, omdat hij de indruk heeft dat dit informatie is waar niet mee gestrooid wordt.

Schadevergoeding en dwangsom:

niet-leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.

De centrale vraag bij de beoordeling is of het kind zich in de toekomst optimaal kan ontwikkelen

Opgesteld door de Kinderombudsman en Elianne Zijlstra, te vinden in Het belang van het kind in het Nederlands recht.

De Inspectie stelt u teleur

Op verzoek van de Inspectie Jeugdzorg is een onderzoek uitgevoerd naar de reacties op klachten.

Nivel 10 augustus 2017, nivel.nl 

Tuchtrecht jeugdzorgwerkers

https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

Vooralsnog geen eisen aan bijzonder curator; klachten tegen bijzonder curator

De afscheidsrede van prof.. mr P. Vlaardingerbroek staat in verkorte vorm in FJR juli/augustus 2017. Een kleinigheid daaruit die wel grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk kan hebben: "Thans kan in principe iedereen nog worden voorgedragen als bijzondere curator. (Kwaliteits)eisen worden vooralsnog niet gesteld."
Uiteraard zijn er wel allerlei plannen.

GI moet onderzoek betalen en opschieten met onderzoek

ECLI:NL:RBROT:2017:1529

Jeugdzorg staat soms psychiatrische of andere hulp op niveau in de weg

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/verband-pleeg-en-adoptie-problemen

Als u geen gezag hebt bent u geen belanghebbende als het gaat over einde gezag andere ouder

 Pleegouders die kind minstens 1 jaar opvoeden zijn wel belanghebbende. 
Uit een uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch: Ingevolge artikel 798, eerste lid, eerste volzin, Rv moet onder belanghebbende worden verstaan: degene op wiens rechten en verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. Bij Wet tot herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 130), die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is aan artikel 798, eerste lid, Rv een (tweede) volzin toegevoegd waarin wordt bepaald dat ook degene die niet de ouder is en de minderjarige op wie de zaak betrekking heeft gedurende ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, als belanghebbende wordt aangemerkt.

Beschermde Wieg in Dordrecht help echt, zie ook www.vliercentrum.nl www.het-babyhuis.nl Een kans voor zeer jonge ouders om hun kind te houden?

In de spotlight: Barbara Muller van de Beschermde Wieg

Nieuws.nl

Ouders van lymepatiëntjes hebben zich georganiseerd

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72177/ouders_lyme_pati_nten_verdacht_van_kindermishandeling

Kinderrechtenhelpdesk

Kinderrechtenhelpdesk behandelt eerste helft 2016 zevenhonderd zaken

Nationale Zorggids

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children heeft in de eerste helft van 2016 zevenhonderd zaken behandeld

Juridische begrippen uitgelegd op www.rechtspraak.nl

BEGRIPPENLIJST
Omschrijvingen van de meest voorkomende begrippen  in de rechtspraak.

Vertrek naar het buitenland om dreigende uhp te voorkomen; de rechter beschouwt u niet gauw als verhuisd

googelt u GHDHA 2016 2092

Vertrek naar het buitenland om UHP te voorkomen heeft alleen kans van slagen, als echt helemaal niemand weet naar welk land u toe gaat. De Nederlandse politie zoekt actief in Belgie, en waarschijnlijk ook in andere landen. U moet zich wel uitschrijven bij uw gemeente, anders komt u op de internationale opsporingslijst van de politie. Dan bent u een vermist persoon. Als u zich uitschrijft kunt u volstaan met een land te noemen, u kunt het verder vaag houden. Ik ga mij nog orienteren o.i.d.

Scherpere meldcode kindermishandeling

Trouw van 13 januari 2016 geeft een ANP-bericht: Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten moeten voortaan Veilig Thuis (het AMK dus) een seiintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Als blijkt dat er eerder vermoedens waren dat het niet goed ging, volgt extra actie. Tot nu toe kon de professional zelf kiezen of hij een melding maakte of niet. 

Jeugdzorg met politie aan deur. Een van de contactpersonen schreef:

 

Gisteren advies van Huib Struycken in praktijk gebracht bij uhp, politie met jeugdzorg voor de deur om jongen mee te nemen voor gesloten plaatsing.

Met bij zich vonnis rechter.

De moeder vroeg of het vonnis betekend was. Nee, oke dan niet binnen en ook niet mee en na even overleg zijn ze inderdaad vertrokken.

Pleitnotites van mr Struycken

Leest u vooral VII: de deurwaarder

Wat heeft de deurwaarder te maken met beschikkingen van de kinderrechter?

Advocatenkantoor Struycken legt het uit

Van: H.F.M. Struycken < struycken@struyckenadvocaten.nl>
Datum: 16 november 2015 12:02
Onderwerp: RE: deurwaarder
Aan: Nico Mul < n.j.m.mul@gmail.com>
 

Dit is wat er gebeurt als advocaten dit soort beslissingen laten liggen en geen actie wordt gevoerd dat de wet wordt nageleefd. Hier moet aandacht aan worden besteed. Alle advocaten moeten cassatie aantekenen etc. waarom ben ik de enige?

Advocaten moeten worden aangeklaagd bij de raad voor discipline wegens beroepsfouten als ze dit laten liggen!!!. Waarom ben ik de eerste en de enige? Alle uithuisplaatsingen zijn dus onrechtmatig en als kinderontvoering te kwalificeren,

 

Nav de Samsoncommissie zijn er twee stichtingen gekomen ter ondersteuning van de jeugdzorgslachtoffers

Neemt u contact op met onderstaande stichtingen als u of uw kind in een jeugdzorginstelling is mishandeld en/of misbruikt.

  https://www.stichtingskip.nl/   Bij misbruik

Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn  misbruikt

  

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/   Bij geweld/ mishandeling 

 

Het familiegroepsplan staat in de Jeugdwet! Als er toch een ots komt of blijft, dan moet men zich baseren op het eigen familiegroepsplan. Zo houdt u de touwtjes beter in handen.

In april 2016 mailde een donateur ons het volgende:

Dit valt tegen, of toch niet?

Geachte mevrouw Barendse,

nogmaals hartelijk dank voor al uw informatie nav ons telefonisch contact twee weken geleden. 

Hierbij meld ik u zekerheidshalve nog dat artikel 1: 262a BW, waarop u mij wees, niet in werking is getreden en ik dit artikel dus ook niet zal noemen in de zaak van cliente.


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-442.html

Artikel 3.5

Indien artikel I van de Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming ( Stb. 2014, 130) in werking is getreden of treedt, vervalt in onderdeel H van genoemd artikel I artikel 262a.

Schriftelijke aanwijzing uiteengezet door de Rechtbank Limburg

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:265f, lid 1, BW kan de gecertificeerde instelling, voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van de minderjarige, voor de duur van de uithuisplaatsing de contacten tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken. Het tweede lid bepaalt dat een beslissing van de gecertificeerde instelling als een schriftelijke aanwijzing geldt en dat de artikelen 1:264 BW en 1:265 BW van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat de kinderrechter een zodanige regeling kan vaststellen als hem in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt.

Ingevolge artikel 1:265, lid 1, BW kan de gecertificeerde instelling, op verzoek van degene aan wie de aanwijzing is gericht, een schriftelijke aanwijzing wegens gewijzigde omstandigheden geheel of gedeeltelijk intrekken. Op grond van het tweede lid geeft de gecertificeerde instelling haar beslissing schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek. In het vierde lid is ten slotte bepaald, voor zover hier ter zake doende, dat het niet of niet tijdig nemen van een beslissing door de gecertificeerde instelling gelijk staat met afwijzing van het verzoek.

Schriftelijke aanwijzing

Als u een brief krijgt van een GI over omgang en u bent het er niet mee eens: meteen reageren. Later levert problemen op. Zie jurisprudentie uithuisplaatsing op deze website.

Gesloten plaatsing

Een donateur stuurde onderstaand artikel dat zij op internet had gevonden

https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Beleid-Wet--en-regelgeving


Het AKJ heeft een folder uitgegeven over rechten en plichten van een kind dat gesloten geplaatst is.

 

Geschillenregeling

Het BW heeft een nieuw artikel 1:262b, dit betreft de geschillenregeling die bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet. Pas op: advocaat verplicht.
En kijkt u uit:
 

Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-06-2015
 
Zaaknummer
476810
 
Inhoudsindicatie

Geschillenregeling ex. art 1:262b BW. Van verzoeker en in het bijzonder diens advocaat mag worden verwacht dat zij, alvorens een geschil aan de kinderrechter voor te leggen, een redelijke inspanning leveren om dat geschil in der minne te beslechten. Daarvan is geen sprake. Het verzoek wordt afgewezen.

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

Automatische verlenging ots? Hoe verzin je het!

Een gezinsvoogd die zegt: kom maar niet naar de zitting hoor, ik regel dit wel.
Een advocaat die zegt: we hoeven nergens heen, de ots wordt automatisch verlengd.
Dit overkwam ouders die dolgraag van de ots afwilden.

Leger des Heils (LJ&R) laat u liefst meteen reageren op rapport

LJ&R deelt mee dat hun concept-rapportage face-to-face wordt besproken met ouders zonder dat die van te voren het rapport hebben kunnen lezen.

Stel u niet te veel voor van de mogelijkheden van B&W om jeugdhulp te beinvloeden:

 

Als er eenmaal een OTS is, kan de GI een verzoekschrift UitHuisPlaatsing indienen bij de kinderrechter. Ook de RvdK en het Openbaar Ministerie kunnen een verzoekschrift UHP indienen, maar deze twee moeten daarvoor een individuele voorziening vragen bij de gemeente.
Let dus op: een GI kan zonder verleningsbesluit van de gemeente een verzoek machtiging UHP indienen, de RvdK en het OM hebben een verleningsbesluit  van B&W nodig.
Het is de RvdK die een machtiging UHP aan de rechter vraagt voor een wegloper van huis die geen OTS heeft.
Het is ook de RvdK die een machtiging OTS aan de rechter vraagt
.

Motie Van der Vlies aangenomen: Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

Zo is het maar net! Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn. Wel blijft merkwaardig dat wie niet wil dat hijzelf of zijn kind lijsten invult of vragen beantwoordt over de gezinssituatie, dat moet melden, in plaats van dat er toestemming wordt gevraagd. Men gaat uit van toestemming.

Expeditie Scheiden

Bjz N.Br. schijnt zich in het hoofd gezet te hebben dat het goed is als gescheiden ouders een positieve relatie met elkaar opbouwen. Zouden ze echt niet weten wat 'politieve relatie' betekent, en 'scheiden'? Om die relatie tot stand te brengen moeten ouders deel nemen aan Expeditie Scheiden.
Nico Mul schreef daarover het onderstaande:

Een donateur attendeerde KOG op 1 februari 2016 op iets hoopgevends i.v.m. vechtscheidingen

Onderscheid tussen ouderverstoting en gerechtvaardigde afwijzing van een ouder door een kind.


http://fpblog.nl/2016/02/06/mediation-lost-de-vechtscheiding-niet-op/

Vechtscheiding of wat daarvoor doorgaat

Bekijkt u in Actualiteit: J.C.M. Willems promoveerde in 1999 ...

De beste manier om je kind kwijt te raken is strijd na scheiding

googelt u GHSHE 2014 5121

De Kinderombudsman signaleert de narigheid die een ots kan brengen bij moeilijkheden i.v.m. omgang
Datum: 6 november 2012 Rapportnummers: 2012/166 en KOM5A/2012
Wat precies is de (functie van de) bijzonder curator

Deze vraag en andere kwesties uiteengezet door het Nederlands JeugdInstituut. https://www.nji.nl/nl/wegwijzer-kind-en-scheiding/Kindgerichte-initiatieven 


zie ook www.rechtspraak.nl  tik er meteen achter bijzonder curator.

Voor Bijzonder Curator altijd toevoeging, geen eigen bijdrage.

ongeacht inkomen of vermogen.

Een minderjarige kan zonder vertegenwoordiging in hoger beroep tegen afwijzing verzoek om bijzonder curator

googelt u HR 2015 1409

Houd er vast rekening mee (en ga niet zitten babbelen), en denk aan het familiegroepsplan

zwangere vrouw rookt of drinkt? OTS voor ongeboren kind.


www.Familiegroepsplan.nl


googelt u GHSHE:2015:5022

De nieuwe Jeugdwet toegankelijker gemaakt door mr Prinsen

Wie is nu nog op de hoogte?! Let in ieder geval hier op: Is er een OTS? Dan woont een kind bij een ouder met gezag of met een machtiging van de rechter ergens anders. Alleen met een machtiging dus.Door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 is het binnen een ondertoezichtstelling niet meer mogelijk om kinderen zonder een machtiging tot uithuisplaatsing op een andere plek dan bij een ouder met gezag te laten verblijven. 

Dossierinzage
Datum van uitspraak: woensdag 13 december 2017
Tegen: Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Proceduresoort: Hoger beroep
Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
ECLI:

ECLI:NL:RVS:2017:3442

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93347&q=&summary_only=&print=1 |

Dossiers opvragen en aantoonbare fouten eruit krijgen

Een donateur mailde het onderstaande:

Vernietiging AMK-dossier

Met de komst van de Jeugdwet zijn enkele andere wetten gewijzigd, onder andere de Wet tmaatschappelijke ondersteuning, Het AMK valt onder deze wet, en niet onder de Jeugdwet.

Wilt u dat het jeugdzorgdossier van uw kind wordt vernietigd?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reikt de helpende hand.

De Stichting Onderwijsklachten legt aan ouders en scholen uit hoe het zit met het schooldossier.

https://www.onderwijsbrabant.nl/content/ouders-hebben-recht-op-inzage-dossier-maar-scholen-weten-dat-niet

"Officieel is Brenda Rill in dienstvan (jeugd)zorgorganisatie Triade, maar ze werkt in de basisschool, samen met het team."

In het nummer van 6 december 2014 van het Onderwijsblad, tweewekelijks tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond, staat een artikel Jeugdzorg in de klas, een juf speciaal voor gedragsproblemen.

Ga niet zitten babbelen, en nog twee raadgevingen voor het keukentafelgesprek

De term "keukentafelgesprek" laat u denken dat het gewoon is dat een gemeenteambtenaar bij u over de vloer komt. Probeer er toch maar een "loketgesprek" van te maken.

GA NIET ZITTEN BABBELEN

 We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen, maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: BJZ is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

 

Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Instanties vinden uw gezin kwetsbaar vanaf 4 risicofactoren. Het consultatiebureau zoekt ze al.

Babbelen doet soms veel kwaad, ook als het elektronisch gaat
Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat
"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."

Dit stond (in ander verband dan jeugdzorg) in Trouw van 21 juli 2012.

Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen

Aan de andere kant, hoe kun je advies/ondersteuning/hulp krijgen als je het probleem niet vertelt?

De werkwijze van het NIFP bij de indicatiestelling, de bemiddeling en de kwaliteitsborging van civielrechtelijke rapportages

Inleiding

Deze Good Practice wil een document zijn met aanbevelingen ter ondersteuning van de NIFP- medewerkers bij hun werkzaamheden in het kader van de civielrechtelijke rapportage pro Justitia. Het gaat daarbij om advisering aan de kinder- of familierechter, het gerechtshof, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg (BJZ)1,2 in zaken waarin de vraag centraal staat of een kind ernstig wordt bedreigd in zijn geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

De Verwijsindex Risicojongeren (Anne Schepers in De Correspondent van 13 mei 2015)

Op de VIR zitten de volgende instanties in ieder geval aangesloten: scholen, leerplichtambtenaren, regionale meld- en coördinatiepunten, kinderopvang, Centrum voor Werk en Inkomen, gemeentelijke sociale dienst, gemeentelijke kredietbank, huisarts, spoedeisende hulp, Jeugd-GGZ, GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, huisartsenpost, consultatiebureau, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, MEE-organisaties, politie, openbaar ministerie, Bureau Halt, reclassering, Raad voor Kinderbescherming.

Wat precies is de Opvoedpoli?

KOG weet niet wat een opvoedpoli in de praktijk is. In ieder geval niet een instantie waar men zonder consequenties een probleem kan voorleggen.

Naar het buitenland verhuizen betekent niet altijd dat de Nederlandse rechter geen ots kan uitspreken.

googelt u RBOVE 2014 7039

in het algemeen:Als u van plan bent te verdwijnen met uw kind tot de rechtzitting over de voorlopige ondertoezichtstelling, stel dat dan geen minuut uit. Uw kind wordt overmorgen opgehaald voor de uithuisplaatsing. Maar de volgende avond al om 10 uur (!) is kindje van 2 jaar opgehaald door 4 voor hem vreemde personen.

Het klinkt logisch, maar trap er niet in

Staat een kind in uw gezin onder toezicht? Als u het niet wilt hoeft u niet te accepteren dat de gezinsvoogd zich ook met de andere kinderen bemoeit. Schrijf een brief, in kopie aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, dat u niet wilt dat er bemoeienis is met de kinderen zonder ondertoezichtstelling, en dat dit niet betekent dat u niet meewerkt (een toverformule immers), maar dat u zich aan de beschikking van de rechter houdt.

Soms loopt een kind weg ...

Vooral adoptiekinderen, maar ook andere kinderen, verdragen hun ouders en hun gezin soms niet. 

Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt

Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen

Tel uw geld voor u een kort geding aanspant over contact met uw uit huis geplaatste kind

Een moeder heeft een kort geding aangespannen om haar kinderen op haar verjaardag te mogen meenemen naar haar familie. De rechter heeft dit niet toegestaan, wat vaker voorkomt, maar bovendien deze moeder veroordeeld in de juridische kosten van Bjz: 1400 euro!

Hij heeft het kind erkend, of: het kind draagt zijn naam, betekent nog niet dat de vader ook gezag heeft. Pas op!

als u de beschikking wilt lezen, googelt u dan RBNNE 2014 4792

Ondertekent een gedragswetenschapper? Controleer!

Accepteer het niet als, zoals een donateur onlangs overkwam, er op uw vraag welke opleiding de "gedragswetenschapper" heeft, een antwoord komt als: ik ben gediplomeerd en doe dit werk al x jaar. Door iemand met zo'n zwemdiploma laat u uw kinderen niet onderzoeken!

NRCHandelsblad van 12 november 2013 meldde het volgende over de rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is pas een rechtsbijstandsverzekering als de verzekerde de advocaat kan kiezen die hij wil.

De Hoge Raad heeft de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof. De vraag was of een verzekeraar in zijn overeenkomsten met klanten mag regelen dat een vrij gekozen advocaat alleen wordt vergoed als de verzekeraar van mening is dat het niet gaan zal met een werknemer van de verzekeraar.
"Nee, luidt het antwoord van het Europees Hof. De Europese regels schrijven voor dat 'de vrije advocatenkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandsverlener in de arm moet worden genomen.'


 

Jeugdzorg is nu anders: verzeker u toch vooral en oriënteer u op psychologische hulp!

KOG raadt alle (aspirant-adoptief)ouders aan een rechtsbijstandsverzekering (module gezondheidszorg) te nemen en aan te houden. Wanneer er onverhoopt iemand (school, buurt) die iets onverklaarbaars ziet een AMK-melding over uw gezin doet, zijn de rapen gaar!
Let u ook op het maximaal verzekerde bedrag.  

Vraag een brief i.p.v. een e-mail!

In een gespreksverslag dat opgesteld was door een gezinsvoogd lazen wij dat e-mails van die gezinsvoogd aan een ouder niet in het dossier bewaard worden, brieven wel. 

Sta erop dat je alles schriftelijk of per mail krijgt met de naam van de g.voogd eronder.

Dit is ons door een donateur gemailed.

De kinderrechter roept geen getuigen op, maar

De zus van de minderjarige, gehoord als informant,

Uithuisplaatsing verandert "de gewone verblijfplaats" van het kind niet. Interessant als kind door uhp bij andere ouder in bijv. Belgie woont.

De kinderrechter stelt vast dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige op dit moment nog op zijn oude adres bij de moeder kan worden vastgesteld. Immers, een uithuisplaatsing heeft in beginsel een tijdelijk karakter en er is nog geen overeenstemming tussen ouders dan wel een rechterlijke beslissing waarbij de hoofdverblijfplaats van de minderjarige is gewijzigd.

 

 

Voor de eerste contacten met jeugdzorg, en als u later niet van plan bent alles maar te slikken van Bjz, zijn de tips van Nico Mul heel nuttig.

In het item hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor het opvragen van documenten. Bedenkt u wel wat het beste bij uw karakter en uw mogelijkheden past: ramkoers of zoveel mogelijk onder de radar vliegen!

De deuren van de rechtszaal zijn eigenlijk wel open:

wekelijks uitspraken op veel (alle?) rechtsgebieden.

Het allerbelangrijkste om in de gaten te houden bij een ondertoezichtstelling:

de ouders met ouderlijk gezag zijn de baas, niet de gezinsvoogd.

Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht? En welke rechten heeft dat kind?

Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots, zolang er niet door de gezinsvoogd een aanwijzing is gegeven. Hoewel, zie hieronder.
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd door prof. J. Doek in FJR van november 2008.

 

Ouderlijk gezag is ouderlijk gezag, ook bij een ondertoezichtstelling

Het ouderlijk gezag is niet gedeeld, laat staan overgedragen. Dit wordt duidelijk uitgelegd door Peter Tromp (Vader Kennis Centrum)

Gezag over minderjarigen

Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.

Terecht in de jeugdzorg, voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

ook te downloaden www.scp.nl
ISBN 978 90 377 0629 1

Wat zijn er toch veel verstandige ouders! Ze gaan niet naar de Centra voor Jeugd en Gezin.

NRC had daarover een artikel op 28 september 2013:

Gevonden op website William Schrikker over CJG

de organisaties die in (de buurt van) Amersfoort het CJG vormen

Waarover praat u met een gezinsvoogd of pleegzorgmedewerker?

Als u geen behoefte hebt aan de gesprekken die u af en toe moet voeren met een gezinsvoogd of pleegzorgmedewerker, is het handig van te voren een lijstje te maken.

Het contactjournaal is heel erg belangrijk, maar is hier en daar afgeschaft (met instemming van de Inspectie).

In het contactjournaal ziet u met wie Bjz contact heeft gehad en wat daar besproken is.

Waarin schieten raad voor de kinderbescherming, AMK, bureaus jeugdzorg enzovoort te kort in hun rapporten?

Dit werd in Trouw van 9 april 2013 in heel ander verband (het bankwezen) onder woorden gebracht:

Geef nooit, nooit, NOOIT uw kind vrijwillig in pleegzorg via een Blijf-huis, een bureau jeugdzorg, of welke instantie dan ook,

want dan moet je niet raar opkijken als er van alles gebeurt wat niet de bedoeling was.

Bij vermoeden van kindermishandeling krijg je geen inzage, laat staan afschrift, van een medisch dossier.

De KNMG heeft dit geregeld.

Contact met de politie? Niet altijd verstandig

Wij adviseren: doe geen aangifte van misbruik van uw kind omdat de politie dan contact opneemt met jeugdzorg. Jeugdzorg kan concluderen dat u uw kind niet hebt kunnen beschermen en ots of misschien zelfs uithuisplaatsing aan de orde is. Houd uw kind uit de buurt van degene die u verdenkt. Als uw kind in een instelling is ligt het anders, vooral als u kunt doen uitsluiten dat het misbruik gebeurd is tijdens contact met de ouders! Doe aangifte en stel de Inspectie op de hoogte.

De politie bellen over huiselijk geweld?

Denk nog maar eens na.

Hoe betrouwbaar is bureau jeugdzorg?

Research Memoranda Raad voor de rechtspraak, nr. 1, jaargang 2, 2006 :
"De positionering van de jeugdrechter" door auteurs: Mr. Karin Fuhler & Drs. Suzan Verberk
met een voorwoord door Dick van Dijk, lid Raad voor de Rechtspraak
met name blz. 35--37 (van 148 blzn incl. bijlagen)

Zie over het dossier van uw kind bij het consultatiebureau in de map Actualiteit het artikel in Ouders on Line van 16 april 2012
Het elektronisch dossier is niet gewoon het papieren dossier in een andere vorm
Een donateur van KOG lucht zijn hart over Bjz Zuid-Holland

Blijf er weg als dat enigszins kan!

Wat gebeurt er met onze persoonsgegevens?

Al die geregistreerde en bewerkte informatie wordt in toenemende mate gebruikt voor risicoprofilering, en in combinatie met de enorme nadruk van de laatste jaren op preventie is dat niet ongevaarlijk.

'De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden'

is een in 2012 verschenen boek van Dimitri Tokmetzis.   ISBN 789000306343
Zie ook van deze auteur www.digitaleschaduw.eu

Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg, DD JGZ, (het Elektronisch Kinddossier, EKD, weet u wel)

is op 19 december 2011 aan de orde geweest in het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.

Bureau jeugdzorg stelt soms een "diagnose" waartegen u zich wel kunt verweren.

Moet uw kind uit huis geplaatst worden omdat u een borderline-persoonlijkheidsstoornis hebt? Volgens wie?

Wie mag er een zitting bijwonen?

Mag mijn moeder mee? Moet ik mijn ex daar verwachten? Hoe zit het met mijn nieuwe partner?

Voorkom dat twee zaken op dezelfde zitting worden behandeld.

Als u in beroep gaat bij de rechter tegen een schriftelijke aanwijzing, wacht dan eerst de zitting af voor u eventueel opheffing ots vraagt.

Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen door de rechter

Geert-Jan Knoops geeft een verklaring voor het strafrecht, die u zo kunt "vertalen"

Als de ondertoezichtstelling afgelopen is, houdt de RvdK u soms nog in de gaten via de hulpverlening

De brief van de RvdK d.d. 3 september 2012 wordt binnenkort geplaatst in de map Correspondentie.

Drs Nico Mul geeft een "recept" om uit huis geplaatste kinderen weer thuis te krijgen,

het ziet er ingewikkeld uit maar dat is het niet

Werkt uw kinderopvang soms ook samen met bureau jeugdzorg?

Even informeren voor u uw kind inschrijft. Op 10 juli schreef de Gooi- en Eemlander:

Op 19 maart 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een beschikking gegeven die ook interessant is als men niet met een gesloten plaatsing te maken heeft
Een beschikking waarin het woord 'schandalig' voorkomt, zal men niet vaak ontmoeten!
Op 17 april 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een uitspraak gedaan die ook voor kinderen met Nederlandse ouders van belang kan zijn
- Voor het EERST stellen rechters het IVRK en EVRM met het daarin opgenomen recht van een kind op gezinsleven met ouders en familie boven het beschadigende karakter van UHP.
- De vraag is interessant: WAAROM heeft dit Poolse kind meer recht op gezinsleven met ouders en familie dan Nederlandse kinderen?
Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
Op 12 april 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam besloten, dat Bjz een rapport moet aanpassen Zie de map Actualiteit
Op 20 december 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een dergelijk besluit genomen. Zie de map Jurisprudentie overig.
Nu er een netwerk om gezinnen is gelegd, of minder vriendelijk geformuleerd nu er fuiken zijn uitgezet,

moet een mens heel goed weten wanneer hij zwijgen moet

Welke kinderen worden gesloten geplaatst?

Bureau jeugdzorg Zuid-Holland voert een onderzoek uit

NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen

Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is

Risicofactoren voor kindermishandeling: het consultatiebureau screent u erop.

Een risicofactor voor kindermishandeling is meer dan 4 kinderen in uw gezin, eenoudergezin, ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte, zeer laag opleidingsniveau, geen Nederlands in het gezin, werkloos, arbeidsongeschikt.

De consultatiebureaus maken niet meer in de eerste plaats deel uit van de gezondheidszorg maar van de jeugdbescherming. Dat inzicht is winst.

Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"


Wat vroeger de schoolarts was, is tegenwoordig het consultatiebureau/cenrtum voor jeugd en gezin. Er wordt wel naar ogen, oren enzovoort gekeken, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het vooral gaat om informatie over het gezin. Behalve contact met de leerkracht is er een gesprek en worden de ouders geacht een vragenlijst in te vullen (heeft er het afgelopen jaar iets voor een kind schokkends in het gezin plaatsgevonden? Ziekte, geboorte, ander nieuw lid van het gezin?). Voel u vooral vrij om geen vragenlijsten in te vullen.

https://www.handreikingmelden.nl/web/categorie/2

Een cadeautje namens de overheid

dat is een ots voor kinderen waar het (relatief) goed mee gaat, volgens de column in Binnenlands Bestuur van 11 januari 2012.

Bjz moet zich aan verdragen en wetten houden,

zet uw advocaat (als dat nodig is) op het volgende spoor:

Dit Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's

en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen

AMK, bureau jeugdzorg en andere organisaties (consultatiebureau?) gebruiken LIRIK,

aldus het Nederlands Jeugd Instituut

Toelichting op LIRIK

Vooral interessant het slot: wat doet het AMK met de uitkomst

Advocaten mogen niet zomaar met modder gooien

volgens de Raad van Discipline, is te lezen in het Jurofoon Journaal

Verzoek uw advocaat om zich ook te baseren op het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

I.v.m. kinderbeschermingsmaatregelen kan men zich beroepen op

Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'

Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion

Een raadsrapport mag na 1 jaar niet meer gebruikt worden
De directeur van een raadsvestiging stuurt op advies van de Nationale ombudsman de uitspraak van de externe klachtencommissie aan bureau jeugdzorg en herinnert eraan dat raadsrapporten een houdbaarheidsdatum hebben 
Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.
Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig

In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.

U bent niet verplicht uw opleiding te melden

Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden

Wat helpt misschien om van een ots af te komen?

In juni 2011 heeft een contactpersoon van KOG het volgende advies gegeven aan iemand die belde:

Ook een uit huis geplaatst kind mag zich laten bijstaan door een advocaat en heeft recht op contact met die advocaat zonder dat er iemand bij zit

De heer Mul stuurde een bericht door van advocatenkantoor Korver & Van Essen: de William Schrikker Groep heeft onder dreiging van een kort geding toegestaan dat een meisje onbegeleid contact met haar advocaat had. Belangrijker nog: WSG erkent het recht op rechtsbijstand.

Blokkaderecht van pleegouders

OTS-pleegouders hebben sinds 1 juli 2013 blokkaderecht (wetsvoorstel 32 529).  
Altijd goed kijken: pleegouders, pleegouders met een pleegcontract, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.

Het Elektronisch Kinddossier (of DD JGZ of hoe het op een bepaald moment ook maar heet)

is niet een natuurverschijnsel, waar je aan overgeleverd bent

Via consultatiebureau en schoolarts komt uw hele hebben en houden in de computer

Annelies Blom schrok zich een aap toen ze geconfronteerd werd met het elektronisch kinddossier. Hier haar ervaringen, plus hoe het verder ging.

Verhelderende reacties op een waarschuwend artikel over consultatiebureaus op Ouders on Line
De kern, met websites.
Jeugdzorg en kinderopvang bundelen krachten

Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken). Ga dus niet zitten babbelen!!

Zorg- en AdviesTeams op scholen hebben zelf geen macht, maar

werken samen met partijen die wel macht hebben. Ouders online legde dat op 25 juni 2010 uit:

Waardoor gaat er toch zoveel mis?

Dat is simpel, maar je wordt er niet vrolijker van

Gezinnen kunnen beter niet in Noord-Holland wonen

zoals een donateur van KOG in een bericht aan de Tweede Kamer heeft uitgelegd.

Folder van Bjz Noord-Holland

geeft aanleiding tot veel correspondentie en tenslotte gesprek. Het was misschien niet de bedoeling dat ouders de folder begrijpen.

Samenwerking CJG en Bjz

In de regio Eindhoven zijn afspraken gemaakt tussen het CJG en Bjz

Is samenwerking met ouders misschien ook een idee?

Het CJG Midden-Drenthe zegt in zijn nieuwsbrief van juli 2011 dat samenwerking tussen kraamzorg en consultatiebureau van groot belang is. Denkt u wat ik denk? 

Het intakeformulier van een Centrum voor Jeugd en Gezin zou wel eens van de AMK's kunnen komen

Het wantrouwen tegen ouders straalt eraf

Centra voor Jeugd en Gezin

Gaan de Centra voor J. en G. nu de indicatie stellen?
Zijn zij eigenlijk gewoon Bjz?

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 18 november 2010

De huisarts heeft toestemming van beide gezagdragende ouders nodig; de huisarts houdt informatie over de opvoedingssituatie bij de moeder achter voor de Raad voor de Kinderbescherming

Sanctiemogelijkheden als beschikking genegeerd wordt

Grootouders kunnen niets doen als een ouder hen belet contact met hun kleinkinderen te hebben ook al heeft de rechter een beschikking gegeven, ouders wel

Boontje komt om zijn loontje, is te lezen in het Jurofoon Journaal van 30 augustus 2011

Na een valse beschuldiging van seksueel misbruik kan de alimentatieplicht soms ophouden.

De bestuursrechter is meer geinteresseerd in feiten dan de kinderrechter

Maak gebruik van de kinderrechter als bestuursrechter!

Bjz, waarheidsvinding en rechters

Wij weten dat de RvdK niet aan waarheidsvinding doet. De Bjz's houden ook niet altijd van feiten.

Jeugdwet artikel 3.3: De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Het nieuwe mishandelen: pedagogische verwaarlozing

Het AMK is het adres waar men zijn opinie over andermans opvoeding kan geven.

De wet stond het toe, maar het AMK vreesde pedagogische verwaarlozing
De klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam verklaarde klachten over AMK gegrond
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders.
Wat moet u weten over rapport RvdK, AMK of Bjz

Alles wat u moet weten over een opgesteld rapport.

Veel gebruikte termen

Termen betekenen soms niet precies wat je zou denken. Kijk uit.

Veelgestelde vragen

Allerlei vragen over kinderbescherming, contact met uw kind na scheiding e.d.

Kijk uit, kijk uit!

Sommige gevaren zijn met een beetje oplettendheid te bezweren.

Correspondentie met AKJ
Mogelijke belangenverstrengeling vertrouwenspersoon en klachtondersteuner.
Brief aan de Raad voor de Kinderbescherming van het Platform SCJF (n.a.v. de ‘Wegwijzer Onderzoeksmodel Raad voor de Kinderbescherming’)
Is de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming wel verbeterd?