We hakken een pad in de jeugdzorg-jungle (actualisering van De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015)

In FJR november 2020 staat: Besluit klachtenadviescommissie raad voor de kinderbescherming
De wijziging houdt de invoering in van een nieuwe vorm van klachtbehandeling. De behandeling door externe klachtencommissies wordt vervangen door een behandeling door interne klachtenadviescommissies.
De Raad van State heeft op 8 juli 2020 advies uitgebracht. Voorziene inwerkingtreding najaar 2020. (Zie Kamerstukken II 2019/20, 31265, 72, bijlage)