Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Veilig Thuis
<< vorige pagina   
print pagina
 

Als Veilig Thuis contact met u opneemt, is het eerste wat u moet doen bellen of mailen naar
Alice Jansen (voorzitter KOG) alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).  

Het laatste (2019) Protocol van Handelen van Veilig Thuis:
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2019/veiligthuis-interactief-protocol_v3.pdf

Wij kunnen niet aan waarheidsbevinding doen. Het doel van een inschatting is niet de melding op waarheid te onderzoeken maar contact te krijgen met betrokkenen zodat zij hun verhaal kunnen vertellen.
Aldus een Veilig Thuis in 2020.


Boekje over Veilig Thuis
Zolang de voorraad strekt!
Inclusief verzendkosten 3 euro per boekje,  2 stuks 4 euro.  Meer exemplaren na overleg. 
Bestellen op kog@upcmail.nl of alicejansen@planet.nl, betalen op bankrekening NL 35 INGB 0009634691 t.n.v. Stichting KOG

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis i.v.m. de corona besmettingen. Medewerkers kunnen ouders en kinderen makkelijk besmetten door hun vele contacten en wij willen ons gezin hier niet aan blootstellen. Nu gebleken is dat er veel on-line kan, lijkt het ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.  Niemand heeft u iets te bevelen of te verbieden zolang er geen kinderbeschermingsmaatregel is.

https://balansdigitaal.nl/nieuws/waar-ben-je-overheid/
Verslag van de werkconferentie over VT

Veilig Thuis interviews niet aan de wetenschappelijke maat Altijd interessant om onderzoek van Henry Otgar en collega's van de Universiteit Maastricht te lezen. In deze bijdrage hebben ze onderzoek hoe goed medewerkers van Veilig Thuis (VT) op de hoogte zijn van cruciale kennis over recente wetenschappelijke inzichten van het geheugen van kinderen en van valide methodes om kinderen te interviewen over mogelijke misbruik situaties. 158 deskundigen werkzaam bij VT vulden ter zake een online vragenlijst in. Natuurlijk zijn er methodologsiche issues maar de uitkomsten stemmen tot nadenken Het hoogste percentage foutieve overtuigingen, dat wil zeggen overtuigingen die in strijd zijn met het huidige geheugenonderzoek, werd waargenomen voor uitspraken over onderdrukte en herstelde herinneringen.

Ook voor de meest genoemde interviewmethoden was weinig tot geen empirische steun. Zoals bijvoorbeeld niet voor de vaak gebruikte '3 huizen methode' en ook niet voor het gebruik van menselijke figuurtekeningen, anatomisch correcte poppen en Duplo-poppen. 21% van de professionals gebruikte zelfs geen gestandaardiseerde methode. 

#onderzoek #veiligthuis #kinderen #geheugen #forensischinterview

https://www.linkedin.com/posts/xavier-moonen-4868b39_beliefs-about-childrens-memory-and-child-activity-6716266388983488512-yOe6

 

In Tijdschrift voor Jeugdrecht 2020 nr 1 staat een artikel van mr L.A. Huitema: Leidt beleidsvrijheid van gemeenten bij de organisatie van Veilig Thuis tot rechtsongelijkheid? KOG laat u weten wat wij ervan hebben begrepen.

Het dossier bij Veilig Thuis.
Niet eens met privacy-besluit van VT. Wat te doen?

U hebt recht op inzage en kopie, recht op verbetering, recht op vernietiging van (deel van) dossier op grond van de privacywetgeving. Als aan uw verzoek niet voldaan wordt, wat kunt u dan doen?

Er zijn 3 manieren waarop de VT’s zijn georganiseerd, en die maken dat het antwoord op de vraag wat te doen verschillend is.
1) VT valt onder een gemeenschappelijke regeling, zoals onder een openbaar lichaam, bijv. een GGD.
2) VT is een zelfstandige stichting.
3) VT valt onder een Gecertificeerde Instelling.

Hebt u te maken met een bestuursorgaan of niet? Zo ja: bestuursrechter. Zo nee, rechtbank.

1 (GGD) – besluit op uw verzoek is namens bestuursorgaan, dus bestuursrechter. Geen advocaat verplicht.
2 - uiteraard geen bestuursorgaan, dus rechtbank.
3 – waarschijnlijk (!) de rechtbank.

Bij 1: Een bestuursorgaan is niet verplicht om een klacht tegen een privacybesluit te behandelen, omdat u bezwaar kunt maken bij VT zelf. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter.
Bij 2: 3 mogelijkheden: a) verzoekschrift bij de civiele rechter binnen zes weken na het besluit. Advocaat niet verplicht.
b) dagvaardingsprocedure op basis van onrechtmatige daad, zoals onrechtmatig verstrekte informatie aan derden. Advocaat verplicht.
c) kort geding bijv. om te voorkomen dat informatie wordt verstrekt.

Dit lijkt nog tamelijk overzichtelijk, maar er is al jurisprudentie waarbij de bestuursrechter uitspreekt dat hij niet bevoegd is i.v.m. een VT die onderdeel is van een GGD (zie op deze website Jurisprudentie overig), er is ook jurisprudentie waarin de bestuursrechter zich wel bevoegd verklaart.

Het lijkt ons het beste dat u bij VT zelf informeert waar u zijn moet voor een klacht of verdere behandeling van een besluit waar u het niet mee eens kunt zijn.
Utrechtse Veilig Thuis-affaire -  met raadsvragen (en de antwoorden) en medisch tuchtcollege uitspraken

Binnenlandsbestuur

De Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Victor Everhardt (D66) ingrijpt bij Veilig Thuis vanwege aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling. Volgens Everhardt ligt het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg en moet die eerst tekortkomingen ...

http://rtvu.nl/n/1717233/
http://rtvu.nl/n/1896140/

http://rtvu.nl/n/1895792/

Voelt u zich ook slachtoffer van Veilig Thuis? Stuur uw bericht naar marc@rtvutrecht.nl en peter.schouten@schoutenlegal.nl (zie Actualiteit).

Diverse gemeenten: ernstige zorgen over Veilig Thuis - #rtvutrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744

GEBREK AAN WAARHEIDSVINDING

De avond kende een aantal rode draden, die tot stand waren gekomen na een inventarisatie van de klachten van de ouders. Het gebrek aan waarheidsvinding door Veilig Thuis was één van de belangrijkste grieven. Aannames worden vaak feiten en verzinsels zijn ineens de waarheid. Als kinderen iets vertellen worden hun woorden volgens de ouders vaak verdraaid. Een vertegenwoordiger van de politie gaf aan dat bij meldingen van huiselijk geweld, de politie ook niet aan waarheidsvinding doet. Jolanda Boere van de politie: "Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling zoeken wij niet naar feiten, we doen dus niet aan waarheidsvinding. Wij beschrijven alleen de situatie zoals we die aantreffen en sturen die door naar Veilig Thuis." Het blijkt dat het bij het beschrijven van die feiten nog wel eens mis gaat.

 

Het IGJ Rapport Veilig Thuis 2 noemt 23 criteria die door de burger "verwacht" mogen worden. Niet handhaafbaar, niet afdwingbaar maar toch een stapje verder.

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet       www.nji.nl   In de nieuwsbrief van 3 maart 2016 o.a. alle inspectierapporten over Veilig Thuis.
 

Leeuwarder Courant van 5 juni 2018: KOG-contactpersoon Harry Berndsen over o.a. Veilig Thuis

Vervolgens doet de organisatie Veilig Thuis onderzoek. Het ontbreekt deze organisatie echter aan een betrouwbare en valide onderzoeksmethode, stelt Berndsen. ,,De informatieverzamelaars beschikken niet over de vereiste bekwaamheden om de leef- en opvoedsituatie van kinderen naar waarheid en volledig in kaart te brengen."


Zie ook 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

https://www.maassluis.nu/columns/column-dranghulp-is-een-sociale-staatsgreep/

 

 

Utrechtse gemeenteraad wil klachten over Veilig Thuis horen
googelt u http://rtvu.nl/n/1834424/
(Nieuws- en sportoverzicht/RTV Utrecht middelste kolom)

zie ook Actualiteit: peter.schouten@schoutenlegal.nl

Wijkteams en ook Veilig Thuis geven opdrachten en verbieden zaken: laat maar praten.
Het gebeurt dat een VT-medewerker tegen een ouder zegt dat hij nu geen hulp voor het probleem van zijn kind meer mag zoeken. Dat is klinkklare onzin. U zegt iets in de trant van o, is dat zo, en u doet wat u wilt.

(Als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken en u dus een gezinsvoogd hebt, hoeft u ook niet alles te slikken. Als u iets echt niet wilt, doet u het niet, en als u iets echt wel wilt, dan doet u het. Misschien geeft de gezinsvoogd u dan een schriftelijke aanwijzing. Bespreek die met een paar mensen in wie u vertrouwen hebt. Vinden zij het ook onzin? Dan kunt u de SA voorleggen aan de kinderrechter, binnen twee weken nadat u de SA hebt ontvangen.)Is het onderzoek van Veilig Thuis volgens de regels gegaan? Had de politie gemeld?
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf  

"Voor de professionals bij VT geeft dit model een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het protocol mag echter niet worden opgevat als een keurslijf waarvan niet mag worden afgeweken. Het protocol geeft weliswaar een richtlijn, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties te doen wat nodig is." U snapt wat dit uitlokt.

Plan van Aanpak staat in het voorgeschreven Protocol van Handelen AMK's , nu dus VT, en in art.63 van de Beroepscode NIP, van de gedragswetenschappers die officieel de eindverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de jeugdzorg-interventies moeten dragen.

Advies: maak zelf meteen een plan van aanpak!


3.3 Zorgmeldingen minderjarigen Het landelijk werkproces Vroegsignalering en Doorverwijzing van de politie vormt het uitgangpunt. De politie maakt in de volgende gevallen een zorgmelding;
"¢ bij (vermoedens van) kindermishandeling;
"¢ als minderjarigen getuige zijn van huiselijk geweld;
"¢ bij delict gedrag van jeugdige 12-minner;
"¢ in overige gevallen waarin sprake is van zorg over een minderjarige; "op basis van een "Prokid"-indicatie;
"¢ in zorgelijke situaties waarbij sprake is van een nog ongeboren kind.
De politie informeert in de regel de ouder(s) over het opmaken van een zorgmelding, tenzij dit gezien de aard of de omstandigheden niet gewenst is


Kijkt u op deze website in Nieuwsbrief voorjaar 2017 naar het schema Veilig Thuis, en onder het kopje Dwang naar de uitspraak van de Rotterdamse rechter: niemand heeft u iets te bevelen of te verbieden zolang er geen kinderbeschermingsmaatregel is.

 

http://rtvu.nl/n/1758374/

Extra scholing voor medewerkers Veilig Thuis - #rtvutrecht


Veilig Thuis klacht indienen?

 

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

 

ik ben %$#_$"  boos zeg het maar even netjes. Zodanig boos dat ik de oorlog verklaar aan de instantie die zich nu ´Veilig Thuis´ pleegt te noemen, een organisatie die kinderen zelfs tot het randje van de dood brengt omwille van hun heksenjacht op kinderen en vooral hun eigen gelijk... Zeker als medicus vind ik dit handelen gewoonweg te gek voor woorden, daarom heb ik er enige woorden aan besteed.

Lees hier mijn artikel en klik vooral op de diverse links daarin±

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/01/oorlog-met-veilig-thuis.html

Doorsturen, publiceren op websites, FB , iIstagram of twitter is uiteraard aanbevolen en van harte toegestaan!

Hulp nodig bij het indienen van 'aan'klachten?  Laat het weten ik help graag!

Vriendelijke groet en dank,

Nico Mul

Drs. N.J.M.Mul

Tel.: +31(0)857851342 / +31(0)633109214 / +31(0)644772628

Skype: Nicomul55

Fax: +31(0)847192769

E-post: N.J.M.Mul@gmail.com NicoMul55@gmail.com

 


Ook het AKJ ondersteunt bij klachten. In die gebieden waar niet het AKJ zelf kantoor houdt, wordt door 088-5551000 doorgeschakeld naar bijvoorbeeld Zorgbelang.

 

Je hoeft niemand binnen te laten, alleen politie met een huiszoekingsbevel!
In de Provinciale Zeeuwse Courant van 25 mei 2016 staat een artikel Probleem peuter blijkt eerder bij huisbezoek. Dr Ingrid Staal, projectleider innovatie en academisering bij GGD Zeeland, is een van de drie genomineerden voor de Wetenschapsprijs 2016. In het genomineerde artikel beantwoordt zij de vraag of huisbezoek door de jeugdverpleegkundige ervoor zorgt dat problemen bij jonge kinderen eerder worden gesignaleerd. De resultaten van haar onderzoek waren duidelijk: bij huisbezoek werden meer kinderen met een hoog risico gevonden.

Yunio in de Achterhoek, Rivas in het Rivierengebied en de GGD regio Utrecht gaan nu op deze manier te werk.
Wij hebben helaas niet heel veel vertrouwen in de deskundigheid van alle medewerkers van alle consultatiebureaus. Vandaar: je hoeft niet iedereen binnen te laten, je bent ook niet verplicht daar een reden voor te geven.

En nogmaals: hang niet iedereen alles aan zijn neus. Woon je niet samen met de vader van je kind? Niet vertellen!Je bent ook niet verplicht Veilig Thuis binnen te laten als u een brief hebt gekregen dan en dan komen wij bij u thuis omdat er een melding over u is gedaan. Neemt u contact op met Alice Jansen. alicejansen@planet.nl , telefonisch (wisselende tijden) 030 2 93 10 56.   

En vooral: ga niet zitten babbelen. Laat u ook niet uitlokken: medewerkster VT zegt dat zijzelf haar man soms wel kan vermoorden. U begrijpt wel hoe u niet moet reageren. Laat het gesprek ook alleen over de melding gaan: uw moeder een jaar geleden overleden (gebabbeld dus!) wordt 'overbelasting'. 
Ruzies tussen ouders, ook als de kinderen daar nooit bij zijn, wordt 'emotionele kindermishandeling', "want kinderen hebben daar een antenne voor".

 

"Geconstateerde ˜feiten" in en om het huis worden omgebogen tot iets wat tegen de ouders / het gezin kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld in ons geval:
 
a.      Bewering gepresenteerd als feit: "Fietsen liggen verspreid door de tuin". Doel: beeld oproepen van asociaal gezin. Rommeltje. Feiten: fietsen staan voor bij de achterdeur en achter onder de carport. Dat is inderdaad verspreid, maar roept een ander beeld op. Je kunt dit trouwens pas constateren als je heel ver op het terrein bent geweest. Daar waren wij niet bij en er is geen toestemming voor gegeven (huiszoekingsbevel);
b.     Bewering gepresenteerd als feit: "Er zitten rolluiken voor de ramen." Doel: beeld oproepen van asociaal, teruggetrokken gezin. Feit: voor woonkamer met raam op het Noorden zit een rolluik (permanent) dicht. Dit is het enige raam met enkel glas en het tocht in de winter;
c.      En zo gaat het door. Er is altijd wel iets op of aan te merken op de huishouding wat tegen de ouders gebruikt kan worden. Verhalen daarvan zijn er genoeg."
Aldus een donateur van KOG in een e-mail.


Als u VT verzoekt contacten met informanten zoals uw huisarts schriftelijk te laten verlopen (met kopie aan u), zet dan vooral in uw brief dat dit niet betekent dat u niet meewerkt, maar dat u juist wilt dat het onderzoek zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd. Stel de informanten waarvan u vermoedt dat VT ze zal benaderen (consultatiebureau, school) van dit verzoek op de hoogte. Schrijf iets in de trant van "ik ga er dan ook van uit dat u medewerkers van Veilig Thuis niet telefonisch of anderszins mondeling te woord zult staan."UTRECHT - Kinderen en gezinnen worden ernstig beschadigd door ingrijpen van Samen Veilig en Veilig Thuis. Dat zegt de Utrechtse oud-wethouder Yet van den Bergh in de politieke podcast Stadhuisplein Utrecht. Drie Utrechtse journalisten en de oud-politica vinden verder dat wethouder Everhardt veel eerder aan de bel had moeten trekken. De gemeente betaalt immers voor de diensten van Samen Veilig."In 2015 is marktwerking bij de jeugdbescherming ingevoerd. Iedereen die een certificaat bezit, kan dat eigenlijk gaan aanbieden. Dat is fout", zo zei Van Montfoort. "Wat er moet gebeuren is dat het terug moet, het is een publieke taak. De overheid - dat kunnen ook gemeenten zijn - moet kunnen ingrijpen."

Veilig Thuis sloot een contract met een ouderpaar in Utrecht dat "kenmerken van een zwijgcontract" bevatte. Dat maakt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag bekend. De overeenkomst bepaalde onder meer dat het echtpaar nooit meer met de pers mocht praten over hoe zij door de organisatie waren bejegend; in ruil daarvoor zou hun dossier vernietigd worden. Onder druk van de IGJ is de bewuste clausule nu geschrapt.


https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2004165/