22-08-2022

Als Veilig Thuis contact met u opneemt: kijk op de pagina Veilig Thuis en bel Alice Jansen

Als Veilig Thuis contact met u opneemt: kijk op de pagina Veilig Thuis en bel Alice Jansen
tussen 9.00 en 21.00 uur, maar niet op zondag.  alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56. 

06-03-2018
22-11-2017

Geluidsopname en vertrouwenspersoon; Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen  

https://www.stichtingkog.info/media/UWV_rapportage_ombudsman_20150325.pdf 

https://www.stichtingkog.info/media/Nat._Ombudsman_overleg_geluidsopname_20150325.pdf  

De Nationale ombudsman heeft in 2012 en 2014 duidelijk gezegd dat er geen bezwaar tegen zou behoren te zijn, ook in de jeugdzorg.

Kijk uit: GHARL:2021:3453   (08-04-2021)

Toelaten geluidsopname en transcriptie

5.1.

Het hof zal allereerst een beslissing nemen over de vraag of de door de ouders ingediende geluidsopname en transcriptie, van een gesprek dat de ouders hebben gehad met [D] , aan het dossier zal worden toegevoegd. Door de GI is gesteld dat deze geluidsopname zonder toestemming is gemaakt.
Het hof stelt voorop dat een heimelijk gemaakte gespreksopname in beginsel onrechtmatig is verkregen. Degene die een geluidsopname wil maken van een gesprek dient hiervoor vooraf en aan alle gesprekspartners goedkeuring te vragen. Zowel Bureaus Jeugdzorg alsook landelijk werkende instellingen zoals ook de raad hebben hier richtlijnen voor, en staan het opnemen van gesprekken onder voorwaarden toe.

Openbaarmaking van een heimelijk gemaakte geluidsopname aan de civiele rechter is niet per definitie onrechtmatig, maar het hof vindt dat in zaken waarbij jeugdzorginstanties zijn betrokken, terughoudend dient te worden omgegaan met het toestaan van het overleggen van dergelijke heimelijk gemaakte geluidsopnames. Dergelijke opnames stroken niet met belangrijke waarden als transparantie en vertrouwen. Kernwaarden die van belang zijn om tot een goede samenwerking te komen en in dit geval om hulp te kunnen verlenen in het belang van de betrokken kinderen.

In dit geval is niet gebleken dat door de ouders vooraf toestemming is gevraagd om opnames te mogen maken, en evenmin dat er door de ouders melding van is gemaakt. Dat de gesprekspartij van wie de opname niet afkomstig is, [D] , ervan heeft kunnen kennisnemen en de gelegenheid heeft gekregen om zich er over uit te laten, is evenmin gebleken. Bovendien mocht van de ouders worden verlangd dat zij op zijn minst hadden aangegeven welke stellingen zij met de overgelegde opname en transcriptie nader wilden onderbouwen, en in welk opzicht het materiaal voor die stellingen relevant is. Bij gebreke hiervan is het immers voor het hof en de overige partijen/belanghebbenden niet duidelijk waartegen men zich heeft te verweren.
Het hof komt al met al tot het oordeel dat de overgelegde transcriptie en geluidsopname niet zullen worden toegevoegd aan het dossier.

Een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.

 

25-04-2021

Kijk uit met geluidsopname waar de gesprekspartner niet van wist

GHARL:2021:3453   (08-04-2021)

Toelaten geluidsopname en transcriptie

21-11-2011

Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.

31-07-2021

Protocol van Handelen VT

Wij kunnen niet aan waarheidsbevinding doen. Het doel van een inschatting is niet de melding op waarheid te onderzoeken maar contact te krijgen met betrokkenen zodat zij hun verhaal kunnen vertellen.
Aldus een Veilig Thuis in 2021.

01-11-2021

KNMG meldcode

De meldcode verlangt dat de arts – óók als een instemmingsverklaring is getekend – de betrokkenen zo mogelijk vooraf laat weten welke informatie hij van plan is te verstrekken, aan wie en waarom. Lukt het de arts niet om dit vooraf te doen, dan doet hij dit zo snel mogelijk achteraf.

13-01-2016

Scherpere meldcode kindermishandeling

Trouw van 13 januari 2016 geeft een ANP-bericht: Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten moeten voortaan Veilig Thuis (het AMK dus) een seiintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Als blijkt dat er eerder vermoedens waren dat het niet goed ging, volgt extra actie. Tot nu toe kon de professional zelf kiezen of hij een melding maakte of niet. 

15-01-2018

De centrale vraag bij de beoordeling is (hoort te zijn) of het kind zich in de toekomst optimaal kan ontwikkelen

Opgesteld door de Kinderombudsman en Elianne Zijlstra, te vinden in Het belang van het kind in het Nederlands recht.

06-07-2018

Dr Marga Akkerman: Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman:  Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

21-11-2021

Contactpersoon Harry Berndsen deelt zijn kennis met ons

Ouders zijn geneigd zich met discussie en (tegen)bewijs te verzetten tegen onwaarheden die zij dikwijls als ‘leugens’ over hen ervaren. Dat leidt veelal tot een langdurig welles-nietes situatie en/of tot klachtenprocedures, maar zelden tot wijzigingen in rapportages. Ouders wordt dan al snel en ten onrechte verweten “de strijd” met de instantie aan te gaan of niet in het belang van hun kind(eren) te handelen. Maar bovendien wordt degene die voor de onwaarheden verantwoordelijk is in feite ontzien.

25-04-2020

Als VT of een andere instantie met uw kind wil praten op school: geef geen toestemming

Spreek met de leerkracht en de directeur, en bevestig schriftelijk dat u het niet goed vindt. De school moet een veilige plek zijn die buiten alle eventuele problemen staat.
30-04-2019

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen.

De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

03-12-2012

Geef nooit, nooit, NOOIT uw kind vrijwillig in pleegzorg via een Blijf-huis, een bureau jeugdzorg, of welke instantie dan ook,

want dan moet je niet raar opkijken als er van alles gebeurt wat niet de bedoeling was.

05-06-2021

Eigen kracht bijeenkomst om plan van aanpak te maken

De Jeugdwet geeft u hier recht op. Vraag ernaar als zo'n bijeenkomst niet wordt aangeboden.

Nogmaals Harry Berndsen:

https://www.stichtingkog.info/media/20211121_FORMAT_PLAN_VAN_AANPAK_UITWERKING.pdf

12-10-2018

Jeugdwet artikel 4.1.3: Familiegroepsplan, Nieuwsflits van 12-10-2018 van de Eigen Kracht Centrale over familiegroepsplan

in de Nieuwsflits gaat het over scheiding van ouders, maar dit slaat ook op ots-situaties.
Zie ook de KOG Nieuwsbrief najaar 2018.

23-01-2020

Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht? En welke rechten heeft dat kind?

Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots, zolang er niet door de gezinsvoogd een aanwijzing is gegeven. Hoewel, zie hieronder.
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd door prof. J. Doek in FJR van november 2008.