Vandaag, 1 maart 2023, komt om circa 13:00 de website online met meer informatie: http://massaclaimjeugdzorg.nl/

Op 1 maart 2023 heeft Groenen het initiatief genomen om een massaclaim te starten tegen Veilig Thuis, de Raad en de 14 GI’s (o.a. wegens hun weigering om te voldoen aan hun wettelijk verplicht tot adequaat feitenonderzoek) en de ministeries van J&V en VWS (o.a. wegens schending van internationale verdragen):
zie https://www.massaclaimjeugdzorg.nl. 
Groenen is bereikbaar via: Tel.nr.: 06-83195349 / e-mail: agroenen@gmail.com. Spreek geen voicemail in, maar stuur een whatsapp bericht. Also fluent in English. Tijdelijk alleen voor problemen in Limburg.

Advertentie in het AD op zaterdag 27 mei:

Onrechtmatig handelen door jeugdzorg en de Nederlandse Staat

Via www.massaclaimjeugdzorg.nl willen wij een stem geven aan alle ouders en alle jeugdigen die de afgelopen decennia in aanraking zijn gekomen met één of meerdere ketenpartners (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de 14 Gecertifi ceerde Instellingen). Ons doel is het afdwingen van verbeteringen in de jeugdzorg door een schadeclaim neer te leggen bij jeugdzorg en de Nederlandse Staat voor hun onrechtmatig handelen.

 Hoe waren jouw ervaringen met jeugdzorg? Herken jij ook één of meerdere van de volgende gebeurtenissen, dat
• Je als kind of jong volwassene niet bent gehoord?
• Er geen adequaat feitenonderzoek wordt verricht?
• Meningen, aannames en onderbuikgevoelens voor waarheid worden aangenomen?
• Er ongefundeerde diagnoses worden gesteld door mensen die daartoe niet bevoegd zijn?
• Er niet in het belang van je kind(eren) wordt gehandeld?
• Je niet serieus genomen wordt in je zorgen?
• Rapportages niet volledig en naar waarheid zijn opgesteld?
• Jeugdzorg professionals partijdig en/of ondeskundig zijn?
• Problemen in stand gehouden worden of zelfs worden verergerd?
• Jeugdzorg professionals en bestuurders van ketenpartners ongestraft onrechtmatig handelen?
• Er gesproken wordt van vechtscheiding door beide ouders, terwijl er meestal sprake is van destructief gedrag door één ouder?

Medezeggenschap en inspraak
Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018. Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten en beschrijft onder meer de inrichting van cliëntenraden en het organiseren van inspraak voor cliënten. Dat lijkt dus goed geregeld te zijn. Helaas is de praktijk een stuk weerbarstiger en wordt er zelfs onrechtmatig gehandeld jegens de eigen cliëntenraad. Zo oordeelde de rechtbank en het Hof, dat de bestuurder van Bureau Jeugdzorg Limburg tussen mei 2020 en januari 2021 ten minste twee maal onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn eigen cliëntenraad. Vervolgens heeft de deels betaalde Commissie van Vertrouwenslieden de te mondige cliëntenraad ontbonden. In juni 2022 heeft de bestuurder, met behulp van het LOC Waardevolle Zorg, een door hem gewenste cliëntenraad benoemd waarvan de leden anoniem blijven en waarmee cliënten uitsluitend kunnen communiceren via een door de bestuurder betaalde zzp-er van het LOC. Het LOC is een uitzendbureau voor ZZP-ers die doen alsof ze de belangen van ouders en jeugdigen vertegenwoordigen. Ze zijn in het zadel geholpen, en middels subsidies in stand gehouden, door de ministeries. Onder de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (2018) zijn dergelijke praktijken mogelijk gemaakt. Ben jij een goedwillend lid van een cliëntenraad (geweest), (oud-)medewerker in de Jeugdzorg of vrijwilliger bij het LOC, en wil je met ons in gesprek om een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van jeugdzorg? Meld je dan aan via secretariaat@massaclaimjeugdzorg.nl en steun al die beschadigde kinderen en ouders voor wie erkenning ontzettend belangrijk is. Ben jij of je kind(eren) gedupeerd? Gedupeerden van jeugdzorg kunnen zich via www. massaclaimjeugdzorg.nl verenigen in een claimstichting en via ons naar de rechter stappen voor schadevergoeding. Ons uiteindelijk doel is het afdwingen van verbeteringen in de jeugdzorg. Door jouw aanmelding steun je de claim tegen jeugdzorg en kunnen wij de claim uitvoeren.

Diepe sporen
De aangerichte schade (emotioneel, psychisch, sociaal, financieel etc.) laat diepe sporen na bij kinderen en hun ouders. Met ouders bedoelen we zowel biologische ouders als pleegouders, grootouders en gezinshuis[1]ouders. Via www.massaclaimjeugdzorg.nl vragen we aandacht en erkenning voor alle traumatische ervaringen en het onnodig menselijk leed. Mensen voelen zich machteloos en moeten toezien hoe hun kind(eren) en zijzelf steeds verder beschadigd raken door een falend systeem. De verhalen die ons bereiken zijn schrijnend en zijn helaas eerder regel dan uitzondering.
Hoe is dit mogelijk in ons land? Door slechte (faciliterende) wetten (bijvoorbeeld artikel 3.3 Jeugdwet, de decentralisatie en de WMCZ 2018), het onjuist informeren van familie- en jeugdrechters, geen onpartijdig klachtrecht, de schijnvertegenwoordigers van het LOC en een uitvoerende macht met een dubbele agenda wordt dit onrecht in stand gehouden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de druk op het jeugdzorg systeem alsmaar hoger wordt en er steeds meer geld voor nodig is.

Stichting met een missie
Ons uiteindelijke doel is het afdwingen van verbeteringen in de jeugdzorg en dat doen we door een massaclaim neer te leggen. We willen onder andere verbetering van cliënten-medezeggenschap, adequaat feitenonderzoek (door gekwalificeerde professionals) en rapportages met daarin de volledige waarheid. We willen de Nederlandse staat dwingen tot nakoming van internationale verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Verdrag van Istanbul. We willen compensatie voor door ouders en jeugdigen geleden schade vanwege het onrechtmatig handelen van de ketenpartners en de Nederlandse staat. Er zijn al decennialang alarmerende rapporten, noodkreten uit alle hoeken van de samenleving, ouderorganisaties en schrijnende verhalen van ouders en kinderen. Toch wordt de benodigde vooruit[1]gang nog steeds tegengehouden door tegenstrijdige belangen. www.massaclaimjeugdzorg.nl wil daar verandering in brengen door samen op te staan en op te komen voor de rechten van kinderen en ouders met jeugdzorg. Onze missie is een rechtvaardig systeem én goede jeugdzorg in het belang van kinderen en ouders. DRAAG BIJ aan verbeteringen in jeugdzorg en meld je aan op www.massaclaimjeugdzorg.nl.

 Vragen? mr Alfred Groenen, MCL/MBA/MBI, agroenen@massaclaimjeugdzorg.nl / 06-8319534