Als u thuis rookt, hang dat dan niet aan de grote klok, zeker niet op een formulier voor de schoolarts

Samen met ouders (???) en professionals werkt de gemeente Haarlem aan "Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost", rookvrije huishoudens en een rookvrije omgeving voor kinderen. De ouderorganisaties zijn ervan overtuigd dat projecten misbruikt zullen worden om te komen tot drang en dwang.Het SWV zou graag zien dat expliciet in de definitieve nota komt dat geweigerde hulp bij bijvoorbeeld stoppen-met-roken geen consequenties heeft.  
De wethouder belooft dat niet..


Uw kind komt op een gegeven moment thuis met een formulier dat u voor de schoolarts moet invullen over de situatie thuis. Hierop staat ook de vraag of er gerookt wordt. Lieg gewoon NEE. Als u echt niet kunt liegen, vul dan in NIET VAN TOEPASSING.


Motie Van der Vlies aangenomen:  Achter de rug van ouders om kinderen op school lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;


Zo is het maar net! Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn. Wel blijft merkwaardig dat wie niet wil dat hijzelf of zijn kind lijsten invult of vragen beantwoordt over de gezinssituatie, dat moet melden, in plaats van dat er toestemming wordt gevraagd. Men gaat uit van toestemming.

U krijgt dus ook zelf een vragenlijst. U bent natuurlijk niet verplicht die in te vullen. Als u het wel doet, moet u elke vraag goed bekijken, Wil ik dit aan de grote klok hangen?
 

De motie-Van der Vlies (30512, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders vaak niet betrokken worden bij het invullen van vragenlijsten die in het kader van de jeugdgezondheidszorg op scholen worden voorgelegd aan jongeren;

overwegende dat ouders in beginsel en uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen;

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

verzoekt de regering, te bevorderen dat vragenlijsten in het kader van de jeugdgezondheidszorg aan ouders ter hand worden gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (30512).

 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Vlies (30512, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.Dat het niet meer mag betekent niet dat het ook niet meer gebeurt. U kunt de school laten weten dat u het niet goed vindt dat uw kind op school een vragenlijst invult.

‚Äč