Moeder akkoord met weekend-pleeggezin, machtiging dus niet nodig

rbrot:2022:9361   (14-10-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

)

Sta erop dat in een pleeggezin de gewone, werkelijke naam van een kind wordt gebruikt

RBGEL:2022:5930   (20-10-2022)

Schriftelijke aanwijzing Bewaar de envelop i.v.m. datum

RBDHA:2022:9590   (09-09-2022)

ots, uhp, perspectiefbesluit

GHARL:2022:8741   (11-10-2022)

Bijzonder curator

RBROT:2022:8470   (26-08-2022)

Het huis uit! zie KOG-nieuwsbrief najaar 2021 (Wet tijdelijk huisverbod)

RBNHO:2022:8599   (27-09-2022)

Informatie aan gezinsvoogd

RBMNE:2022:3409   (19-08-2022)

Deze ouder heeft recht op alle informatie van de GI

RBLIM:2022:6022    (20-07-2022)
Jammer dat de lezer niet kan zien hoe oud de minderjarige is.

Schriftelijke aanwijzing deels vervallen verklaard

RBNHO:2022:5062 Rechtbank Noord-Holland, 31-05-2022, C/15/326506 / JU RK 22-469, C/15/326695 / JU RK 22-490 en C/15/326696 / JU RK 22-491   (31-05-2022)

Perspectiefbesluit
RBZWB:2022:2824   (12-05-2022)
Wraking toegewezen

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/45834?token=fb6bb52115b19a0c8c2626f0f751eb8d    (20-09-2021)

Uitbreiding contact tussen uithuisgeplaatst kind en vader wijst op terugplaatsing? Welnee
RBDHA:2021:10348   (20-09-2021)
William Schrikker heeft ten onrechte schriftelijke aanwijzing gegeven
RBROT:2021:8761   (23-08-2021)
16-jarige kan overleg met ouders over plan van aanpak niet blokkeren

GHAMS:2021:2089    (06-07-2021)

Een donateur mailde ons

Dit is een interessante uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2226&showbutton=true&keyword=2020%3a222 6

Dit ook gelet op:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:2939&showbutton=true&keyword=amk

waarin het Hof Den Haag (civiele kamer) bizar genoeg oordeelde dat een conclusie in een rapport van AMK geen persoonsgegeven is in de zin van de toen geldende Wet bescherming persoonsgegevens. 

In 2008 geboren minderjarige wendt zich tot Hof
GHDHA:2021:1269   (24-06-2021)
Veilig Thuis veroordeeld tot vernietigen dossier
RBNHO:2021:5101   (24-06-2021)
 

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/44422?token=e2d140694b1fa1279b58af37c3e0f767  

Zonder toestemming gemaakte geluidsopname wordt niet door rechter meegenomen

GHARL:2021:3453   (08-04-2021)

Wat kan kosten rechtens betekenen?
RBGEL:2021:1812   (24-02-2021)
Schriftelijke aanwijzing bij Hoge Raad
PHR:2021:169   (19-02-2021)

Bekijkt u de opmerkingen van de Hoge Raad op internet.
Een toegewezen wraking!
GHSHE:2021:745   (15-03-2021)
Schriftelijke aanwijzing
RBNNE:2021:799   (03-02-2021)
Het Medisch Tuchtcollege veroordeelt twee BIG-geregistreerden

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZCTG_2021_12

Dit was allemaal niet rechtmatig
GHARL:2020:8759   (27-10-2020)
Dit was geen schriftelijke aanwijzing
RBZWB:2020:6094   (06-11-2020)
Vader houdt gezag, in plaats van beƫindiging gezag OTS
RVDHA:2020:11947   (01-10-2020)
Wilt u een dossier inzien uit wantrouwen? Dan krijgt u het niet.

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/40535?token=3dabe5102b2126e41a091d7997ed890b

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard
RBDHA:2020:10247   (23-09-2020)
Wat is een informant?
RBDHA:2020:8549   (19-08-2020
Bijzonder curator

GHSHE:2020:2531   (12-08-2020)

Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker vervallen verklaard
RBZWB:2020:3410   (24-07-2020)
De ene bestuursrechter vindt VT geen bestuursorgaan, de andere wel
RBNHO:2019:9856
Vader zonder gezag kan schriftelijke aanwijzing laten toetsen
GHARL:2020:1456   (16-06-2020)
Oma moet foto's van facebook halen

 ECLI:NL:RBGEL:2020:2521

Huisarts en echtscheiding

https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGZRSGR_2020_65

Opnemen (delen van) gesprek waaraan men niet zelf heeft deelgenomen

ECLI:NL:GHARL:2019:3475, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.253.407/02   (19-04-2020)

Schriftelijke Aanwijzing vervallen verklaard

RBLIM:2020:2161   (16-01-2020)

Het Systeem Risicoindicatie (SyRI) is een wettelijk instrument dat de overheid gebruikt

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:865

Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK. Geen hoor en wederhoor gepleegd bij beschermingsonderzoek

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

Op een niet gangbare wijze met elkaar en met de buitenwereld omgaan

GHAMS:2020:97   (14-01-2020)

Van alles over de bijzonder curator

RBROT 2017 911 en HR 2915 1409  over recht minderjarige

Wrakingsverzoek toegewezen

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3742   (13-08-2018)

Wraking heeft haast

EBNNE:2018:1236

Wrakingsverzoek afgewezen

ECLI:RBAMS:2017:5018

Te zware verantwoordelijkheid voor kind van 13

RBROT:2019:10469   (23-12-2019)

Wat te doen als je als ouder zonder gezag overal buiten bent gehouden?

GHARL:2019:1255   (05-02-2019)

Maar kijk naar GHARL:2019:1493 (14-02-2019):

Inzageverzoek van de moeder wordt toegewezen voor zover het gegevens van de moeder zelf betreft en afgewezen voor zover het gegevens van haar dochter betreft die geen toestemming geeft

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/34902?token=ac81e662797d3659f10ca0951242b977   (18-12-2019)

Zonder toestemming gemaakte geluidsopname van (deel van) gesprek waar iemand zelf niet bij was

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33915?token=83304bf9915fb07fddb6c2895bd273fa   (10-09-2019)

Verwijdering delen dossier

GHARL:2019:7410  
 

Vader verzoekt o.g.v. de Jeugdwet en de (toen nog geldende) Wbp om verwijdering van bepaalde zinnen uit het dossier van de jeugdhulpverlener. Het gaat om de zinnen: 

 

- "Het kind wordt niet betrokken bij de spanningen van de strijd die de vader met moeder voert" en 

- "De relatie die al onder spanning stond, is sterker onder spanning komen te staan door de hevige strijd die vader met moeder voert". 

 

Hof: deze passages lijken alleen een subjectief oordeel van de jeugdhulpverlener te bevatten, zonder dat daarbij enige objectieve grondslag daarvoor wordt vermeld. Hof wijst de verwijdering toe en veroordeelt de instelling als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

Schending van art. 8 EVRM en art. 9 IVRK?

PHR:2019:874   (09-08-2019)

Soms is een leerplichtambtenaar al te ijverig

  https://richardkorver.nl/2019/06/23/lpa-wordt-in-kort-geding-teruggefloten-door-rechter/

Schorsing bij voorraad uitvoerbaar verklaarde beschikking

GHSHE:2019:1110  (21-03-2019)

Wanneer schorsing 'uitvoerbaar bij voorraad'?

GHDHA: 2018: 1469

Schending van de privacy; rechtbank acht schadevergoeding van 500,- billijk.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1827

Kan hoger beroep al?

GHARL:2019:4503   21-05-2019

Geschillenregeling ex art. 1:262b BW. Kinderrechter gelast GI om mee te werken aan het verlofplan van de gesloten instelling

RBMNE:2018:6682   (04-12-2018)

Geschillenregeling is uiterst middel

googelt u RBROT 2016 7717

Geschillenregeling

RBDHA:2018:896

Geschillenregeling

googelt u RBROT 2016 7717

Zie RBROT:2015:1979 over familiegroepsplan

Gesloten plaatsing voorkomen door mogelijkheid familiegroepsplan.

Kostenveroordeling

GHAMS:2018:3614

De vader krijgt niets, behalve een grote rekening

googelt u  GHARL 2016 6122

Tegen beschikking maar een maal hoger beroep mogelijk

GHSHE:2018:2379

GI moet onderzoek betalen en opschieten met onderzoek

ECLI:NL:RBROT:2017:1529

Op 1 mei 2017 deed de Centrale Raad van Beroep de eerste richtinggevende uitspraak over de nieuwe rechten en plichten uit de Jeugdwet


ECLI:NL:CRVB:2017:1477 

Drang, toch verzoekschrift door GI mogelijk?

RBGEL 2015 1016:  NEE  
GHAMS 2015 5268: JA
RBNHO 2015 5639: JA

Uitspraak Hoge Raad over ontvankelijkheid op 14 oktober 2011, LJN BR 5151

ook als een uithuisplaatsing verlopen is, kunt u in cassatie.

Geen ouderlijk gezag. Toch recht hoger beroep

googelt u GHARL 2016 8535

De rechtbank acht het verzoek van de minderjarige om het hoofdverblijf te wijzigen ontvankelijk

0 Zie onder andere de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 16 februari 2011, LJN: BQ1141 en de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 15 juli 2011, LJN: BR2068.   http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMAA:2011:BR2068

overgenomen van Defence for Children

Ambtshalve iets opleggen kan alleen op grond van de wet, raadsrapport ingetrokken

googelt u GHDHA 2014 2383

Het College van Beroep van het NIP heeft op 22 april 2016 een psycholoog de maatregel van berisping opgelegd

Het College van Beroep stelt vast dat de psycholoog bij de beantwoording van de vragen van het gerechtshof bepaalde mededelingen  van vader ten onrechte als 'feit' in het rapport heeft vermeld. ...  De psycholoog presenteert hier als feit dat ..., terwijl klaagster informatie heeft verschaft waaruit blijkt dat er geen sprake is geweest van een psychose. Alleen vader heeft deze term gebruikt.

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen gaf een gedragsdeskundige bij een Bjz een waarschuwing.

De vader in kwestie schreef ons: "...Toch worden 2 van de 4 grieven gegrond verklaard door het college en krijgt de gedragsdeskundige een waarschuwing.
Vanaf het nemen van een kernbeslissing door het team verandert volgens het college de rol van deskundige van een adviserende taak naar een sturende en wordt er op basis van de kennis van deskundige beleid gemaakt binnen het team . Dat is dus het moment dat dit kenbaar gemaakt moet worden volgens het college en gedragsdeskundige zich niet langer op de achtergrond kan houden.( Met alle informatie zoals wat zijn opdracht is , wat jouw rechten zijn en wat mogelijke gevolgen kunnen zijn )." 
en verder: Moet eerlijk bekennen dat deze route om jeugdzorg terug te fluiten mij is ingegeven door dhr Nico Mul in het stuk op zijn blog wat over gedragsdeskundigen gaat. Waarvoor mijn dank aan hem dus.


 


 

Geen family-life, wel private-life

googelt u RBOVE 2016 1765

Uitleg over de schriftelijke aanwijzing

googelt u GHSHE 2015 4202

De Rechtbank Rotterdam zet een dwangsom op een schriftelijke aanwijzing

googelt u RBROT 2015 8839

Schriftelijke aanwijzing en bijzonder curator

googelt u RBROT 2015 4112

De ouders stemmen in met gesloten plaatsing, er is geen kinderbeschermingsmaatregel, maar zijn alle regels gevolgd?

googelt u RBNHO 5904

De Wjz derogeert aan de Wob, d.w.z. gaat daarboven

googelt u RVS 2015 1895

Mocht B&W het verzoek aan de Rechtbank mandateren?

googelt u RBROT 2015 3412, vergelijk RBNHO 2015 3639

De gecertificeerde instelling kan niet zomaar doen waartoe B&W bevoegd zijn.

googelt u RBROT 2015 2064

Allerlei stichtingen zijn niet plotseling bevoegd tot het indienen van verzoekschriften uhp!

googelt u RBROT 2015 1659

De kinderrechter rekt een paar begrippen op!

googelt u RBNNE 2014 5468

Waar kijkt een rechter naar als hem gevraagd wordt vervangende toestemming voor verhuizing te verlenen?

googelt u RBOVE 2014 5699

U moet tekenen, u moet toestemming geven, nou nee

en het is ook niet altijd zo dat de rechter dan vervangende toestemming kan geven.

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 20 december 2012 bepaald dat Bjz/AMK de conclusie van een rapport moet veranderen. Maar ...
Kindermishandeling is niet bevestigd en niet weerlegd: een conclusie die suggereert dat er sprake is van kindermishandeling. Deze vader is bereid anderen met hetzelfde probleem te helpen met de procedure.
De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 april 2012 uitgesproken, dat Bjz een verslag moet aanpassen
De rechter verbond een dwangsom aan de uitspraak
Op 15 augustus 2011 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage zich gebogen over een verzoek om inzage

waar Bureau jeugdzorg niet voor voelde