Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Een gezinsvoogd is geen voogd

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Uit ervaringen met de enkelvoudige en meervoudige rechtbank is bekend dat rechters en advocaten ouders voorhouden dat de gezinsvoogdijinstelling het gezag heeft over een onder toezicht gesteld kind. Onderstaande Jurisprudentie stelt duidelijk dat dit geenszins het geval is. U als ouder bent en blijft volledig verantwoordelijk voor de opvoeding.

www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AA5523  

Uitspraak
14 april 2000
Eerste Kamer
Rek.nr. R99/111HR
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking

3.3 Het Hof heeft zich met betrekking tot deze verzoeken onbevoegd verklaard. Het heeft dit, kort samengevat, gemotiveerd door te overwegen dat de verhuizing van de moeder met [de dochter] vanuit Nederland naar Denemarken, zonder overleg te hebben gepleegd met het BJA als haar gezinsvoogdij-instelling, naar zijn oordeel niet in strijd was met de zogenoemde Kinderontvoeringsverdragen, in het bijzonder niet met de art. 3 en 5 van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, Trb. 1987, nr. 139 (handelen in strijd met enig "gezagsrecht" over het kind), omdat een gezinsvoogdij-instelling naar Nederlands recht (art. 1:257 en 258 BW) tot taak heeft toezicht te houden en hulp en steun te bieden en daarin geen "gezagsrecht" over de minderjarige ligt besloten en omdat voorts, wat het onderhavige verdragenrecht betreft, art. 5 van het hiervóór genoemde Haagse verdrag een ruimere interpretatie van het begrip "gezagsrecht" evenmin rechtvaardigt. Volgens het Hof bracht de ondertoezichtstelling van [de dochter] dan ook geen wijziging in het gezagsrecht van de moeder, daarbij inbegrepen haar recht om de woon- of verblijfplaats van [de dochter] te bepalen, en stond het de moeder rechtens vrij om met [de dochter] vanuit Nederland naar Denemarken te verhuizen. Aldus kwam het Hof tot de slotsom dat, nu [de dochter] inmiddels haar gewone verblijfplaats in Denemarken heeft, "op grond van de regels van Nederlands internationaal privaatrecht" moet worden aangenomen dat de Nederlandse rechter in deze geen rechtsmacht heeft.

MAAR als uw kind uit huis geplaatst is en wegloopt naar u toe zit er een dikke adder onder het gras. Lees: strafbare ouder in Jurisprudentie uithuisplaatsing.


Ga terug