Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adres. Het volledige adres, dus postcode en huisnummer.

.
.
Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen
 
de Realisatiegroep B.V.
Met behulp van de ZorgPunt Berichten Server worden dossiergegevens tussen Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders en binnenkort het CJG uitgewisseld.
www.derealisatiegroep.nl/productzp.aspx
"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."

Gebruik instanties alleen waar zij voor bedoeld zijn.

Babbelen doet soms veel kwaad, ook als het elektronisch gaat

Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat.

Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Instanties vinden uw gezin kwetsbaar vanaf 4 risicofactoren. Het consultatiebureau zoekt ze al.

GA NIET ZITTEN BABBELEN

 We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen, maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: keugdzorg is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

Ga niet zitten babbelen, en nog twee raadgevingen voor het keukentafelgesprek

De term "keukentafelgesprek" laat u denken dat het gewoon is dat een gemeenteambtenaar bij u over de vloer komt. Probeer er toch maar een "loketgesprek" van te maken.

GA NIET ZITTEN BABBELEN

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen,maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: BJZ is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.
Zeg ook tegen de kraamzorg niets wat u niet in een rapport wilt zien staan. Trouw 13 maart 2019 heeft artikel 'Kraamzorg? Achter de kassa verdien je meer'. Hierin zegt een kraamverzorgster argeloos: "Je houdt bijvoorbeeld ook in de gaten of er risico is op een postnatale depressie, of vader en moeder fijn met elkaar omgaan en "¦"

Jeugdzorg en kinderopvang bundelen krachten

Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken). Ga dus niet zitten babbelen!!

Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"


Bij de schoolarts is de laatste jaren veel veranderd. Er wordt wel naar ogen, oren enzovoort gekeken, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het vooral gaat om informatie over het gezin. Behalve contact met de leerkracht is er een gesprek met het kind en worden de ouders geacht een vragenlijst in te vullen (heeft er het afgelopen jaar iets voor een kind schokkends in het gezin plaatsgevonden? Ziekte, geboorte, ander nieuw lid van het gezin?). Voel u vooral vrij om geen vragenlijsten in te vullen.

https://www.handreikingmelden.nl/web/categorie/2

Motie Van der Vlies aangenomen: Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

Zo is het maar net! Achter de rug van ouders om kinderen lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn. Wel blijft merkwaardig dat wie niet wil dat hijzelf of zijn kind lijsten invult of vragen beantwoordt over de gezinssituatie, dat moet melden, in plaats van dat er toestemming wordt gevraagd. Men gaat uit van toestemming.

Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's, ook wel door consultatiebureaus, die screenen op risicofactoren voor mishandeling

en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen.
Een risicofactor voor kindermishandeling is meer dan 4 kinderen in uw gezin, eenoudergezin, ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte, zeer laag opleidingsniveau, geen Nederlands in het gezin, werkloos, arbeidsongeschikt.

De consultatiebureaus maken niet meer in de eerste plaats deel uit van de gezondheidszorg maar van de jeugdbescherming. Dat inzicht is winst.Bron ouderonline van 7 november 2011.

EKD - "Mijn kind niet in dat digitaal dossier"

  http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf 

Dit rapport uit 2005 (dus vóór Rouvoet) heeft alle ingrediënten die tot op de dag van vandaag worden uitgewerkt tot een sluitend netwerk rondom ouders en kinderen, waarin anderen bepalen wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Paragraaf 1.3.3 heet: 'Vroegtijdig signaleren en interveniëren is een kerntaak voor allen die met kinderen of ouders werken.'

Daarin zitten kernen van het probleem: ouders en kinderen zijn tot object gemaakt, de idee dat ouders zelf vaak de eersten zijn die vroegtijdig signaleren is helemaal weg, iedereen die met kinderen werkt krijgt een signaleringstaak (consultatiebureaus, maar ook scholen etc.) en het signaleren en interveniëren is tot kerntaak geworden van mensen en instanties die eigenlijk een andere taak hadden ten aanzien van kinderen.

Op het hierdoor ontstane klimaat is al forse kritiek gekomen van de raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de raad voor Volksgezondheid en Zorg in het rapport: investeren rondom kinderen.

Zie: 

https://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/2009/1075/ http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf


Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Wie gebruikt de LIRIK al?
De bureaus jeugdzorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gebruiken de LIRIK al. Daarnaast wordt de LIRIK gebruikt door andere organisaties.
 

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen aan om de LIRIK in de praktijk te gebruiken. Daarnaast biedt het NJi advies op maat bij de implementatie binnen de organisatie. Training en advies

https://www.nji.nl/smartsite.dws?id=131772
Terecht in de jeugdzorg, voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

ook te downloaden www.scp.nl
ISBN 978 90 377 0629 1

De Verwijsindex Risicojongeren (Anne Schepers in De Correspondent van 13 mei 2015) en te dikke kinderen

Op de VIR zitten de volgende instanties in ieder geval aangesloten: scholen, leerplichtambtenaren, regionale meld- en coördinatiepunten, kinderopvang, Centrum voor Werk en Inkomen, gemeentelijke sociale dienst, gemeentelijke kredietbank, huisarts, spoedeisende hulp, Jeugd-GGZ, GGD-Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, huisartsenpost, consultatiebureau, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, MEE-organisaties, politie, openbaar ministerie, Bureau Halt, reclassering, Raad voor Kinderbescherming.

Als u thuis rookt, hang dat dan niet aan de grote klok

O.a. Haarlem streeft naar rookvrije huishoudens. Je zou bijna zeggen: wie niet? Maar dat er misschien wel consequenties verbonden zullen zijn aan weigering van deelname aan een project stoppen-met-roken gaat wel ver.

.
.
Wat precies is een uithuisplaatsing?

Van een uithuisplaatsing is pas sprake als een kind verblijft bij een derde, een instantie of een ouder zonder gezag

U bent niet verplicht uw opleiding te melden

Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden

Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.

Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'

Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion

NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen

Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is

Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
Als de ondertoezichtstelling afgelopen is, houdt de RvdK u soms nog in de gaten via de hulpverlening

De brief van de RvdK d.d. 3 september 2012 wordt binnenkort geplaatst in de map Correspondentie.

Geef nooit, nooit, NOOIT uw kind vrijwillig in pleegzorg via een Blijf-huis, een bureau jeugdzorg, of welke instantie dan ook,

want dan moet je niet raar opkijken als er van alles gebeurt wat niet de bedoeling was.

Het contactjournaal is heel erg belangrijk, maar is hier en daar afgeschaft (met instemming van de Inspectie)

In het contactjournaal ziet u met wie Bjz contact heeft gehad en wat daar besproken is.

De kinderrechter roept geen getuigen op, maar

De zus van de minderjarige, gehoord als informant,

Jeugdzorg is nu anders: verzeker u toch vooral en oriënteer u op psychologische hulp!

KOG raadt alle (aspirant-adoptief)ouders aan een rechtsbijstandsverzekering (module gezondheidszorg) te nemen en aan te houden. Wanneer er onverhoopt iemand (school, buurt) die iets onverklaarbaars ziet een AMK-melding over uw gezin doet, zijn de rapen gaar!
Let u ook op het maximaal verzekerde bedrag.

Soms loopt een kind weg ...

Vooral adoptiekinderen, maar ook andere kinderen, verdragen hun ouders en hun gezin soms niet. 

Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt.
Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen. 

Het klinkt logisch, maar trap er niet in

Staat een kind in uw gezin onder toezicht? Als u het niet wilt hoeft u niet te accepteren dat de gezinsvoogd zich ook met de andere kinderen bemoeit. Schrijf een brief, in kopie aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, dat u niet wilt dat er bemoeienis is met de kinderen zonder ondertoezichtstelling, en dat dit niet betekent dat u niet meewerkt (een toverformule immers), maar dat u zich aan de beschikking van de rechter houdt.

De werkwijze van het NIFP bij de indicatiestelling, de bemiddeling en de kwaliteitsborging van civielrechtelijke rapportages

Inleiding

Deze Good Practice wil een document zijn met aanbevelingen ter ondersteuning van de NIFP- medewerkers bij hun werkzaamheden in het kader van de civielrechtelijke rapportage pro Justitia. Het gaat daarbij om advisering aan de kinder- of familierechter, het gerechtshof, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg (BJZ)1,2 in zaken waarin de vraag centraal staat of een kind ernstig wordt bedreigd in zijn geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling.uut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

De beste manier om je kind kwijt te raken is strijd na scheiding

googelt u GHSHE 2014 5121


De Kinderombudsman signaleert de narigheid die een ots kan brengen bij moeilijkheden i.v.m. omgang:Datum: 6 november 2012 Rapportnummers: 2012/166 en KOM5A/2012 .

Scherpere meldcode kindermishandeling

Trouw van 13 januari 2016 geeft een ANP-bericht: Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten moeten voortaan Veilig Thuis (het AMK dus) een seiintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. Als blijkt dat er eerder vermoedens waren dat het niet goed ging, volgt extra actie. Tot nu toe kon de professional zelf kiezen of hij een melding maakte of niet. 

Vertrek naar het buitenland om dreigende uhp te voorkomen; de rechter beschouwt u niet gauw als verhuisd

googelt u GHDHA 2016 2092

Vertrek naar het buitenland om UHP te voorkomen heeft alleen kans van slagen, als echt helemaal niemand weet naar welk land u toe gaat. De Nederlandse politie zoekt actief in Belgie, en waarschijnlijk ook in andere landen. U moet zich wel uitschrijven bij uw gemeente, anders komt u op de internationale opsporingslijst van de politie. Dan bent u een vermist persoon. Als u zich uitschrijft kunt u volstaan met een land te noemen, u kunt het verder vaag houden. Ik ga mij nog orienteren o.i.d.

Beschermde Wieg in Dordrecht helpt echt, zie ook www.vliercentrum.nl www.het-babyhuis.nl Een kans voor zeer jonge ouders om hun kind te houden?

In de spotlight: Barbara Muller van de Beschermde Wieg 

Tuchtrecht jeugdzorgwerkers

https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

De website van het NIP vertelt u wat de bevoegdheid is van een bij het NIP aangesloten psycholoog

www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html  te vinden op de homepage onder het kopje Contact en service'.

Waarschuwing: de term psycholoog is niet wettelijk beschermd.

Waarschuwing: de term psycholoog is niet wettelijk beschermd

De term psycholoog is niet wettelijk beschermd.

De Inspectie stelt u teleur

Op verzoek van de Inspectie Jeugdzorg is een onderzoek uitgevoerd naar de reacties op klachten.

Nivel 10 augustus 2017, nivel.nl 

Men kijkt en luistert soms mee!

Als u begeleid contact hebt met uw uit huis geplaatste kind, gaat de begeleider soms even weg. Pas op! 

Reiskostenvergoeding

Op 11 mei 2016 mailde donateur Dirk de Wit over reiskostenvergoeding door de Gecertificeerde Instelling, omdat hij de indruk heeft dat dit informatie is waar niet mee gestrooid wordt.

Blokkaderecht van pleegouders

OTS-pleegouders hebben sinds 1 juli 2013 blokkaderecht (wetsvoorstel 32 529).  
Altijd goed kijken: pleegouders, pleegouders met een pleegcontract, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.

Geen gezag, wel belanghebbende?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

Gezag over minderjarigen

Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.

Medische behandeling: Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig. In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg formuleert in de uitspraak van 19 april 2011 een belangrijke nieuwe gedragsregel. Een hulpverlener moet zich al bij een intake op de hoogte stellen van de ouderlijke gezagsverhoudingen. Hij moet namelijk proberen van beide gezagsouders toestemming te krijgen.

Let op: bij kinderen tot 12 jaar beslissen alleen de ouders, bij kinderen van 12 tot 16 jaar de ouders en het kind, kinderen vanaf 16 jaar beslissen alleen.

Wie mag een zitting bijwonen?
In principe zijn zittingen bij de kinderrechter achter gesloten deuren. Maar voor het begin van de zitting kunt u aan de rechter vragen of pietje puk erbij mag zijn. Veel rechters vinden dat goed als iedereen het goed vindt: dus uw ex, bureau jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming, ze kunnen het allemaal tegenhouden. Dan is er geen discussie mogelijk.


Beide ouders met gezag van de kinderen krijgen een oproep voor een zitting over hun kinderen. ALTIJD.

De nieuwe partner van een procederende partij schijnt door verschillende rechters verschillend behandeld te worden. Dan maakt het soms weer verschil of u met uw nieuwe partner getrouwd bent, en zelfs of de stukken die u hebt ingediend door u beiden zijn ondertekend.

Stuur uw uit huis geplaatste kind kaarten! Zet die kaarten ook op facebook

Als u veel te weinig of geen contact mag hebben met uw kind: stuur iedere week een kaart. Zonder envelop, zodat iedereen kan zien wat u schrijft. En schrijf alleen iets vrolijks of neutraals.

Trap er niet in! En zorg dat uw telefoon standaard op opnemen staat

Ons advies: nee, regelt u het maar via de rechter. (Niet-verlengen komt helemaal niet bij de rechter.)

Automatische verlenging ots?! Formaliteiten die soms van ots af kunnen helpen

Een gezinsvoogd die zegt: kom maar niet naar de zitting hoor, ik regel dit wel.
Een advocaat die zegt: we hoeven nergens heen, de ots wordt automatisch verlengd.
Dit overkwam ouders die dolgraag van de ots afwilden.

De centrale vraag bij de beoordeling is of het kind zich in de toekomst optimaal kan ontwikkelen

Opgesteld door de Kinderombudsman en Elianne Zijlstra, te vinden in Het belang van het kind in het Nederlands recht.

Jeugdwet artikel 4.1.3: Familiegroepsplan, Nieuwsflits van 12-10-2018 van de Eigen Kracht Centrale over familiegroepsplan

in de Nieuwsflits gaat het over scheiding van ouders, maar dit slaat ook op ots-situaties.
Zie ook binnenkort de KOG Nieuwsbrief najaar 2018.

Jeugdwet artikel 4.1.1: Verantwoorde hulp

artikel 4.1.1: De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder.

Jeugdwet artikel 3.3: FEITEN

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Hoe is dat op de school waar uw kind naar toe gaat?

Op een voorlichtingsavond op een basisschool is meegedeeld dat 3x te laat komen een melding bij HALT door de school kan opleveren; en jeugdzorg in de klas.

Wekelijks uitspraken op alle rechtsgebieden:

Abonneer u gratis op de nieuwsbrief van www.rechtspraak.nl

Richtlijnen voor professionals in de jeugdzorg van hun beroepsorganisaties

richtlijnenjeugdhulp.nl 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is nogal eens de reden voor uithuisplaatsing.

Bij uithuisplaatsingen probeert de GI soms het kind te vervreemden van zijn ouders

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-8-artikel-migchels.pdf

Uit huis geplaatste kinderen soms onder de pillen gezet

https://www.socialevraagstukken.nl/experimenten-met-psychofarma-in-de-jeugdzorg-waren-in-nederland-heel-gewoon/

(artikel vanJos van der Lans, cu;tuurpsycholoog en publicist, eindredacteur van de Canon jeugdzorg (canonjeugdzorg.nl). Een ouder met ouderlijk gezag moet toestemming geven als zijn kind onder de 16 medicijnen zal krijgen. Slikt uw kind iets? Is uw toestemming daarvoor gevraagd? Vraagt u eens schriftelijk of uw kind iets te slikken krijgt.

Uit huis plaatsing bij wie??! en rechten kind bij gesloten plaatsing

Een donateur stuurde artikel dat zij op internet had gevonden  https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Beleid-Wet--en-regelgeving

Het AKJ heeft een folder uitgegeven over rechten en plichten van een kind dat gesloten geplaatst is.

Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter, maar rechter kan ook machtiging UHP in bepaald gezin geven

RBNNE:2019:498   (12-02-2019)

GHARL:2016:7180   (30-08-2016)

GHARL:2018:4024   (24-04-2018)

OTS en vrijwillige hulpverlening en buitenland

Leest u op internet het Protocol Vluchtende Ouders. En ook met alleen maar vrijwillige hulpverlening: als u zich gewoon laat uitschrijven bij uw gemeente, uw nieuwe adres opgeeft en de volgende dag vertrekt, hebt u toch nog kans dat de hulpverleners u op de hielen willen zitten. In de paperassen vinden zij uw nieuwe adres niet zo gauw, het wordt: adres onbekend. Dan kan er een internationaal opsporingsbevel worden uitgevaardigd. Kinderen zoek!

Schriftelijke aanwijzing over omgang alleen bij uithuisplaatsing

Alleen ots? Als de GI iets wil i.v.m. contact met een ouder, dan zal de GI dat aan de kinderrechter moeten vragen.

Bij uithuisplaatsing kan de GI contact tussen kind en ouder beperken door een schriftelijke aanwijzing, bij alleen ots niet.

ECLI:NL:HR:2018:2321  (14-12-2018)

Schriftelijke aanwijzing

Als u een brief krijgt van een GI over omgang en u bent het er niet mee eens: meteen reageren. Later levert problemen op. Zie jurisprudentie uithuisplaatsing op deze website.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de bepalingen over de aanwijzing op een rijtje gezet:
Het wettelijk kader

5.1

Ingevolge artikel 1:263 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Ingevolge het tweede lid van dat artikel dienen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige deze aanwijzingen op te volgen.

5.2

Ingevolge artikel 1:264 BW kan de kinderrechter op verzoek van de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van 12 jaar of ouder een schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren.

5.3

Ingevolge artikel 1:265f lid 1 BW kan de GI, voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van een minderjarige voor de duur daarvan, de contacten tussen een met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken. Ingevolge het tweede lid van dat artikel geldt de beslissing van de GI als een schriftelijke aanwijzing en zijn de artikelen 1:264 BW en 1:265 BW van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kinderrechter een zodanige regeling kan vaststellen als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

5.4

Een schriftelijke aanwijzing wordt beschouwd als een beschikking in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het is een schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, die niet van algemene strekking is. Dit betekent dat de algemene bepalingen over besluiten (hoofdstuk 3 van de Awb) en de bijzondere bepalingen over beschikkingen (hoofdstuk 4.1 van de Awb) van toepassing zijn.

5.5

Het hof toetst of de schriftelijke aanwijzing zorgvuldig en onder afweging van alle betrokken belangen tot stand is gekomen en toereikend is gemotiveerd. Ook beoordeelt het hof of het in het belang van een minderjarige is om de aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren. Bij die beoordeling gaat het hof uit van de feiten en omstandigheden zoals die nu zijn.

Geen verzoek opheffing OTS en vervallen schriftelijke aanwijzing op dezelfde zitting

Als u in beroep gaat bij de rechter tegen een schriftelijke aanwijzing, wacht dan eerst de zitting af voor u eventueel opheffing ots vraagt.

Geschillenregeling

Het BW heeft een nieuw artikel 1:262b, dit betreft de geschillenregeling die bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet. Pas op: advocaat verplicht.
En kijkt u uit:
 

Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-06-2015
 
Zaaknummer
476810
 
Inhoudsindicatie

Geschillenregeling ex. art 1:262b BW. Van verzoeker en in het bijzonder diens advocaat mag worden verwacht dat zij, alvorens een geschil aan de kinderrechter voor te leggen, een redelijke inspanning leveren om dat geschil in der minne te beslechten. Daarvan is geen sprake. Het verzoek wordt afgewezen.

U wilt een deel van het dossier laten verwijderen, en ander wetenswaardigs over dossiers, geschillenregeling heeft haast

Vader wil afschrift van het dossier van de GI. Hij start een klachtenprocedure (klacht ongegrond) en daarna een geschillenregeling ogv art. 1:262b BW. Kinderrechter oordeelt in klare taal: vader is niet-ontvankelijk in zijn verzoek om de GI te veroordelen tot verstrekking van het volledige dossier. Vader had al een klachtprocedure doorlopen. Hij had binnen 6 weken daarna een verzoek moeten indienen bij de rechtbank.
http://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/32541?token=366fa541f2fd8ba28bbae8fa009eaca0


Handreiking gegevensuitwisseling  (intikken op internet, lukt niet vanuit deze website)  Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG"s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat de school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege de privacyregels. Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, ...

Vernietiging AMK-dossier; schooldossier

Met de komst van de Jeugdwet zijn enkele andere wetten gewijzigd, onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Het AMK valt onder deze wet, en niet onder de Jeugdwet.

De Stichting Onderwijsklachten legt aan ouders en scholen uit hoe het zit met het schooldossier.
https://www.onderwijsbrabant.nl/content/ouders-hebben-recht-op-inzage-dossier-maar-scholen-weten-dat-niet
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechten i.v.m. uw dossier

Rechten i.v.m. uw dossier

Jouw Ingebrachte Mentor, JIM

https://www.trouw.nl/samenleving/een-familielid-als-jeugdhulpverlener-de-jim-rukt-op~aeac1916/?utm_source=TR

De GI behoort er alles aan te doen om uithuisplaatsing te voorkomen

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/voorkomen-van-uithuisplaatsing/voorkomen-van-uithuisplaatsing/

Dr Marga Akkerman: Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman: Kind bij scheiding nog steeds niet goed af.

Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

Raadsrapport en feiten

De theorie en de praktijk.

Vraag een brief i.p.v. een e-mail

In een gespreksverslag dat opgesteld was door een gezinsvoogd lazen wij dat e-mails van die gezinsvoogd aan een ouder niet in het dossier bewaard worden, brieven wel.

Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg e.d. standaard op en bevestig afspraken altijd per e-mail of brief

'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen 

https://www.stichtingkog.info/media/UWV_rapportage_ombudsman_20150325.pdf 

https://www.stichtingkog.info/media/Nat._Ombudsman_overleg_geluidsopname_20150325.pdf 

De Nationale ombudsman heeft in 2012 en 2014 duidelijk gezegd dat er geen bezwaar tegen zou behoren te zijn, ook in de jeugdzorg.

Dit moet iedere ouder lezen

Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen. Ga niet zitten babbelen.
 

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015, een overlevingspakket voor alle zekerheid

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Vrije advocaatkeuze

Desiree van Doremalen van Coöperatie Ouderkracht voor 't kind heeft een nuttige brief opgesteld

Zoekt u een advocaat?

http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html
 

Thans nemen de advocaten, verenigd in het Nederlands Advocaten Comité F&J-recht (NACFJ), zelf hun verantwoordelijkheid. Zij willen nieuwe wegen inslaan om door een fundamentele wijziging van het Familie- en Jeugdrecht en aanvullende maatregelen:

  • het leed en de last te verminderen van conflictueuze (echt)scheidingen;
  • onderzoek te doen naar ongegronde ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen;
  • rehabilitatie te realiseren
Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht? En welke rechten heeft dat kind?

Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots, zolang er niet door de gezinsvoogd een aanwijzing is gegeven. Hoewel, zie hieronder.
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd door prof. J. Doek in FJR van november 2008.

Kijk uit met de klusjesman via de woningcorporatie

zou u hem wel laten komen?

Op 24-11-2015 heeft de bestuursrechter (Rotterdam) duidelijk gemaakt dat ouders het hele drang-gedoe kunnen negeren

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/  

En:
JBRA doet net alsof je verplicht zou zijn je hun bemoeienissen te laten welgevallen als er geen OTS meer is. Je moet maar durven: 

"Het feit dat wij de OTS niet willen verlengen, betekent niet dat JBRA het gezin afsluit. Dit betekent concreet dat wij bij het gezin ... in "vrijwillig" kader (geen dwang, maar drang) betrokken zullen blijven."

Heel veel drang

https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/drang-in-jeugdhulp-in-opmars/

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg 

www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/05/vasthouden-en-motiveren-bij-zorgen-over-kinderen-concept-5_1_.pdf 

Zolang de rechter niet een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken, bent u niet verplicht met welke instantie dan ook te praten,

laat staan iemand binnen te laten.

Gezinsvoogd boven de wet?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=687&fbclid=IwAR2LgqbmTPScE1gmGH5OQYn46Xu9vJVWZDNDbnsV1F8Wugc1Epeqok30is4

Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

Zie Actualiteit.

Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK. Geen hoor en wederhoor gepleegd bij beschermingsonderzoek. Subjectieve toon zonder correctie via wederhoor.

 

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

Brieven om de documenten te ontvangen die u nodig hebt en waar u recht op hebt

U vraagt natuurlijk eerst gewoon de documenten die u nodig hebt en waar u recht op hebt. Als u ze niet krijgt, verstuur dan een van de brieven hieronder. Als het niet helpt, neemt u dan contact op met contactpersoon Johannes de Waard, 

Tel: 0638-727-996, laat bij geen gehoor uw nummer achter en u wordt bunnen 24 uur terug gebeld,

mailen kan ook naar: sparrowcrewing@gmail.com .

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor uw doel.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Veilig Thuis en corona

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten: Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis i.v.m. de corona besmettingen. Medewerkers kunnen ouders en kinderen makkelijk besmetten door hun vele contacten en wij willen ons gezin hier niet aan blootstellen. Nu gebleken is dat er veel on-line kan, lijkt het ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

Als VT of een andere instantie met uw kind wil praten op school: geef geen toestemming
Spreek met de leerkracht en de directeur, en bevestig schriftelijk dat u het niet goed vindt. De school moet een veilige plek zijn die buiten alle eventuele problemen staat.
Voorlichting Rechtbank 088 - 362 22 00.

Uitspraken worden soms met wat vertraging gepubliceerd, de belanghebbenden krijgen het vonnis meestal direct toegestuurd. U kunt het beste bellen met de voorlichting van de rechtbank met uw vraag: 088 - 362 22 00

Zolang geen rechter een uitspraak heeft gedaan, bent u zelfs niet tot een gesprek verplicht
Wijkteams en Veilig Thuis maken niet altijd duidelijk dat u het helemaal vrijwillig doet als u met ze praat of doet wat zij het beste vinden.
Advocaat wel of niet verplicht?
In verband met jeugdzorg is het altijd verstandig een advocaat te hebben. Overleg met hem of u deze ene zitting misschien zonder hem kunt doen.
Voor beeldopnamen is toestemming nodig, geluidsopnamen mogen als je zelf deelneemt aan gesprek

https://www.jeugdzorg-werkt.nl/servicedesk/juridische-antwoorden-op-vragen-over-online-agressie/wat-mag-er-nu-wel-en-niet-precies

Contactpersoon Robert de Wijs heeft waardevolle informatie verzameld
Verlenging ots
Een uit huis geplaatst kind is vogelvrij
Als uw kind uit huis is geplaatst en het gaat niet goed in het pleeggezin, kunt u de problemen niet oplossen met Veilig Thuis ook al wordt hij ernstig mishandeld. Zie bijvoorbeeld het boek van Ada Busman, Ik zal nooit meer stout zijn. Veilig Thuis zal reageren met de opmerking dat er immers een OTS is. Daar heeft VT gelijk in; helaas is niet elke gezinsvoogd en pleegzorgmedewerker kundig en geïnteresseerd.
Ook bij de Inspectie kunt u niet terecht, die bemoeit zich niet met individuele gevallen.
Dit moet iedere ouder lezen
Het belangrijkste: ga niet zitten babbelen en houd VT buiten de deur.
Veilig Thuis interviews niet aan de wetenschappelijke maat

#onderzoek #veiligthuis #kinderen #geheugen #forensischinterview

https://www.linkedin.com/posts/xavier-moonen-4868b39_beliefs-about-childrens-memory-and-child-activity-6716266388983488512-yOe6