28 november 2019: Reactie SWV op bijdrage CDA aan debat jeugdzorg in Tweede Kamer op 18 november

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Bijgaand de reactie van het SWV van Ouders met Jeugdzorg op de bijdrage van dhr R. Peters (CDA) aan het jeugdzorg debat van vorige week maandag (18 november 2019).

I.t.t. dhr Peters zijn wij weldegelijk van mening, dat een grondige stelselwijziging noodzakelijk is. De decentralisatie heeft gefaald, de Jeugdwet heeft de rechtsbescherming van ouders ernstig aangetast, en de sluipende introductie van staatsopvoeding voor alle kinderen (de introductie van het Schotse model GIRFEC, "Getting It Right For Every Child") is een inbreuk op onze liberale en Christelijke waarden en normen, en een schending van het IVRK. Ook schuilt het gevaar niet in de "zorgcowboys" die makkelijk te bestrijden zijn, maar veel meer in de innig verweven en voor de buitenwereld verborgen bedrijfscultuur van de ketenpartners. Tot slot heeft dhr Peters klaarblijkelijk onze brief d.d. 5 november 2019 gemist over "over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders". Ook wij zijn tegen iedere vorm van agressie, intimidatie, en geweld, doch zijn van mening dat je bij de bestrijding van het probleem eerst moet kijken naar de oorzaken van het probleem. Wij zijn voor bronbestrijding, niet symptoom bestrijding.

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

agroenen@gmail.com / 06-83195349

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

"¢       Belangenvereiging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl ;

"¢       Coöperatie Ouderkracht voor "t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht;

"¢       Stichting Echt Scheiden Zonder Schade, secretariaat@herkenouderverstoting.nl ;

"¢       Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl ;

"¢       Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu

"¢       Stichting Vader Kennis Centrum, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl ;

Cc      Pers, academici, belangenorganisaties, social media, en andere belanghebbenden.

5 november 2019: brief van het SamenWerkingsVerband aan Minister Dekker voor Rechtsbescherming

Het SWV wil graag spreken over de oorzaken van de woede.

Aan de members of the UN Committee on the Rights of the Child

De Inbreng op de List of Issues (Engels- en Nederlandstalig) van het Kinderrechtencollectief vindt u onderaan dit bericht:  www.kinderrechten.nl/niet-alle-kwetsbare-kinderen-ontvangen-voldoende-zorg-en-bescherming/


Brief d.d. 25 juli van het SWV, mede ondertekend door KOG.

4 oktober 2019 aan het Ministerie van VWS

Wat is er toch allemaal aan de hand met Veilig Thuis?

Geaccordeerd verslag van gesprek SWV met wethouder Jeugd Haarlem n.a.v. GIRFEC

Het SWV zou graag zien dat expliciet in de definitieve nota komt dat geweigerde hulp bij bijvoorbeeld stoppen-met-roken geen consequenties heeft (Samen met ouders, kinderen en professionals werkt de gemeente Haarlem aan "Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost", rookvrije huishoudens en een rookvrije omgeving voor kinderen). De ouderorganisaties zijn ervan overtuigd dat projecten misbruikt zullen worden om te komen tot drang en dwang.
De wethouder zegt dit niet toe

Nogmaals GIRFEC

Op 26 augustus gestuurd aan medewerkster wethouder Jeugd Haarlem n.a.v. de Haarlemse nota Samen voor Jeugd.

GIRFEC

https://www.stichtingkog.info/media/20190818_Nota_Samen_voor_jeugd_versie_16_mei_2019.pdf

Werkgroep CSMS; csmsgroup11@gmail.com> is het e-mail-adres waar ik op 27 augustus en 12 september heb gevraagd wie de samenstellers zijn van het rapport: geen antwoord.

Ontvangen op 8 augustus 2019:
 

Geachte T.P. Barendse-Cornelissen,

U vraagt aan de wethouder van de gemeente Amsterdam of zij de samenstellers van het rapport van de werkgroep CSMS kent, omdat u hebt vernomen dat de werkzaamheden misschien door de gemeente Amsterdam  worden gesubsidieerd.

Dat is niet het geval.

Wij kennen deze werkgroep niet, wij subsidiëren deze werkgroep ook niet.

Met vriendelijke groet,

Dinie Steenbekkers

Beleidsmedewerker

Afdeling Jeugd

Gemeente Amsterdam

Cluster Sociaal - Onderwijs, Jeugd en Zorg

Samenvatting_Alternatieve_Verbetervoorstellen_Adequaat_Feitenonderzoek.
Verzonden aan de Tweede Kamer door het Samenwerkingsverband
Correspondentie met Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het bestuur van SKJ staat niet te trappelen voor een gesprek met vertegenwoordigers van ouderorganisaties.

Weigering van NJI en LOC om motie Bergkamp/v.d. Staaij (Kamerstuk Kamerstuk 33 836) uit te voeren - verbetering feitenonderzoek

Verzonden 10 mei 2019 namens 

Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg

*             Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl

*             Stichting Passage, t.a.v. dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, 2511 GJ Den Haag

*             BVIKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl

*             Stichting Vader Kennis Centrum, secretariaal@vaderkenniscentrum.nl

*             Coöperatie Ouderkracht voor "t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht

*             Stichting Herkenouderverstoting, Zaltbommelstraat  40, 5036XJ Tilburg, secretariaat@herkenouderverstoting.com

Mede door KOG ondertekende verklaring d.d. 1 mei 2019 i.v.m.bijdrage aan de nieuwe richtlijnen jeugdhulp/bescherming bij complexe scheiding.

Ruim 16.000 kinderen per jaar verliezen na een scheiding het contact met een van de ouders, ondanks het feit dat het kind tot aan de scheiding een normale band met deze ouder had. Onder invloed van de ene ouder wordt het kind gedwongen het contact met de andere ouder te verbreken.

Mail aan LOC d.d. 10 oktober 2018

Ook verzonden aan D66 kamerlid Vera Bergkamp

Brief van KOG aan de Commissie Jeugdzorg t.b.v. hoorzitting op 3 oktober 2018, d.d. 6 september 2018

 We willen niet wachten op een cultuuromslag, maar wettelijke verankering van noodzakelijkheden, zoals een toetsingskader voor rechters.

Aan de korpschef van de Nationale Politie (19 juli 2018) en "antwoord"

Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de politie op verzoek van GI's actief wordt.

Onder andere KOG heeft op 24 mei deze brief gestuurd aan het Ministerie van justitie en veiligheid

https://www.stichtingkog.info/media/180524_ltr_Gr_v_18_aan_LOC__MvJV_verbeterpunten-30-VKC-FINAL_06.pdf

Op 1 mei antwoord van LOC en een reactie op 2 mei van een KOG-donateur

Feitenonderzoek verbeteren, begin gemaakt met het verbeteren van de rechtspositie, cultuuromslag, buiten de verantwoordelijkheid van ketenpartners. Nee,verdorie in de wet verankeren!

Op 24 april stuurt KOG namens 18 deelnemers aan de focusgroepen een brief aan LOC; op 30 april gaat er weer een brief de deur uit

24 april: Alice Jansen en twee KOG-donateurs hebben twee van de vier focusbijeenkomsten bezocht. Deze 18 vormden meer dan de helft van het totale aantal deelnemers. Het was moeilijk mensen te vragen of zij wilden ondertekenen, omdat LOC uitwisseling van mail-adressen verbood. "Het is niet de bedoeling dat er onderling overlegd wordt." (!)

Een aantal ouderorganisaties schrijft de Minister voor Rechtsbescherming

Maar ouders en kinderen hebben alleen baat bij de resultaten van die cultuuromslag, die tevens de veroorzaker van de omslag kunnen zijn: actuele informatie, duidelijk onderscheid tussen vermoedens/verzinsels en feiten, geen vermoedens die zonder onderzoek tot feiten worden verheven, een omlijnd toetsingsmodel voor de kinderrechter.

De commissie voor justitie is niet ontroerd van onze brief. Zie de reactie. Ook de Minister kreeg geen tranen in de ogen van onze brief, zie onder de reactie van de commissie voor justitie.

10-02-2018 ontvangt KOG het antwoord van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 05-02 op onze brief d.d. 13-12-2017

en bemoedigende brief, die eindigt met: "U refereert in uw brief ... aan het recente congres over waarheidsvinding in de jeugdbescherming van 10 november 2017 waarin jeugdprofessionals, ouders, kinderrechters, advocaten en wetenschappers mogelijke verbeteringen hebben besproken en gedeeld. Het is nu zaak deze verbeteracties met elkaar op een positieve wijze vast te houden en op te nemen in een actieplan waarheidsvinding.
Het is mijn streven dit plan in maart 2018 aan de Tweede Kamer te zenden."

Op 18 januari 2018 heeft KOG mr A. Rouvoet een brief gestuurd i.v.m. zijn project Scheiden zonder schade, en op 12 maart een reactie ontvangen

Als overheidsinstanties zich bemoeien met scheidende mensen is feitenonderzoek net zo belangrijk als op de "gewone" jeugdzorgterreinen.