De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft op 29 november 2016 over het dossier

De brief was het antwoord op de brief van KOG van 20 oktober:

Aan de Commissie Jeugd van de VNG
Postbus 30435
2500 GK Den Haag


Haarlem, 20 oktober 2016


Geachte leden van de Commissie Jeugd,

Onze ouderorganisatie Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders adviseert ouders die te maken hebben met jeugdhulp. Een donateur van de stichting meldde ons dat bij een onderzoek door Veilig Thuis tegen hem gezegd was dat de veiligheidschecklist niet tot het dossier behoorde en dus voor hem niet ter inzage was, hoewel deze lijst in het team wordt besproken. Dit was zo omdat het handelingsprotocol van de VNG dit voorschreef.
Hij en ik kunnen deze informatie niet vinden. Kunt u ons vertellen hoe dit zit? Adviseert de VNG dit deel van het dossier voor een ouder met ouderlijk gezag van een jong kind achter te houden?

Met vriendelijke groet,

 

Op 22 juni 2016 heeft KOG een brief gestuurd aan het NIP (zelfde brief aan NVO), reacties 5 en 12 september, KOG reageert 15 oktober

KOG is van mening dat de huidige werkwijze, waarbij het NIP/NVO-lid zich baseert op mededelingen van een niet wetenschappelijk gevormd medewerker van o.a. raad voor de kinderbescherming in plaats van op eigen onderzoek, een overbodig-verklaring en daarmee belediging is van (het werk van) pedagoog en psycholoog, en een bedreiging van gezinnen.

Op 20 september 2016 heeft KOG een brief gestuurd naar het NJI, op 13 oktober antwoord

welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling

Niet zomaar alles dus, ook niet als daar om gevraagd wordt. Zou iemand dan niet de beschikking en het plan van aanpak eerst moeten lezen?

Op 22 juni heeft KOG een brief gestuurd aan de Kamerleden Bergkamp en Van der Burg over waarheidsvinding

Toch denken wij dat er meer moet gebeuren, wil artikel 3.3 van de Jeugdwet effectief zijn. Het onderstaande kan de omslag helpen versnellen:
- dwingend bewijsrecht van toepassing op het Jeugdrecht als het om concreet feit en
  toedracht gaat
- ambtseed, met strafrechtelijke vervolging van meinedige rapporteur.

Op 25 januari heeft KOG zich tot de Minister van Justitie gewend

Ouders zien dat de rechter beslissingen neemt op basis van o.a. de mening van een gedragsdeskundige die deze ouders of het kind nooit heeft gezien. Klagen is bijna onmogelijk omdat de gedragsdeskundige vaak een spook op de achtergrond is.

Het Ministerie zegt in zijn antwoord: "In het rapport wordt de naam van de gedragsdeskundige genoemd. ... Voor zowel de Raad als voor de gecertificeerde instelling geldt dat wanneer de ouders en/of de jeugdige daar om vragen, de professional zelf informatie verstrekt waarmee bij het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register kan worden nagegaan of de professional is geregistreerd. U kunt ook zelf in het openbaar BIG of SKJ-register controleren of een medewerker is ingeschreven.
In het Kwaliteitskadere van de Raad voor de Kinderbescherming en in het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd is vastgelegd op welke wijze de client geinformeerd wordt over wie er als gedragsdeskundige betrokken is. In het rapport van het raadsonderzoek wordt de naam van de raadsonderzoeker(s), de gedragsdeskundige en eventueel de juridisch deskundige die in het besluitvormend multidisciplinair overleg betrokken zijn geweest vermeld."

Op 11 januari stuurt KOG een brief over de gesloten plaatsing aan B&W van Haarlem

Kopie naar
Aan Defence for Children
Redactie Right!
Postbus 11103
2301 EC LeidenHaarlem, 11 januari 2016


Geachte redactie,

In Right nummer 1 van 2016 stond tot ons genoegen het artikel "Onterecht achter gesloten deuren". Wij begrijpen dat Staatssecretaris Van Rijn een begin probeert te maken met beƫindiging van de gesloten plaatsing zonder tussenkomst van de rechter.

De tweede voorwaarde waar volgens de Jeugdwet aan voldaan moet zijn is een recent onderzoek door een gekwalificeerde gedragswetenschapper. Ook hieraan wordt niet altijd voldaan. Wel een handtekening, maar geen onderzoek.

Ik stuur u kopie van de brief van heden van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders aan het College van B&W van Haarlem.

Met vriendelijke groet,


 

https://www.stichtingkog.info/media/def_chil_201602110001.pdf

Op 4 januari 2016 heeft KOG geschreven aan de VNO

Op 11 januari een telefonische reactie:
De VNO heeft verscheidene registers die alle beogen kwaliteit te bevorderen en bewaken. Men kan ook met de ledenadministratie bellen om te laten nakijken of iemand NVO-lid is.

Zie Actualiteit voor mogelijkheid in de toekomst van BIG-registratie voor de orthopedagoog generalist.

Op 4 januari 2016 heeft KOG een brief gestuurd aan het NIP

https://www.stichtingkog.info/media/nip_201601240001.pdf
 

Raakte dit snelle antwoord van VWS wel de kern van de zaak?

Haarlem, 4 januari 2016


Geachte dames / heren,

Onze ouderorganisatie Kinderen-Ouders-Grootouders adviseert ouders die te maken hebben met (gedwongen) jeugdhulp. Het komt regelmatig voor dat wij ouders adviseren om te kiezen voor een BIG-geregistreerde hulpverlener, als er sprake is van een onderzoek of behandeling.

Ouders stuiten vaak op het probleem dat hulpverleners zelf niet weten hoe het zit.
Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht vertelde dat alle medewerkers van deze instelling BIG-geregistreerd zijn. Dat is niet het geval.
De betrokken medewerker zelf vragen wordt als een blijk van wantrouwen gezien en geduid als tegenwerking. Bovendien krijgen ouders de gedragsdeskundige bijna nooit te spreken:
er worden  adviezen aan de kinderrechter uitgebracht die soms onderbouwd worden door een rapport van een gedragsdeskundige die alleen dossieronderzoek heeft gedaan.
De gedragsdeskundige zelf of de werkgever weigert soms de informatie waarmee men kan zien of iemand ingeschreven is in het BIG-register.

Kunt u dit probleem oplossen? Is misschien een mogelijkheid instellingen te verplichten de medewerkers met hun BIG-nummer achter de naam op de site te zetten?

Wij zijn uiteraard bereid dit onderwerp te komen bespreken.

Met vriendelijke groet,