12-02-2023

Reflectierapport Familie- en jeugdrechters

"In beginsel wordt vertrouwd op de juistheid van de informatie van de raad of de GI, ook als de raad of de GI iets anders zegt dan de ouders.”

09-02-2023

Het Nederlands Jeugd Instituut schrijft op 8 februari 2023:

'Meer aandacht voor gezin in jeugdrecht'

8 februari 2023

01-01-2023

Home Start

Home-Start Assen biedt gratis opvoedondersteuning aan gezinnen

Nationale Zorggids

Deze gezinnen worden ondersteund door getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Home-Start is er voor vragen, ondersteuning, het uitbreiden van ...

 

01-07-2022

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - Nationale Zorggids

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - 29 juni '22 ... Hoe gaat het kabinet de dossiers rondom uithuisplaatsingen zo snel mogelijk ...

23-12-2022

SKJ

 1. Wie/welke instantie houdt toezicht op het functioneren van de SKJ?
 2. Door wie/welke instantie is de SKJ geautoriseerd om tuchtrechtspraak te plegen?
17-12-2022

15 december verzonden brief namens minister Weerwind aan donateur KOG

"Het gaat om de meest kwetsbare gezinnen en kinderen in onze samenleving waarbij de overheid ingrijpt omdat er serieuze zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen."
De minister heeft het nog niet begrepen. Was het maar zo!

14-12-2022

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. ISBN 978-94-6129-119-6
prijs € 15,03.

17-01-2020

Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen

Bron: RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de  ...

13-01-2020

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

bron: BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

24-07-2021

Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport; zijn boek Zorgen over de jeugdzorg (12,50)

Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?

11-11-2022

Toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

/www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

03-11-2022

Niet geplaatst in Trouw over conclusie CBS

Foei CBS! Foei Trouw!

Trouw van 2 november  heeft artikel Toeslagenaffaire leidde niet tot extra uithuisplaatsingen. Hierin valt mij op:
1) Voordat de fiscus zich met hen ging bemoeien had ruim 3 procent … al te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Ja, dus?!
2) Zo is 48 procent van de gedupeerde gezinnen een eenoudergezin. Ja, dus?!
3) Ook kwam er … maandelijks minder geld binnen dan. Ja, dus?!
4) gedupeerde ouders vaker jonger bij de geboorte. Ja, dus?!

DUS geen extra uithuisplaatsingen?! Deze kenmerken vergroten de kans op een terechte uithuisplaatsing, maar grotere kans is niet hetzelfde als terechte maatregel. En Trouw plaatst dat zonder commentaar?

Truus Barendse, Haarlem

03-11-2022

Kinderrechter Tromp: Conclusie CBS voorbarig

 

Binnenlands Bestuur

Kosten Jeugdzorg. Het belang van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vooral groot voor gemeenten, zegt Tromp. 'Dit is voor hen een gemiste ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

15-01-2022

Cijfers terugplaatsingen niet bijgehouden

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing - Argos - Human - VPRO

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing. Uithuisgeplaatste kinderen krijgen te weinig kans om ooit weer thuis te komen. ...

02-09-2022

Brief Samenwerkingsverband aan commissie J&V d.d. 31 augustus 2022

 

31 augustus 2022                                                    PER E-MAIL

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v. Vaste Commissie Justitie en Veiligheid

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

 

Geachte leden van de Vaste Commissie J&V                      

                   

Betreft      Schriftelijke Inbreng 1 september 2022 - IGJ Onderzoek naar “Kwaliteit van Feiten-

                            onderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor UHP", juni 2022 (31839-856)

 

 1. De conclusies van bovenstaand rapport zijn verontrustend, maar nog steeds een zwak aftreksel van de werkelijkheid: “De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vanuit ouders, jeugdigen en kinderrechters signalen dat de kwaliteit van deze onderbouwing mogelijk te wensen overliet. … In geen enkele casus was het feitenonderzoek volledig op orde.” De IGJ heeft slechts de kwaliteit van het feitenonderzoek rond 45 gedwongen uithuisplaatsingen onderzocht.
 2. In 2017-2018 heeft de Belangenvereniging IKZ ( https://bvikz.nl/) 362 individuele dossiers zorg-vuldig geanalyseerd, en aanbevelingen opgesteld voor de ondersteuning van deze ouders en kinderen. Voornamelijk als gevolg van de schijnvertegenwoordiging door het LOC is dit rapport in een diepe bureaula verdwenen. Stichting KOG ( https://www.stichtingkog.info) heeft negen vrijwilligers die ouders ondersteunen. Als een van de negen vrijwilligers ondersteun ik ±250 Kinderen-Ouders-Grootouders per jaar. BVIKZ en Stichting KOG zijn slechts twee van de vier kernleden van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (het SWV). Wij onder-steunen gezamenlijk enkele duizenden kinderen en (pleeg-, groot-, gezinshuis- en biologische) ouders per jaar. De harde werkelijkheid: vrijwel geen enkele medewerker van de Ketenpart-ners (de wijkteams, VT, de Raad, en de Gecertificeerde Instellingen) doet ook maar aan enige vorm van feitenonderzoek, laat staan “Adequaat Feitenonderzoek”.
 3. Bovenstaande kan niet komen als een verrassing. Zoals wij u in juni 2018 reeds hebben laten weten, was het door uw Kamer goedgekeurde “Actieplan Verbetering Feitenonderzoek” nooit bedoeld om ook enige noemenswaardige verbetering door te voeren. In de tussentijdse eva-luatie door DSP van april 2020 [ https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2448] stond reeds, dat nauwelijks enige voor ouders waarneembare vooruitgang was geboekt. Volgens de samenvatting van het DSP rapport is tot dusver “vooral ingezet op landelijke activiteiten van de betrokken organisaties en landelijke (beleids)instan-ties. Daarmee zijn voorbereidingen getroffen en is draagvlak gecreëerd, maar zijn nog beperkt activiteiten ingezet gericht op de werkvloer, in de regio’s. De daadwerkelijke implementatie op de werkvloer zal plaatsvinden in de volgende fase in 2020 en 2021. Dat betekent dat op dit mo-ment resultaten maar heel beperkt kunnen worden verwacht van actiepunten op de werk-vloer.” In de conclusie (par. 6.1.) staat dan ook dat begin 2020 achttien van de eenentwintig acties zijn “opgepakt”, maar slecht drie zijn gerealiseerd.
 4. Als voorzitter van de cliëntenraad (CR) van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) tussen 10 april 2019 en 2 september 2021 kan ik u garanderen, dat er niets is gedaan om de situatie te verbeteren.
 5. Waarom is er niets bereikt? Omdat het Ministerie van Justitie de opdracht tot de uitvoering van het Actieplan heeft uitbesteed aan een werknemer van het Ministerie. Mevrouw W. Helmich heeft eind 2018 snel ontslag genomen, haar eigen “Interim en Advies” bureau opgezet ( https://www.willemijnhelmich.nl/), en er vervolgens alles aan gedaan om de status quo (geen feitenonderzoek) te handhaven. Op 3 februari 2020 was er in Amersfoort een grote “kick-off bijeenkomst” over de “Praatplaten”: een van de vele nietszeggende actielijnen van het Actieplan. Samen met het Hoofd Juridische Zaken en Beleid van BJL ben ik (als voorzitter van de CR) met nog ruim 150 andere professionals naar Amersfoort gegaan. De Praatplaten zijn op geen enkele wijze besproken!
 6. Geen wonder dat mevrouw Willemijn Helmich vier maanden later is bevorderd tot “kwartier-maker” Zorg voor de Jeugd en Gezin. In die hoedanigheid was ze verantwoordelijk voor het ontwerpen van het “Toekomstscenario”. Uit de online consultatie procedure blijkt als geza-menlijke kritiek van vele betrokkenen, dat (1) cliënten meer betrokken moeten worden, en (2) de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen volstrekt onvoldoende is gewaarborgd. Sterker nog: de afgelopen vier jaar heeft het SWV alle facetten van de jeugdzorg nauwkeurig in kaart gebracht. Daaruit blijkt ten eerste, dat ouders op geen enkele wijze worden betrokken (zie volgende alinea), en ten tweede geen enkele vorm van rechtsbescherming genieten. In Nederland bestaat geen objectief “klachtrecht”, moeten ouders en jeugdigen het doen met tuchtrecht (de bekende “slager die zijn eigen vlees mag keuren”), en worden rechters beperkt door de wetsfictie van artikel 3.3 Jeugdwet. Tot slot wordt de rechtspositie van hun wettelijke vertegenwoordiger (de cliëntenraden) ernstig ondermijnd door de nieuwe WMCZ 2018 (mede ondersteund door de schijnvertegenwoordiger van ouders en jeugdigen, het LOC).

Schijnvertegenwoordiging

 1. Verder stelt de IGJ in haar samenvatting: “Als rode draad voor verbetering ziet de inspectie in de eerste plaats de samenwerking met ouders en jeugdigen in het gehele traject. Zij moeten beter betrokken worden bij de besluitvorming”. Deze aanbeveling (van de IGJ als onderdeel van het Ministerie) wordt gefrustreerd door de subsidiëring door her Ministerie van het LOC. Het LOC pretendeert reeds sinds 2013, dat het cliëntenraden ondersteunt, maar is de facto de belangenbehartiger van een grote groep ZZP-ers die werkzaam zijn voor de Ketenpartners. In de jeugdzorg was hun eerste grote destructieve actie, het zogenaamd namens ouders mede ondersteunen van het nietszeggende Actieplan Verbetering Feitenonderzoek. Wij hebben uw kamer hiervan reeds in 2018 op de hoogte gesteld. De afgelopen twee jaar heeft het LOC een actieve rol gespeeld bij het monddood maken van cliëntparticipatie bij BJL. Het LOC heeft ook vele cliëntenraden misleid om de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden te benoemen tot geschillenbeslechter onder de nieuwe WMCZ 2018. Op 2 september 2021 heeft het SWV een formele klacht ingediend bij het Ministerie van J&V wegens subsidiefraude door het LOC. Ook met dit laatste is niets gebeurd.
 2. Op 13 mei j.l. hebben de heren Daan de Neef en Ruud Verkuijlen bij de persoonlijke assistent van minister Weerwind aangedrongen op een gesprek met het SWV. Het is veelzeggend dat dit gesprek tot op heden niet heeft plaatsgevonden.
 3. Wij roepen u op om met echte oudervertegenwoordigers in gesprek te gaan, en de aanbevelingen van het LOC in hun brief van 29 augustus te negeren.

Hoogachtend,

 

 

mr Alfred Groenen MCL/MBA/MBI

Clavecymbelstraat 41, C-07

6217 CR Maastricht

 

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

• Belangenvereniging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl;

• Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl;

• Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu;

• Stichting Vader Kennis Centrum, Peter Tromp, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

20-07-2022

Jeugdzorg mag toezicht houden op zichzelf

FTM

Het aantal gezinshuizen groeit explosief. Gezinshuiszorg is kleinschalige jeugdzorg waarbij doorgaans twee gezinshuisouders in hun eigen huis 24 uur ...