SKJ

Goedendag meneer Berndsen,

Bedankt voor uw bericht. In de volgende alinea’s ga ik in op uw vragen.

SKJ is op grond van het Besluit Jeugdwet erkend als enig kwaliteitsregister voor jeugdprofessionals (artikel 5.2.1 Besluit Jeugdwet). Het is een zelfstandige en private stichting waar professionals zich vrijwillig kunnen registreren. Ondanks dat de SKJ een privaatrechtelijke stichting is, legt zij verantwoording af aan de bewindspersonen van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze verantwoordingsplicht vloeit voort uit het erkenningsbesluit. Dit doet de SKJ onder andere door middel van periodieke overleggen met de beide departementen en door het opstellen en verspreiden van een jaarverslag, zoals vastgelegd in artikel 5.5.3 uit het Besluit Jeugdwet. De bewindspersonen van J&V en VWS zien dus toe op het functioneren van de SKJ. Binnen SKJ is er bovendien naast het (dagelijks) bestuur, ook een Raad van Advies. Deze Raad van Advies bestaat uit leden die organisaties van werkgevers en cliënten vertegenwoordigen. De RvA heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Uit artikel 5.4.3 uit het Besluit Jeugdwet volgt dat de in het kwaliteitsregister jeugd opgenomen beroepsbeoefenaren dienen te handelen volgens voor hen geldende professionele standaarden. Tevens volgt uit dat artikel dat de SKJ voorziet in een systeem van normhandhaving op grond waarvan passende maatregelen kunnen worden genomen tegen beroepsbeoefenaren die niet voldoen aan de voor hen geldende professionele standaarden. Dit heeft SKJ onder meer geregeld door middel van een eigen tuchtrecht. Door inschrijving in het register van SKJ gaat een professional er mee akkoord dat het eigen tuchtrecht van SKJ van toepassing is. Dit is een gebruikelijke vorm van zelfbinding bij privaatrechtelijke stichtingen en verenigingen.

Hopelijk heb ik u hiermee uw vragen beantwoord.

Met vriendelijke groeten,

Emma Brandse

Beleidsmedewerker Kwaliteit, effectiviteit en arbeidsmarkt.

Directie Jeugd