Waarheidsvinding verplicht: apart vermeld in de Jeugdwet.

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2013 >>


Aan mevrouw V. Bergkamp en mevrouw B.I. van der Burg
Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Haarlem, 18 oktober 2013

Zeer geachte mevrouw Bergkamp, zeer geachte mevrouw Van der Burg,

Met genoegen hebben wij gelezen dat waarheidsvinding door uw amendement in de Jeugdwet is verankerd. Wij zijn heel blij dat artikel 21 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering expliciet een plaats krijgt in de Jeugdwet.

Hoewel rapporteurs van raad voor de kinderbescherming en jeugdzorg nu dus extra geconfronteerd worden met de eis de volledige feiten en uitsluitend feiten te rapporteren, is dit voor organisaties die niet gewend zijn op deze manier te werken een grote omslag, die men niet makkelijk zal maken. De Wet Professionalisering Jeugdzorg zal hier zeker bij helpen: opleiding is een groot goed, evenals registratie en tuchtrecht.
Toch denken wij dat het amendement nog niet af is, wil het werkelijk en vanaf de inwerkingtreding van de Jeugdwet effectief zijn. Het onderstaande zal de omslag helpen versnellen.

Wij stellen voor dat u de Jeugdwet als volgt doet wijzigen zodra die in werking treedt:
- dwingend bewijsrecht van toepassing op het Jeugdrecht als het om concreet feit en
  toedracht gaat
- ambtseed, met strafrechtelijke vervolging van meinedige rapporteur.

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders hoopt dat u deze uitbreiding zult bewerkstelligen. Wilt u ons laten weten hoe u hier tegenover staat?
Wij zijn uiteraard bereid dit voorstel nader toe te lichten.

Met de meeste hoogachting,

(drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)

Haarlem, 11 december 2013

Zeer geachte mevrouw Bergkamp, zeer geachte mevrouw Van der Burg,

Op 18 oktober heeft stichting Kinderen-Ouders-Grootouders u een wijzigingsvoorstel gezonden m.b.t. de Jeugdwet bij inwerkingtreding. Voor uw gemak sluit ik kopie van deze brief bij.

Het recente (25 november 2013) proefschrift van René Clarijs, ‘Tirannie in de jeugdzorg, een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen’, heeft ons gesterkt in onze veronderstelling dat de transitie een zeer grote, zeer moeilijk te maken omslag zal zijn.
Zo schrijft hij: “De zestiende conclusie is dat de jeugdzorg in de bestaande situatie blijft handen zolang de aansturing, financiering en verantwoording niet naar een hoger abstractieniveau worden getild. Op deze wijze zit de sector gevangen in onvolkomen beleid en zijn pogingen om daaraan te ontsnappen tot mislukken gedoemd.” (pag. 209) en
“In de bestuurskunde zijn twee begrippen die het wickedness-karakter in het jeugd(zorg)beleid kunnen verklaren: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid. Hybriditeit heeft tot gevolg dat doorzettingsmacht en hindermacht (historisch) verdeeld zijn.
Daarnaast is er de afgelopen decennia een proces op gang gekomen van verstatelijking, vermarkting, ontstatelijking, vermaatschappelijking, enzovoort. Daardoor zijn bij alle beslissingen veel stakeholders betrokken, hetgeen vanwege de heterarchische relaties bijna garant staat voor nauwelijks doorpakken. Het jeugddossier getuigt ervan.” (pag. 214)

De rapportage van de Kinderombudsman die u gisteren is aangeboden maakt duidelijk dat door de huidige jeugdzorg mensenrechten in het geding zijn. Ons voorstel van 18 oktober kan de extra kracht in werking stellen die nodig is.

Wij hopen nu een inhoudelijke reactie van u te ontvangen, en zijn uiteraard bereid het voorstel toe te lichten.

Met de meeste hoogachting,

Van: kog [kog@upcmail.nl]
Verzonden: dinsdag 17 december 2013 11:44
Aan: 'Woerkom van T.'
CC: Alice Jansen (alicejansen@planet.nl)
Onderwerp: RE: BRIEF t.a.v. Vera Bergkamp

Geachte Heer,
Helaas, daarmee zijn wij niet voldoende geïnformeerd! Wij hebben in onze vorige brief (kopie was bijgevoegd) concrete vragen gesteld, waarop nu nog geen antwoord is gegeven. Wij wachten een verdere reactie af.

Met vriendelijke groet,

Truus Barendse, secretaris stichting KOG

-------------------------------------------------------------------------------

Van: Woerkom van T. [mailto:t.vwoerkom@tweedekamer.nl]
Verzonden: maandag 16 december 2013 14:05
Aan: 'kog@upcmail.nl'
Onderwerp: BRIEF t.a.v. Vera Bergkamp

Geachte mevrouw Barendse,

Mw. Bergkamp wil u hartelijk dank voor uw brief van 11 december jl. Mw. Bergkamp heeft van de brief kennisgenomen en wil tevens aangeven dat zij een reactie van staatssecretaris van Rijn heeft gevraagd over het rapport van de Kinderombudsman. Daarnaast heeft ze n.a.v. het rapport een overleg aangevraagd over de kinderrechten in de Jeugdzorg. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Thom van Woerkom
Stagiair Tweede Kamerfractie D66

070- 318 3615 

 


Ga terug