Waardoor gaat jeugdzorg zo vaak mis?

Literatuur >>

In de eerste plaats doordat jeugdzorg zegt zelf "het belang van het kind" te beschermen, terwijl volgens jeugdzorg ouders in de eerste plaats hun eigen belang nastreven. Een illustratie van deze houding in:
P. Schoorstra; Jeugdzorg?? Ammehoela!! Een aanklacht tegen handelwijze en organisatie van Bureau Jeugdzorg. Aalten, 2008. ISBN 987-90-367-3220-7 ook te bestellen op www.jeugdzorgammehoela.nl   

In de tweede plaats doordat men niet kan rapporteren.
Wegwijzer Onderzoeksmodel Raad voor de Kinderbescherming; uitg. Raad voor de Kinderbescherming, hoofdkantoor, 2000. ISBN 90 806015 2 7.
Voor commentaar hierop zie in de map NUTTIG OM TE WETEN. Wie dit boek in de boekhandel legt denkt dus dat hij het goed doet.
Maar zo moet het niet! (Inmiddels heeft de raad voor de kinderbescherming weer iets anders opgetuigd: oude wijn in nieuwe zakken.)

G.P. Hoefnagels; Opstellen over rapportage; Assen, 1996, 9e druk. ISBN 90-232-3171-6.
Zo moet het wel. Kan de raad niet lezen?

In de derde plaats doordat men een monopoliepositie heeft en men niet altijd accepteert dat men zich aan de wet moet houden.
J. Dijsselbloem en E. Kalsbeek; Tussen regels en realiteit, een praktijkonderzoek.
Te bestellen bij de PvdA of te downloaden op www.pvda  

A. van Hout en S. Spinder; De (gezins)voogd als jongleur, een methodisch handboek voor het (gezins)voogdijwerk; Houten, 2001. ISBN 90 313363 4 3.
(zie: https://www.stichtingkog.info/publicaties/jongleur-over-de-schreef/  ).

L. Huberts e.a.; Overtredende overheden. Op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden; Den Haag, 2005 ISBN 90-5454-494-5
Enkele citaten:
Er is weinig draagvlak voor de regels en een eigen belangenafweging wordt legitiem gevonden. ... Binnen de sector worden regels soms eerder als bureaucratische ballast gezien dan als middel om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. ... De redenering lijkt te zijn dat men het door de wachtlijstenproblematiek continu te druk heeft om nauwgezet alle regels na te leven. In deze 'snelkookpan' lijken de uitvoeringsinstanties hun eigen individuele belangenafweging te maken. ... Bij dit alles moet opgemerkt worden dat uit het onderzoek niet is gebleken van 'kwade wil' bij de betrokkenen. Integendeel, de betrokkenheid bij een goede zorg voor de jeugdige lijkt sterk aanwezig, probleem is echter dat de invulling van deze betrokkenheid per actor in de keten lijkt te verschillen. (74/75)
Voor de jeugdzorg bleek dat de (veelal procedurele) normen en regels over de wijze waarop jongeren behandeld moeten worden op bepaalde onderdelen massaal overtreden worden. Ze worden als bureaucratisch en onverstandig gezien en het lijkt bijna gebruik in deze een 'eigen afweging' te maken. (77)

P. Slot (red.); Dilemma"s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties; Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid, Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, Signalering ethiek en gezondheid 2008/2. Ook te downloaden van www.ceg.nl  en www.rvz.net  .

In de vierde plaats doordat jeugdzorg aan de ene kant nog negentiende-eeuws is: de samenleving beschermen tegen de kinderen van het tuig, aan de andere kant gelooft in een maakbare samenleving en maakbare mensen.
M.R. Bruning; Rechtvaardiging van kinderbescherming, naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar, proefschrift VU, 2001. ISBN 90 268396 3 8.

N.W. Slot e.a.; 909 zorgen, een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling, 2e versie; VU-onderzoek 2002. ISBN 90 901546 7 1.

G.J. van Wijk; Hoezo noodzakelijk? Rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen, Amsterdam, 1999. ISBN 90 517049 4 1.

In de vijfde plaats doordat jeugdzorg niet altijd oog heeft voor de relaties tussen kinderen en hun familie.
Bullens, Schuengel en Slot red.; Gehechtheid en kinderbescherming, juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen; VU-onderzoek 2003. ISBN 90 666548 64.

J. Nienhuis; Het verborgen kind; Leiden, 2002. ISBN 90 807407 1 3. (Geschiedenis van de schrijfster, die als twaalfjarige wegens niet te hanteren gedrag vrijwillig uit huis wordt geplaatst en tenslotte gesloten geplaatst wordt, waarmee zij in een hel terecht komt.)
 


Ga terug