VOTS: ja; beslissing UHP kan even wachten

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Ook een beslissing op een verzoek om een machtiging uithuisplaatsing kan worden gegeven zonder eerst de belanghebbende te horen, indien de behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor het ongeboren kind. De kinderrechter is echter van oordeel dat er uit de stukken niet een dusdanige spoed blijkt dat de behandeling ter zitting niet kan worden afgewacht. Daarom zal de beslissing op het verzoek om een machtiging tot (spoed)uithuisplaatsing van het ongeboren kind per datum geboorte worden aangehouden tot de hierna genoemde zitting.

De beslissing

De kinderrechter:

stelt het nog ongeboren kind voorlopig onder toezicht van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming regio Amsterdam, Jeugd Veilig Verder, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de GI, met ingang van 23 december 2020 tot 23 maart 2021;

houdt de beslissing voor het overige aan;

bepaalt dat de Raad, de GI en de belanghebbende zullen worden gehoord ter zitting van

5 januari 2021 om 08:45 uur


Ga terug