Tegen een gesloten plaatsing met instemming van de gezagdrager kan een kind van 12 of ouder zelf in hoger beroep

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

3.6.1.

Op grond van artikel 10.5 van de met ingang van 1 januari 2015 inwerking getreden Jeugdwet (Jw) geldt (een verzoek om) een machtiging als bedoeld in de artikelen 29b van de Wet op de jeugdzorg, ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, met ingang van dat tijdstip als een verzoek om een machtiging als bedoeld in de artikelen 6.1.2 van de Jeugdwet.

3.6.2.

Ingevolge artikel 6.1.1 lid 2 Jw is de minderjarige in zaken betrekking hebbende op jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.2 Jw bekwaam om in rechte op te treden.

Op die grond komt aan [minderjarige] een zelfstandig recht van hoger beroep toe.

Jeugdwet artikel 6.1.1 lid 2 (gesloten plaatsing)
In zaken betrekking hebbende op de toepassing van dit hoofdstuk is een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, bekwaam in en buiten rechte op te treden. Hetzelfde geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.


Ga terug