Spookrijders in de zorg

Literatuur >>
In Spookrijders worden argumenten gegeven, al gaat het over gezondheidszorg en niet over jeugdzorg, tegen wat jeugdzorg al is of binnenkort wordt als de Eerste Kamer akkoord gaat met de wijziging van de kinderbeschermingsmaatregelen.
Een citaat:
"Het consultatiebureau is een bedreigende instantie geworden, die iedere ouder als een zwak geval of potentiele kindermishandelaar behandelt." (citaat uit Ouders Online)
Publieke professionals, zoals artsen, psychiaters, ambulancebroeders en leraren, hebben in hun omgang met misstanden als kindermishandeling te maken met een radicale omkering van het denken. ... De terughoudendheid van de individuele professional in het melden van vermoedens van strafbare feiten, die vroeger een kernaspect was van de professie en wezenlijk werd geacht voor het vervullen van de professionele taak, wordt hem nu verweten.
...De staat meet zich onder politieke druk een omvattende verantwoordelijkheid aan, waarbij vooral ex ante zoveel mogelijk risico's moeten worden opgespoord en voorkomen. ... De staat weet kennelijk wat veiligheid is, wat goede opvoeding inhoudt en hoe hulpverleners hun professie eienen op te vatten en in te zetten. Niet alleen is dat pretentieus, maar ook gevaarlijk. De overheid veronderstelt moreel gelijk te hebben en brengt dat gelijk tot uitdrukking in nogal omvattende systemen van voorzorg, interventies en toezicht. Meldcodes zijn daar een treffende illustratie van.
... De ervaringen van ouders met consultatiebureaus spreken boekdelen: "Ouders zien de jeugdgezondheidszorg meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling dan als steun bij het opvoeden." (De Volkskrant, 05-03-2011, pag. 11) Het rapport 'Over de fysieke veiligheid van het jonge kind' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een teken aan de wand: het bevorderen van het aantal meldingen lijkt een doel op zich te worden. (pag. 11-13)
Jos Lame (red.); Spookrijders in de zorg. Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties, en zonder megalomane systemen; Delft, 2011.
ISBN 978-90-5972-0  Prijs 9,95.

Ga terug