Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2017
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 13 december 2017 schrijft KOG aan de Minister voor Rechtsbeschermoing

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2017 >>

Aan de Minister voor Rechtsbescherming, de heer S. Dekker
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Haarlem, 13 december 2017

Zeer geachte heer,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is een landelijke stichting door en voor (groot)ouders van een onder toezicht gesteld, uit huis geplaatst of weggelopen kind. Wij informeren en adviseren. KOG is sinds de oprichting in 1990 ononderbroken actief geweest. 

Blijkens het ongecorrigeerd stenogram van het Algemeen Overleg Jeugd (Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018) op 4 december jl hebt u enkele hoopgevende uitspraken gedaan: "Ik begin met: de basis op orde. Het begint uiteindelijk allemaal met kwaliteit. "¦  Als de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, bijvoorbeeld in een bedreigende gezinssituatie, waarin misschien sprake is van mishandeling of onkundige ouders die, soms vanwege verslavingsproblematiek, niet weten wat een kind nodig heeft om op te groeien, is dat ingrijpen noodzakelijk. Maar dat stelt natuurlijk wel heel hoge eisen aan de professionaliteit, de kwaliteit en de deskundigheid van de mensen die daarbij betrokken zijn. "¦ Mevrouw Agema is er samen met mevrouw Bergkamp een van de aanjagers in geweest om er echt voor te zorgen dat die waarheidsvinding nadrukkelijker bij alle instanties op de agenda komt te staan. Daar loopt een heel traject voor. Vorige maand, op 10 november, was er een slotbijeenkomst. Dat was een groot congres, georganiseerd door LOC, waarbij de Kinderbescherming, advocaten, kinderrechters, de Kinderombudsman en wetenschappers aanwezig waren om over dit thema te praten en te kijken wat er kan gebeuren. (toevoeging KOG: en ouders en ouderorganisaties.) "¦ Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit hele traject in het voorjaar van 2018 wordt afgerond met een actieplan. Daarmee zal ik dan naar uw Kamer komen.
Er werd gevraagd wat voor dingen dan in dat actieplan zitten. "¦ Het gaat dan om te beginnen om "¦ Voorts gaat het om de verificatie van informatie en het scherpe onderscheid tussen feiten en meningen, ook in de formats van instellingen. "¦"


Stichting KOG is aanwezig geweest bij het congres op 10 november. Het was hoopgevend, omdat het voor ons onvoorstelbaar is dat hierna loze praat, vermoedens, niet-pluis-gevoel, als feiten aan de rechter zullen worden voorgelegd. Zoals u hebt gezegd: Maar dat stelt natuurlijk wel heel hoge eisen aan de professionaliteit, de kwaliteit en de deskundigheid van de mensen die daarbij betrokken zijn.
Toch hebt u de deur voor loze praat op een kier gezet in antwoord op de interruptie van de heer Raemakers: " Een professional in een acute situatie moet soms handelen terwijl zijn onderbouwing nog niet helemaal rond is. Daar zal een strafrechter bij een zaak die wordt voorgedragen in vervolging, nooit genoegen mee nemen. Die zal zeggen: doet u er nog maar eens een aantal maanden over voordat u hier met een beslissing komt. Dat kan niet altijd als het belang en de veiligheid van een kind in het geding zijn."
In slechts 4% van de meldingen is ooit sprake van acute onveiligheid. (NPM Leids Prevalentie onderzoek, versie 2010, door Alink, IJzendoorn e.a.)


Kenmerkend voor de echte professional is de onmiddelijke beschikbaarheid van de expertise, van een doeltreffend verinnerlijkt afwegingskader en handelingsalternatieven.
Maar de extreem hoge doorstroom van personeel, hoog ziekteverzuim, reorganisaties, inzet van stagiaires, zij-instromers, invallers, hebben tot gevolg gehad dat faciliteiten voor kwalitatief goede arbeidsomstandigheden zijn afgenomen tot onder aanvaardbaar niveau (FNV Welzijn, 2017, Werkdruk onderzoek, Rapport april 2017).
"De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurde eerder een brief aan de Tweede Kamer over de nijpende situatie. Daarin benadrukten zij het belang en de erkenning van de jeugdzorgprofessional. Net als vakbonden en werkgevers, zien de gemeenten dat werkdruk een serieuze bedreiging is voor de kwaliteit van jeugdzorg." (FNV Zorg en Welzijn / Jeugdzorg, 30-11-2017: Vakbonden en jeugdzorgwerkers slaan alarm)

Temeer daar er dus niet altijd voldaan is aan de heel hoge eisen aan de professionaliteit, de kwaliteit en de deskundigheid (geen echte professional), kan uw badinerende vergelijking (doet u er nog maar eens een aantal maanden over) uitlokken tot leedtoevoeging van overheidswege aan kinderen en hun ouders.  
U, als Minister van Rechtsbescherming, wilt zeker niet dat dit gebeurt.

Onze vraag is nu: hoe en wanneer gaat u de Tweede Kamer meedelen dat u uiteraard wilt dat artikel 3.3 Jeugdwet onverkort wordt gehandhaafd?
Het belang en de veiligheid van kinderen vereisen rechtsbescherming.

Hoogachtend,


(T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)

In kopie aan de Commissie voor VWS, de Commissie voor Veiligheid en Justitie,
                     mr A. Rouvoet

 

https://www.stichtingkog.info/media/TK_13_12_201801120001.jpg


Ga terug