Klacht al behandeld bij klachtencommissie, nou en?!

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De GI is van oordeel dat voornoemd geschil al eens is voorgelegd aan de klachtencommissie en dat er dan niet nog eens een beroep kan worden gedaan op de geschillenregeling. Daarnaast is een dergelijk onderzoek volgens de GI nog niet aan de orde omdat zo’n onderzoek alleen gedaan wordt om te bekijken of de minderjarigen langer naar moeder kunnen of bij een onderzoek naar een terugplaatsing. Voor beide situaties is het volgens de GI te vroeg, er zal eerst hulpverlening moeten plaatsvinden van ‘Ouderschap Blijft’.

De beoordeling

ten aanzien van de ontvankelijkheid
De kinderrechter stelt vast dat er wat hem betreft wel sprake is van een geschil dat de uitvoering van de ondertoezichtstelling betreft: moeder wil dat de GI regelt dat er met betrekking tot haar een deskundigenonderzoek wordt verricht naar haar opvoedingsvaardigheden, opdat de kinderen of in elk geval [minderjarige 2] weer bij haar kunnen c.q. kan komen wonen waardoor de plaatsing bij opa en oma kan eindigen. Moeder kan dan ook worden ontvangen in haar verzoek, nu een geschil ex art. 1:262b van het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de kinderrechter kan worden voorgelegd. Een eerdere beoordeling door een klachtencommissie staat aan ontvankelijkheid niet in de weg.


Ga terug