Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen

Klachten >>

College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) december 2007:

Het verweer
"¦ Verweerder (een NIP-lid dus, KOG) erkent dat hij heeft nagelaten klaagster vooraf te wijzen op haar blokkeringsrecht.
Verweerder erkent eveneens dat de onderzoeksvragen niet van tevoren aan klaagster zijn toegestuurd. Zijn inziens lag dat echter niet op zijn weg, maar op die van de gezinsvoogd.
"¦ Volgens verweerder is hij klaagster zeer ter wille geweest bij het geven van inzage in het conceptrapport, door de afspraak op haar verzoek zowel qua tijd als qua plaats te verzetten, en had klaagster bijna een uur de tijd om het conceptrapport door te lezen. "¦
De beoordeling van de klacht
Op 1 april 2007 is de nieuwe beroepscode van het NIP (beroepscode 2007) in werking getreden. Nu de klacht betrekking heeft op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan voor 1 april 2007, dient toetsing plaats te vinden aan de voor 1 april 2007 geldende beroepscode, de Beroepscode 1998. "¦
Ad 1:
Verweerder heeft erkend dat hij klaagster niet van tevoren op de hoogte heeft gesteld van de onderzoeksvragen. Verweerders stelling dat dit tot de taak van de gezinsvoogd behoorde gaat niet op. Krachtens de artikel "¦ van de Beroepscode is het de taak van de psycholoog de cliënt te informeren over alle belangrijke aspecten van de professionele relatie. Deze taak kan de psycholoog niet aan een derde delegeren.
Ook heeft verweerder erkend dat hij klaagster niet van tevoren heeft geïnformeerd over haar blokkeringsrecht.
Verweerder heeft derhalve niet ten volle aan zijn informatieverplichting voldaan, zodat klachtonderdeel 1 gegrond is.
Ad 2:
"¦ Het hebben van contact met de gezinsvoogd en met vader staat een objectief onderzoek niet in de weg. Dit klachtonderdeel acht het College ongegrond. "¦

Ad 4:
"¦ De keuze van informanten behoort tot de beleidsvrijheid van de psycholoog. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

Ad 6:
Het feit dat verweerder over informatie van de voogdijinstelling beschikte, die klaagster niet had, acht het College niet verwijtbaar. Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond.

Ad 7:
Het College is van oordeel dat verweerder zonder nader onderzoek niet tot zijn uitspraken over een bij klaagster aanwezige persoonlijkheidsstoornis had mogen komen. "¦
Ad 8:
"¦ bij de bestudering van de rapportage is het het College opgevallen dat, door de wijze van verslaglegging en het gebruik van bepaalde bronnen, "¦, verweerder zijn objectiviteit niet ten volle heeft gewaarborgd. "¦
Ad 9:
Het College is van oordeel dat verweerder in strijd met artikel III.2.7.2 van de Beroepscode heeft gehandeld door klaagster niet de gelegenheid te bieden op adequate wijze van haar inzagerecht gebruik te maken.
Verweerder had moeten inzien dat het voor klaagster, "¦, onmogelijk was om binnen een uur een dermate lijvig rapport als waar het hier om ging in te zien en te beoordelen of zij toestemming voor verzending kon geven.
Verweerder had het rapport aan klaagster ter hand moeten stellen, zodat zij het rustig en grondig kon bestuderen. Hij had het rapport van de aantekening "concept" kunnen voorzien. "¦

Het College acht verweerders handelwijze onzorgvuldig, temeer daar hij in een beslissende fase werd ingeschakeld. "¦Het College van Toezicht verklaart de klacht gegrond in voege als voormeld; legt op de maatregel van berisping.

Zie ook www.nip.nl  


Wij voegen hieraan toe, dat wij ook een geval kennen van een moeder die gebruik had gemaakt van haar blokkaderecht wat haar door de rechter geweldig kwalijk werd genomen. Als zij niet wilde dat hij het rapport las, had zij vast iets vreselijks te verbergen. Tja, als een rechter je kwalijk neemt dat je gebruik maakt van een recht kun je als ouder wel inpakken. Waar dient eigenlijk een concept voor? Waarvoor dient het blokkaderecht?

 


Ga terug