Geen uithuisplaatsing meer, geen bijzonder curator

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Gelet op alle omstandigheden heeft de kinderrechter– zij het met enige aarzeling – er voldoende vertrouwen in dat met de hulpverlening van Coach-Point en MDFT de prille positieve ontwikkelingen bij de moeder thuis worden voortgezet. Dat de houdbaarheid van het verblijf bij grootouders mz in zicht komt, speelt daarbij een aanzienlijke rol. Verder heeft de moeder stappen gezet om haar eigen problematiek aan te pakken. Dat zal haar in staat moeten stellen om beter met [voornaam minderjarige] en zijn gedragsproblematiek om te gaan. Het PO zal binnenkort meer duidelijkheid geven over de problematiek van [voornaam minderjarige] en daardoor kan gerichtere hulpverlening worden ingezet voor [voornaam minderjarige] en de moeder. Grootouders mz blijven een betrouwbaar vangnet vormen. [voornaam minderjarige] oogt gemotiveerd. De kinderrechter is daarom van oordeel dat een verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing niet langer noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid, BW).

Gelet op bovenstaande wijst de kinderrechter het verzoek tot verlenging machtiging tot uithuisplaatsing af, waardoor de uithuisplaatsing eindigt op 20 augustus 2022.

De kinderrechter geeft de ouders mee dat zij in het belang van [voornaam minderjarige] moeten stoppen met hun strijd en de onderlinge communicatie moeten verbeteren. Over en weer werd en wordt de schuld voor van alles bij de andere ouder – en in het geval van de vader ook bij de hulpverlening – gelegd. Het is heel zorgelijk dat [voornaam minderjarige] momenteel daardoor geen enkel contact heeft met de vader. Het is voor [voornaam minderjarige] met zijn kindeigen problematiek lastig om hiermee om te gaan. Hij blijft telkens een kant kiezen, wat wijst op een loyaliteitsconflict. Hij is gebaat bij structuur en duidelijke afspraken. Het is de taak van de GI om met alle betrokkenen duidelijke afspraken te maken en ook om te blijven werken aan contactherstel.

De kinderrechter wijst het verzoek van de moeder tot benoeming van een bijzondere curator af. Het is niet de taak van de bijzonder curator om de strijd van [voornaam minderjarige] met vader over geld of andere voorvallen over te nemen. [voornaam minderjarige] heeft behoefte aan hulpverlening om het contact met de vader te herstellen. Er is al veel hulpverlening betrokken. De benoeming van een bijzondere curator voegt te weinig toe en is daarom op dit moment niet in zijn belang.


Ga terug