Geen gezag meer? Toch ontvankelijk in hoger beroep tegen bijv. ots

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Het hof is gebleken dat de moeder inmiddels bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 9 oktober 2014 is ontheven van het gezag over [de minderjarige1]. Dat betekent naar het oordeel van het hof niet dat de moeder nu geen rechtens relevant belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van de rechtmatigheid van de onderhavige (gezagsbeperkende) maatregelen van ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing van [de minderjarige1]. Het hof neemt hierbij onder meer in aanmerking dat de moeder heeft aangegeven ook tegen de ontheffing hoger beroep in te zullen stellen. Verder is het hof van oordeel dat in het algemeen niet snel tot het ontbreken van procesbelang dient te worden geconcludeerd in zaken als de onderhavige, in verband met de inbreuk die de maatregelen maken op het door artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) beschermde gezinsleven. Het hof verwijst naar uitspraken van de Hoge Raad van 14 oktober 2011 (LJN: BR5151) en 30 april 2012 (LJN: BV6484). Het hof zal de in geding zijnde maatregelen daarom inhoudelijk beoordelen ondanks dat de moeder inmiddels is ontheven van het gezag.


Ga terug