Enkele nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben een brief van KOG ontvangen,

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2013 >>

Aan de heer R. Bisschop
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de SGP
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Haarlem, 2 januari 2013

Zeer geachte Heer,

In de eerste plaats wenst stichting Kinderen-Ouders-Grootouders u een voorspoedig 2013, met heel veel energie om met drie leden een volwaardige Kamerfractie te laten draaien!

Aanleiding tot deze brief is het artikel in Trouw van heden: ‘Sociaal-christelijk erfgoed behouden, daar gaat het om’.

Stichting KOG wil uw speciale aandacht vragen voor jeugdzorg. Jeugdzorg in de huidige vorm kost veel geld (bijlage 1) en brengt veel rampspoed.
De provincie Zeeland laat zien dat goedkopere jeugdzorg ook betere jeugdzorg kan zijn.

Mevrouw mr I. Wagenaar in Groningen heeft op de website van haar kantoor een opsomming gegeven (voor een overleg met Bureau jeugdzorg Groningen) van problemen m.b.t. jeugdzorg. U vindt een deel daarvan in bijlage 2.

De beslissingen van de kinderrechter betreffen het leven van kinderen en gezinnen.
Fouten maken mensen heel ongelukkig en kosten de samenleving scheppen geld.
Dat de kinderrechters vaak niet werkelijk recht spreken maar simpelweg bekrachtigen wat bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming hebben bedacht, is begrijpelijker geworden na het Manifest van 14 december.
www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Documents/Manifest.pdf

NRC van 15 december 2012 meldt, dat "Een vooralsnog geheime groep van raadsheren in opstand is gekomen tegen de in hun ogen steeds zwaardere productie-eisen die aan het rechtspreken worden gesteld. ... Dit blijkt uit een anoniem manifest dat door raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden is opgesteld. ... In het manifest worden andere rechters opgeroepen te reageren. ... De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat zij "de zorg deelt" over de "toenemende productiedruk en de krapte van de budgetten. ... Goede rechtspraak is alleen mogelijk als er voldoende budget is."
Op 20 december hadden volgens NRC al 500 rechters dit manifest mede ondertekend..

KOG heeft dit manifest gestuurd aan de Kamerleden mevrouw Bergkamp (D66) en mevrouw Van der Burg (VVD), die op 3 december aandacht hebben gevraagd voor o.a. (gebrek aan) deskundigheid van jeugdzorgwerkers en het presenteren van vermoedens als feit in rapporten.

Kortom:
1 De jeugdzorg heeft niet de bekwaamheid / wil om feiten vast te stellen.
2 De rechter heeft geen tijd om een rapport te toetsen.
De Eerste Kamer heeft op 24 april 2012 wetsvoorstel 32856 - Openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht als hamerstuk aangenomen.
De deuren van de rechtszaal zijn nu ook bij het kort geding in principe gesloten.
3 De mogelijkheid tot (gratis!) kwaliteitscontrole die openbaarheid is, ontbreekt.

Het is misschien niet handig uw aandacht te willen trekken met een lange brief. Maar alleen al omdat u nieuw bent, is er aandacht voor u in de Tweede Kamer. Wellicht kunt u bereiken dat de hele Tweede Kamer zich met jeugdzorg bezig houdt zoals deze in de praktijk werkt.
Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders durft te stellen dat jeugdzorg vaak een verwoestende uitwerking heeft op gezinnen die gewoon zelf, eventueel met ondersteuning, voor hun kinderen kunnen zorgen.
De overgang van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten, gepland voor 1 januari 2015, samen met de mindere beschikbaarheid van subsidies, biedt een kans voor een betere jeugdzorg.

Stichting KOG is altijd bereid zaken i.v.m. jeugdzorg uit te zoeken en op een rijtje te zetten. Veel informatie is te vinden op www.stichtingkog.info .

Ik stuur hierbij mijn boek ‘De jungle van de jeugdzorg, een overlevingspakket voor ouders’.

Met gevoelens van hoogachting,


bijlage 1
Cijfers in het Jaarbericht Kinderrechten 2012 van Defence for Children
Aantal kinderen in pleegzorg 24.150 (in 2007 19.016).
Aantal ots'en 32.565 (in 2007 29.503).
"De Inspectie Jeugdzorg beoordeelde in 2010 de zorgvuldigheid van de besluitvorming van de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg, over het al dan niet starten van een beschermingsonderzoek om te beoordelen of er een ondertoezichtstelling nodig is, met een onvoldoende. Uit de hertoets in 2011 is gebleken dat de kwaliteit van de meldingen aan de Raad voor de Kinderbescherming van twee Bureaus Jeugdzorg nog steeds onvoldoende is. Ook is de betrouwbaarheid van meldingen niet bij alle Bureaus Jeugdzorg op orde; informatie bleek niet in alle gevallen geaccordeerd door informanten. UNICEF Nederland en Defence for Children vinden dit onbegrijpelijk." (pag. 30)

Cijfers:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg/vraag-en-antwoord-krijg-ik-een-vergoeding-voor-pleegzorg 

www.seo.nl/uploads/media/2011-59KostenenBatenThuisbegeleidingvoorgezinnen 

Pg 40: De meest voorkomende soort groepsverblijf is de behandelgroep (MOgroep 2011). Een
behandelgroep vindt plaats in een traditionele setting met groepsleiders. Het verschil met
pleegzorg en gezinshuizen is dus dat de begeleiding niet plaatsvindt door een ouderechtpaar of opvoeders maar door een team van groepsleiders. Een behandelgroep kost (Normprijzen Noord Brabant) € 219,84 per dag voor “wonen en specifiek opvoeden” en € 229,07 per dag voor “terug naar huis”. Dat betekent gemiddeld € 224 per dag.

Pg 42: Baten zijn uitgespaarde uithuisplaatsing en geluk kind
Ervan uitgaand – … – dat de effecten van family preservation services vergelijkbaar zijn met die van Thuisbegeleiding, valt te zien dat de baten van Thuisbegeleiding zijn:
• gelukkiger kinderen (en ouders);
• meer sociale ondersteuning voor de gezinnen;
• minder kosten voor uithuisplaatsing.

www.eerstekamer.nl/overig/20120727/sybebijleveldadvies/document 
Pg 15:
De bovenstaande basisgegevens kennen de volgende waarden:
Basisgegevens kosten en inzet Waarde

(mogelijk toekomst) Kosten MVO BJZ GV in euro's € 8.000
Kosten OTS BJZ € 8.000
Kosten onderzoek RvdK in euro's € 3.333
Kosten plan van aanpak ouders in euro's € 2.000
Tarief voor Rechtspraak en BJZ per uur in euro's € 85

bijlage 2, overgenomen van de website van mr Wagenaar
Praktijkvoorbeelden:
• Gezinsvoogden (Gezinsvoogd/Jeugdzorg) voeren beschikkingen van de kinderrechter niet uit of naar eigen visie. Daardoor wordt niet bereikt wat de kinderrechter had beoogd in beschikking: bijvoorbeeld omgang met de andere ouder bewerkstelligen.
• Gezinsvoogden stellen (verzinnen) psychiatrische diagnoses (ja!) op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. De formulering is dan: “Het lijkt dat moeder aan …….lijdt”. “Er is een vermoeden van….”
• Deze “diagnoses” worden niet voorafgaand aan een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) getoetst op feitelijkheid/waarheid.
• Algemene klacht van ouders: de rapporten staan vol met onjuistheden en regelrechte leugens. Wanneer deze leugens op grond van feiten/bewijsstukken zijn weerlegd komen deze leugens of andere onjuistheden toch weer terug in de navolgende stukken. (overschrijven en plakken).
• Gezinsvoogd/ Jeugdzorg werken niet, na een uithuisplaatsing (UHP), stevig aan terugplaatsing zoals verplicht op grond van de Wet op de Jeugdzorg. Te snel wordt aangenomen dat kinderen naar perspectief biedend gezin gaan. Te weinig en te laat opgestarte hulpverlening en onderzoek van deskundigen.
• Waarom zijn er zoveel meer uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland dan elders in de wereld. Wij hebben toch de meest gelukkige kinderen ter wereld.
• Waarheidsvinding bestaat niet in het jeugdrecht. Het algemene bewijsrecht geldt niet in het jeugdrecht.
• Kinderrechters hebben 20 minuten voor een uithuisplaatsing (UHP) zitting. Kinderrechter toetst te marginaal en neemt veelal te weinig kritisch de stellingen van Bureau Jeugdzorg (BJz) over.
• Opleidingsniveau van gezinsvoogd te laag. Zeker gelet op de machtspositie. Uiteindelijk beslist een redelijk laag opgeleide hulpverlener over de toekomst van kinderen en gezinnen.
• Te weinig aandacht voor de belangrijke rol van grootouders bij uithuis geplaatste kinderen. Grootouders krijgen nauwelijks meer toegang tot hun kleinkinderen.
• De beslissingsbevoegdheid en volledige toetsing weer naar de kinderrechter, zoals commissie Samson adviseert.


Ga terug