Een klacht over Veilig Thuis/Meldpunt kindermishandeling

Klachten >>
In Tijdschrift voor Jeugdrecht 2020 nr 1 staat een artikel van mr L.A. Huitema: Leidt beleidsvrijheid van gemeenten bij de organisatie van Veilig Thuis tot rechtsongelijkheid? KOG laat u weten wat wij ervan hebben begrepen.

Het dossier bij Veilig Thuis.
Niet eens met privacy-besluit van VT. Wat te doen?

U hebt recht op inzage en kopie, recht op verbetering, recht op vernietiging van (deel van) dossier op grond van de privacywetgeving. Als aan uw verzoek niet voldaan wordt, wat kunt u dan doen?

Er zijn 3 manieren waarop de VT’s zijn georganiseerd, en die maken dat het antwoord op de vraag wat te doen verschillend is.
1) VT valt onder een gemeenschappelijke regeling, zoals onder een openbaar lichaam, bijv. een GGD.
2) VT is een zelfstandige stichting.
3) VT valt onder een Gecertificeerde Instelling.

Hebt u te maken met een bestuursorgaan of niet? Zo ja: bestuursrechter. Zo nee, rechtbank.

1 (GGD) – besluit op uw verzoek is namens bestuursorgaan, dus bestuursrechter. Geen advocaat verplicht.
2 - uiteraard geen bestuursorgaan, dus rechtbank.
3 – waarschijnlijk (!) de rechtbank.

Bij 1: Een bestuursorgaan is niet verplicht om een klacht tegen een privacybesluit te behandelen, omdat u bezwaar kunt maken bij VT zelf. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter.
Bij 2: 3 mogelijkheden: a) verzoekschrift bij de civiele rechter binnen zes weken na het besluit. Advocaat niet verplicht.
b) dagvaardingsprocedure op basis van onrechtmatige daad, zoals onrechtmatig verstrekte informatie aan derden. Advocaat verplicht.
c) kort geding bijv. om te voorkomen dat informatie wordt verstrekt.

Dit lijkt nog tamelijk overzichtelijk, maar er is al jurisprudentie waarbij de bestuursrechter uitspreekt dat hij niet bevoegd is i.v.m. een VT die onderdeel is van een GGD (zie op deze website Jurisprudentie overig), er is ook jurisprudentie waarin de bestuursrechter zich wel bevoegd verklaart.

Het lijkt ons het beste dat u bij VT zelf informeert waar u zijn moet voor een klacht of verdere behandeling van een besluit waar u het niet mee eens kunt zijn.
Ga terug