De Nationale Ombudsman

Klachten >>

De Nationale Ombudsman kijkt niet of de klachtencommissie volgens het eigen reglement heeft gewerkt, maar behandelt de klacht helemaal opnieuw.

In april 2008 heeft de Nationale Ombudsman het volgende geschreven aan een Bureau jeugdzorg over een klager die niet eerst had geklaagd bij het Bjz:
"Verzoeker kan de Nationale ombudsman opnieuw om een onderzoek vragen
als de klacht niet binnen de in titel 9:1 van de Abw genoemde termijnen wordt afgehandeld. Ook kan verzoeker om een onderzoek vragen als hij het niet eens is met de conclusies die u aan het onderzoek naar de klacht verbindt.
Verzoeker kan ook klagen over de wijze van klachtbehandeling."

Nationale Ombudsman over BJZ-Gelderland
Samenvatting
Rapportnummer: 2008/0066
Verzoekster klaagde erover dat de haar in het kader van een ondertoezichtstelling toegewezen gezinsvoogdes van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland zowel mondeling als schriftelijk onwaarheden over haar en haar gezin heeft verkondigd. Verzoekster klaagt er ook over dat genoemde stichting haar klachtbrief hierover niet heeft doorgestuurd naar de klachtencommissie. Tenslotte klaagt verzoekster erover dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting het oordeel van de klachtencommissie heeft overgenomen, terwijl deze commissie zonder zorgvuldige onderzoeksprocedure haar klachten ongegrond had verklaard. De Voorzitter heeft in antwoord op de vragen van de Nationale ombudsman laten weten dat de stellingen, die volgens verzoekster in de stukken van Bureau Jeugdzorg onjuist waren, inderdaad nuancering behoefden. Per stelling heeft hij dit toegelicht. Gezien deze nadere reactie acht de Nationale ombudsman het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving door Bureau Jeugdzorg geschonden. Bureau Jeugdzorg heeft verder aangegeven dat de klachtbrief niet onmiddellijk is doorgezonden naar de klachtencommissie. Door deze klachtbrief niet onmiddellijk door te sturen en dit ook niet te doen nadat verzoekster had aangegeven geen prijs te stellen op een informele klachtafhandeling is het beginsel van fair play geschonden. Tenslotte is gebleken dat de Bureau Jeugdzorg het oordeel van de klachtencommissie heeft overgenomen, terwijl deze commissie het oordeel mede gebaseerd had op de inhoud van de contactjournalen, waarvan ze tevoren hadden gezegd deze niet in de beoordeling te zullen betrekken omdat verzoekster deze niet tijdig voor de hoorzitting toegestuurd had gekregen. Door deze voor verzoekster onbekende stukken wel in de beoordeling te betrekken heeft de klachtencommissie in strijd gehandeld met het motiveringsvereiste.
De beslissing werd in dit geval niet gedragen door een voor verzoekster kenbare motivering.
De Nationale ombudsman deed de Raad van Bestuur de volgende aanbevelingen:
- breng de interne klachtenregeling nogmaals onder de aandacht van de medewerkers en benadruk daarbij dat alle klachten altijd onmiddellijk moeten worden doorgezonden naar de klachtencommissie;
- neem standaard in de klachtafhandelingsbrief de verwijzing naar de Nationale ombudsman op;
- corrigeer in het dossier van verzoekster de bovengenoemde onjuistheden.
 
Let op:
De uitspraken van de NO hebben geen rechtskracht of bindende werking
De NO kan wel aanbevelingen doen, de Tweede Kamer inschakelen, in gesprek gaan met de Minister
De NO publiceert in jaarverslagen.

 


Ga terug