Correspondentie met Bjz Noord-Holland

2008 - 2011 >>

Het heeft bijna 1 jaar geduurd.
Om houvast te geven:
10 februari 2009 vraagt KOG Bjz Noord-Holland om opheldering van de brochure 'Hoe wij met bezwaar omgaan. Informatie over de bezwaarprocedure in het kader van de Wet op de Jeugdzorg'.
4 mei antwoord.
11 mei vraag om nadere informatie. Geen reactie.
9 juli herhaling brief van 11 mei.
17 juli reactie van de Raad van Bestuur.
20 juli nogmaals uitleg gevraagd.
23 juli ontvangstbevestiging.
29 juli uitgebreide reactie.
14 augustus n.a.v. de uitgebreide reactie: Hebben wij nu goed begrepen dat Bjz N-H zich tot de RvdK wendt als ouders niet akkoord gaan met een indicatiebesluit?
2 september nodigt de Raad van Bestuur uit voor "een gesprek waarin wij een toelichting geven op onze werkwijze".
9 september agendavoorstel van KOG.
19 oktober reactie.
22 oktober KOG antwoordt.
23 oktober verzoek om beantwoording van brief van 14 augustus.
5 november reactie van Bjz N-H.
10 november antwoord van KOG.
25 november reactie van Bjz N-H.
Telefonische afspraak voor gesprek op 18 januari 2010.
27 januari 2010 brief aan de directeur Bjz N-H met overgebleven vragen na gesprek.
29 februari beantwoording vragen.


Aan het (interim?)Bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Zijlweg 144
2015 BH Haarlem

Haarlem, 10 februari 2009

Geacht Bestuur,

Uw folder ‘Hoe wij met bezwaar omgaan’ plaatst ons voor een raadsel. Hopelijk kunt u de kwestie voor ons oplossen.

Op pag. 1 (Hoe wij met bezwaar omgaan) is opgesomd wanneer men bezwaar kan maken.
Dit begint met “U kunt bezwaar maken tegen een indicatiebesluit dat is genomen in het kader van vrijwillige hulpverlening …”
Vervolgens begint pag. 2 “Een genomen indicatiebesluit geldt ook nadat u bezwaar heeft gemaakt. Hierbij mag uw bezwaar geen reden zijn voor vertraging van de uitvoering van het besluit.”

Wanneer sprake is van vrijwillige hulpverlening en ouders hebben bezwaar tegen een indicatiebesluit, gebeurt er toch eenvoudig niet wat de ouders niet goedkeuren? Hoe kan de folder zeggen dat het bezwaar geen reden mag zijn voor vertraging van de uitvoering?

Ik hoop dat u spoedig zult antwoorden.

Met vriendelijke groet,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg04.05.09.tif


Aan de Directie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

t.a.v. de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz

uw referentie CB/RvB/ID/09 2516


Haarlem, 11 mei 2009

Zeer geachte Mevrouw,

Dank voor uw uitgebreide brief van 4 mei 2009. U schrijft hierin o.a. “Belanghebbenden bepalen echter zelf of zij gebruik wensen te maken van de zorg die in het besluit wordt genoemd.”

Wij menen de combinatie van folder en brief te begrijpen als:
na een negatief besluit beslissen belanghebbenden, in afwachting van de beslissing(en) op bezwaar (en beroep), of zij gebruik maken van de zorg die in het besluit wordt genoemd.
Dan heeft de opmerking in de folder dat het bezwaar geen reden mag zijn voor vertraging van de uitvoering van het besluit, dus geen betrekking op een andere dan een negatieve beslissing.

Wilt u ons laten weten of wij dit goed hebben begrepen?

Hoogachtend,


Aan de Directie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

t.a.v. de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz


uw referentie CB/RvB/ID/09 2516


Haarlem, 9 juli 2009

Zeer geachte Mevrouw,

Op 11 mei 2009 heb ik u een brief geschreven waarin ik vroeg of de uitleg die ik gaf aan uw brief van 4 mei 2009 juist was. Wilt u zo vriendelijk zijn deze nu te beantwoorden? Kopie van de brief sluit ik bij.

Hoogachtend,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg170709.tif


 

Aan de Raad van Bestuur van Bureau jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Uw referentie CB/RvB/ID/09 3261

Haarlem, 20 juli 2009

Zeer geachte Raad van Bestuur,

Het antwoord van mevrouw Schmitz d.d. 17 juli op de brief d.d. 9 juli van stichting KOG is in goede orde op het secretariaat binnengekomen. Dit geeft echter nog steeds niet voldoende informatie.
 
Ik heb u gevraagd of de folder ‘Hoe wij met bezwaar omgaan’ en uw brief van 4 mei goed begrepen zijn. U reageert daarop met “zowel de folder als de brief geven voldoende feitelijk de mogelijkheden weer. Het staat u natuurlijk vrij om de informatie te interpreteren op uw eigen wijze.” 
De bedoeling van de brieven van stichting KOG was juist om informatie niet op eigen wijze te interpreteren, maar uitsluitsel te krijgen over de werkelijke bedoeling van uw folder.

In de brief van 9 juli wordt gevraagd: is dit goed begrepen? Wij zien nu graag een antwoord tegemoet dat deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, dan wel met ‘nee’ en vervolgens uitlegt hoe de informatiefolder voor het grote publiek wèl bedoeld is.
Ik vertrouw erop dat u er niet de voorkeur aan geeft ouders in het ongewisse te laten over de bedoelingen van Bureau jeugdzorg Noord-Holland. Ik verwacht dan ook op korte termijn een helder en ondubbelzinnig antwoord zodat deze correspondentie afgesloten kan zijn.
Voor uw gemak sluit ik de totale correspondentie (4 brieven) bij.

Hoogachtend,

 

www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg230709.tif

 

 

www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg290709.tif


Aan Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
t.a.v. de heer P.J.M. Hilhorst, sectormanager
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Uw brief d.d. 29 juli, ref. CB/RvB/ID/09 3378

Haarlem, 14 augustus 2009

Zeer geachte Heer,

Mijn dank voor uw uitgebreide brief van 29 juli.

Dit najaar zal er een door mij geschreven boek verschijnen met waarschijnlijk de titel
‘De jungle van de jeugdzorg, een overlevingspakket voor ouders’. In het manuscript staat op dit moment nog de volgende passage:
De brochure ‘Hoe wij met bezwaar omgaan’ van Bureau jeugdzorg Noord-Holland bevat, ironisch genoeg, een ernstige waarschuwing tegen Bjz’s. Op pag. 1 wordt opgesomd wanneer men bezwaar kan maken tegen een indicatiebesluit in het kader van vrijwillige hulpverlening. Dan begint pag. 2: “Een genomen indicatiebesluit geldt ook nadat u bezwaar heeft gemaakt. Hierbij mag uw bezwaar geen reden zijn voor vertraging van de uitvoering van het besluit.”
Maakt Bjz Noord-Holland wel verschil tussen vrijwillig en gedwongen?

Ik zou in de definitieve tekst liever het antwoord op de vraag vermelden. Daarom wil ik graag het volgende weten: betekent de passage “Met andere woorden: bezwaar tegen een besluit waarbij de aanspraak op zorg is vastgesteld of gewijzigd kan nooit leiden tot het niet tot uitvoer brengen van het besluit waartegen bezwaar is ingediend” dat Bureau jeugdzorg Noord-Holland zich tot de Raad voor de Kinderbescherming wendt met het doel een beschermingsmaatregel te doen uitlokken, wanneer ouders niet akkoord gaan met een indicatiebesluit waarbij de aanspraak op zorg is vastgesteld of is gewijzigd?

Met deze laatste verheldering zult u mij een groot genoegen doen.

Met vriendelijke groet,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg020909.tif


 

Aan de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz
Bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Uw referentie CB/RvB/am/09 3657

Haarlem, 9 september 2009

Zeer geachte mevrouw,

Uw brief van 2 september hebben wij in goede orde ontvangen. Wij gaan graag in op uw uitnodiging voor een gesprek. Namens stichting Kinderen-Ouders-Grootouders zal ikzelf aanwezig zijn samen met de voorzitter, mevrouw A. Jansen-v.d.Wal.

Ons agendavoorstel:

1) Onbeantwoorde brieven in 2009 (voor uw gemak bijgevoegd):
     d.d. 28 augustus: cijfers i.v.m. uithuisplaatsing
     d.d. 14 augustus (brief in een reeks over dit onderwerp sinds 10 februari):
     doet Bjz N-H melding bij de Raad voor de Kinderbescherming na indicatiebesluit en
     bezwaar door ouders?
     d.d. 10 juli 7 vragen over werkwijze
     d.d. 22 mei over (financiële) gevolgen voor gezinsvoogden van uithuisplaatsingen

2) Gaat Bjz alle gesprekken met medewerkers opnemen? Zo nee, waarom niet?

3) Stuurt Bjz brieven die niet aan de klachtencommissie zijn gericht maar duidelijk een klacht bevatten, onmiddellijk (zonder enige actie richting cliënt) door aan de klachtencommissie?

4) Wat doet Bjz eraan om medewerkers zich te laten registreren bij een beroepsorganisatie?

5) Wat doet Bjz aan bijscholing, met name wat betreft rapportage?

6) Toetst Bjz of informatie in brochures bij cliënten overkomt zoals de bedoeling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

7) Heeft Bjz beleid m.b.t. informeel overleg met medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming?

8) Volgens de hoofdredacteur van Perspectief is een meldpunt Kindermishandeling door Professionals hard nodig. Wat doet Bjz om een dergelijk meldpunt overbodig te maken?
 

Wij stellen voor als gespreksdatum woensdag 23 september.

Met vriendelijke groet,

 

www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg191009.tif


Aan de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Haarlem, 22 oktober 2009

Zeer geachte mevrouw,

Uw brief d.d. 19 oktober met bijlagen heeft KOG in goede orde ontvangen. Een bijeenkomst met de door u vastgestelde agenda beschouwen mevrouw Jansen en ik als verloren tijd voor vier personen. Wij zeggen dan ook de afspraak af.

Wij zullen de twee folders bestuderen. U kunt kennismaken met KOG door de website
www stichtingkog.info en het bijgesloten boekje MIJN kind??!. In november verschijnt mijn boek De jungle van de jeugdzorg, overlevingspakket voor ouders, ISBN 978 90 8850 091 6.
Beide boeken maken ouders weerbaarder en bevatten stof tot overpeinzing en bewustwording voor hulpverleners.

Met vriendelijke groet,


Aan de Directie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Haarlem, 23 oktober 2009

Geachte Directie,

Sinds februari 2009 proberen wij te komen tot de correcte interpretatie van uw brochure ‘Hoe wij met bezwaar omgaan. Informatie over de bezwaarprocedure in het kader van de Wet op de Jeugdzorg’.

Na de brief van KOG d.d. 10 februari hebben wij een antwoord ontvangen d.d. 4 mei.
Wij hebben nadere informatie gevraagd op 11 mei.
Na rappel hebben wij daarop een reactie ontvangen op 17 juli, die aanleiding gaf tot de brief van 20 juli.
Op 29 juli hebben wij daarop een uitgebreide reactie gekregen.
Op 14 augustus hebben wij een vraag gesteld ter controle van ons begrip.

Op de brief van 14 augustus 2009 hebben wij nimmer enige reactie ontvangen. Ik dring nu aan op een spoedig antwoord. De brief van 14 augustus sluit ik voor uw gemak bij.

Met vriendelijke groet,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg051109.tif


Aan de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem
t.a.v. de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz

Haarlem, 10 november 2009

Zeer geachte Mevrouw,

Uw brief d.d. 5 november hebben wij ontvangen. Tot ons genoegen lezen wij daarin:
“Ik had met u in een breder verband willen spreken over de vragen en herhaalde vragen van uw organisatie.” Dit hadden wij niet begrepen, nadat u ons op 19 oktober had geschreven:
“In het gesprek op 3 november a.s. wil ik geen vragen beantwoorden zoals u voorstelt”.

Aangezien u nu schrijft (in reactie op de brief van KOG d.d. 23 oktober?) dat u van mening bent dat de eerder gegeven informatie volstaat en wij deze mening niet met u delen, delen wij mee dat wij graag alsnog ofwel schriftelijke ofwel mondelinge beantwoording van onze vragen krijgen. Mocht u de voorkeur geven aan mondelinge beantwoording, dan verzoeken wij u een nieuwe datum voor te stellen.

Met vriendelijke groet,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg251109.tif


 

Aan de weledelzeergeleerde vrouwe dr L.B.J. Schmitz
Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Postbus 5247
2000 CE Haarlem

Haarlem, 27 januari 2010

Zeer geachte mevrouw Schmitz,

In de eerste plaats willen Alice Jansen en ik u danken voor de royale tijd die u op 18 januari hebt uitgetrokken om ons te woord te staan.

Wij zijn verheugd dat de folder ‘Hoe wij met bezwaar omgaan’ niet meedeelt op pagina 2 wat wij vermoedden en vreesden: als ouders bezwaar maken tegen een indicatiebesluit doet BJZ een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Op enkele van de gestelde vragen willen wij graag alsnog een antwoord:
-   In hoeverre bestaat de mogelijkheid stukken buiten het dossier van het AMK te laten
     houden?
-   Vinden er casusbesprekingen plaats tussen Bjz/AMK en Raad voor de Kinderbescherming?
-   Heeft Bjz Noord-Holland beleid m.b.t. informeel overleg met medewerkers van de Raad
     voor de Kinderbescherming?
-   Welke bepaling maakt het mogelijk voor een Bjz/AMK opdracht te geven tot psychisch of
     lichamelijk onderzoek zonder toestemming van beide ouders met ouderlijk gezag?
-   In welke gevallen heeft Bjz/AMK toegang tot gegevens/rapportage die de uitkomst zijn/is
     van psychisch of lichamelijk onderzoek?
-   Registreert Bjz Noord-Holland hoeveel kinderen na een uithuisplaatsing terugkeren naar
     hun ouders?
-   Stuurt Bjz Noord-Holland brieven die niet aan de klachtencommissie zijn gericht maar
     duidelijk een klacht bevatten, onmiddellijk (zonder enige actie richting cliënt) door aan de
     klachtencommissie?
-   Wat doet Bjz Noord-Holland eraan om medewerkers zich te laten registreren bij een
     beroepsorganisatie?

Met vriendelijke groet,


www.stichtingkog.info/media/correspondentie/prov.NH221209.tifwww.stichtingkog.info/media/correspondentie/jeugdzorg090210.tif 


Ga terug