Brief Samenwerkingsverband aan commissie J&V d.d. 31 augustus 2022

Geachte leden van de Commissie J&V,

 

In december 2013 heeft kinderombudsman Dullaert de noodklok geluid over gebrekkig feitenonderzoek bij ingrijpende jeugdzorgbeslissingen.

De codificatie van zijn aanbevelingen (artikel 3.3 Jeugdwet) heeft niet gewerkt, omdat de bepaling is geformuleerd als een wetsfictie, en op niet-nakoming geen sanctie staat.

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek is, voornamelijk als gevolg van de schijnvertegenwoordiging van ouders en jeugdigen door het LOC, eveneens zonder effect gebleven.

Ondanks de aanbevelingen van vele commissies (zoals o.a. Commissie de Winter) worden echte oudervertegenwoordigers nog steeds genegeerd als gesprekspartners.

De in 2020 geïmplementeerde Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg 2018 heeft ook de rechtspositie van cliëntenraden verder verslechterd.

 

De conclusies van het IGJ rapport “Kwaliteit van feitenonderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor uithuisplaatsingen” (juni 2022) zijn verontrustend, maar nog steeds eufemistisch:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vanuit ouders, jeugdigen en kinderrechters signalen dat de kwaliteit van deze onderbouwing mogelijk te wensen overliet. … In geen enkele casus was het feitenonderzoek volledig op orde.

De (vrijwilligers van de) leden van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg ondersteunen jaarlijks enkele duizenden kinderen en (pleeg-, groot-, gezinshuis- en biologische-) ouders. De harde werkelijkheid: verreweg de meest gehoorde klacht van ouders is de weigering van vrijwel alle medewerker van de Ketenpartners (de wijkteams, VT, de Raad, en de GI’s) om ook maar aan enige vorm van feitenonderzoek te doen, laat staan “Adequaat Feitenonderzoek”. Dossiers van Ketenpartners en rapportages aan rechtbanken staan hierdoor veelvuldig vol met bewezen onwaarheden. In samenhang met de wetsfictie van artikel 3.3 Jeugdwet is dit voor vele jeugdigen en ouders een zeer schadelijke cocktail.

 

Bedenk tot slot, dat deze cocktail niet alleen geserveerd wordt bij “de aanvraag van machtigingen voor uithuisplaatsingen” (als gevolg van de Toeslagenaffaire), maar bij alle UHP èn bij alle ondertoezichtstellingen. Inmiddels zijn vele honderdduizenden jeugdigen en hun ouders slachtoffer geworden van deze cocktail.

 

In de bijlage onze korte bijdrage aan uw debat.

 

Hoogachtend,

 

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

 

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

• Belangenvereniging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl;

• Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl;

• Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu;

• Stichting Vader Kennis Centrum, dhr Peter Tromp, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl