Vrije advocaatkeuze

Naam
Adres
Postcode "“Woonplaats
E-mail:
Tel:

Naam verzekeraar Rechtsbijstand
Adres
Postcode Woonplaats
T.a.v

Uw kenmerk: Polisnummer

Betreft:  Recht op vrije advocaatkeuze

 

Woonplaats, datum

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik bij naam verzekeraar een verzoek gedaan om rechtsbijstand in een zaak tegen naam gedaagde partij die betrekking heeft op de jeugdwet. Ik heb naam verzekeraar gewezen op het recht van een vrije advocaatkeuze. Dit is door naam verzekeraar afgewezen.

Ik wijs Naam verzekeraar op het volgende:

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

De uitspraak van het EU-hof gaat overigens verder dan alleen vrije keuze van een advocaat: dit mag ook een andere "rechtens bevoegde deskundige" zijn. Zoals bijvoorbeeld een goed juridisch onderlegde buurman. Volgens het Europese hof is de verzekeraar verplicht ook deze kosten te vergoeden.

naam verzekeraar,  heeft mogelijk ook eigen juristen en mogelijk advocaten in dienst die mij kunnen ondersteunen zodra het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt. Door de uitspraak van het Europese Hof ben ik echter niet verplicht hiervan gebruik te maken. Op het moment dat ik als verzekerde een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor naam verzekeraar dan moet naam verzekeraar dit toestaan.

Hoewel ik als verzekerde niet zonder toestemming een eigen advocaat mag inschakelen. Is naam verzekeraar verplicht om mij op basis van voornoemde uitspraak van het Europese Hof en voornoemde argumenten, toe te staan gebruik te maken van het recht op een vrije advocaat keuze.

Op 7 april 2016 besliste het Europese Hof van Justitie In antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat het begrip "administratieve procedure" ruim moet worden uitgelegd: ook in die gevallen kan een cliënt aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een externe advocaat. De Hoge Raad deelde deze opvatting overigens al voor het indienen van de vragen.

Indien naam verzekeraar in de beoordeling van mijn zaak tot de conclusie komt dat een gerechtelijke of administratieve procedure niet noodzakelijk is dan maak ik gebruik van de geschillenregeling die is opgenomen in de polisvoorwaarden van naam verzekeraar. Deze geschillenregeling impliceert dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Ook bij deze onafhankelijke beoordeling heb ik recht op beoordeling door een advocaat naar keuze. Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd.

 

Hoogachtend

(naam, handtekening)