U wilt een deel van het dossier laten verwijderen, en ander wetenswaardigs over dossiers, geschillenregeling heeft haast

Met de Jeugdwet wordt de Wet op de Jeugdzorg ingetrokken. Al hetgeen onder die wet viel onder het begrip jeugdzorg valt nu onder het begrip jeugdhulp.

Artikel 3.3 De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.
Het rapport geeft in die gevallen dat de rvdk een kinderbeschermingsmaatregel wenselijk oordeelt de onderbouwing voor het verzoekschrift. 
Kamerstukken II 2013/14, 33 684, nr. 10, p.58.

(Een deel van het dossier verwijderen betekent onderbouwing van een eventueel verzoekschrift verwijderen, dus dat verzoekschrift onmogelijk  maken.)


artikel 7.2.8 paragraaf 7.3 Toestemming, dossier en privacy
De beslissing van (een van) de ouders of de jeugdige kan er nooit toe leiden dat de hulpverlener moet handelen in strijd met de zorg van een goed hulpverlener. Goed hulpverlenerschap gaat over welke zorg een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Een hulpverlener kan bijvoorbeeld twijfels hebben of de ouder zich volledig door het belang van het kind laat leiden. (Gaat over behandelingen, niet over dossiers.)
Kamerstukken II 2013/14, 33 684, nr. 10, p.122-123.

Artikel 7.3.8
1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de verlening van jeugdhulp. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de betrokkene noodzakelijk is.
2. De jeugdhulpverlener voegt desgevraagd een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. Onverminderd artikel 7.3.9, bewaart de jeugdhulpverlener het dossier gedurende vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop zij door de jeugdhulpverlener is vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit.
(Er is hier dus wel sprake van toevoegen aan het dossier, niet van verwijderen uit het dossier.)


Maar let dus op:
Artikel 7.3.9
1. De jeugdhulpverlener vernietigt het dossier, of delen daarvan, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.