Raadsrapport en feiten

Waar moet een rapport aan voldoen?
Raad voor de Kinderbescherming | Over ons |
https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/voorwaarden-rapport

Randvoorwaarden voor de rapportages van de RvdK

 • Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
 • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;
 • Beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve formuleringen;
 • Accordering van informatie wordt expliciet gemaakt in de rapportage;
 • De weging van belemmerende en beschermende factoren voor de situatie van het kind en de conclusie hierover is duidelijk herleidbaar en navolgbaar;
 • Rapporten van externe deskundigen worden in het geheel als bijlage toegevoegd aan de rapportages.

Deze voorwaarden vormen de basis voor controle van de kwaliteit van de rapportages.

Actieplan voor feitenonderzoek

 • Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen uitgebracht. Je kunt het actieplan vinden op de website van de Rijksoverheid .

  Tot zover de RvdK, nu ouders:

  Naar aanleiding van dat rapport is de hoorzitting op 3 oktober 2018 gehouden (zie www.stichtingkog.info / Actualiteit

  Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;

Volgens het kwaliteitskader IS hieraan voldaan, zolang ze de meningen van "de diverse bronnen" maar worden gebundeld in een separaat hoofdstuk (bijv. Hfd.8), en de eigen mening van de Raad in een ander hfd. Door het scheiden van de twee, wordt de mening van de Raad automatisch vaststaande feiten. De raadsonderzoeker is alleen tot nader onderzoek verpicht indien de verschillende bronnen elkaar tegenspreken, en/of de raadsonderzoeker goede redenen heeft te twijfelen aan de inhoud van een of meerdere bronnen.

 • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;

Je krijgt slechts 1 week de tijd om concept rapportages van commentaar te voorzien. Als je meer dan marginale aanpassingen wilt, voegen ze jouw document "als bijlage" bij het rapport van de Raad. Door de werking van artikel 3.3 Jeugdwet moet de rechtbank ervan uit gaan, dat de rapportage van de Raad de volledige waarheid bevat. Hierdoor kijken de rechtbanken niet naar de als bijlagen toegevoegde "wederhoor" van de ouders: niet langer relevant.


Als een VT of de Raad voor de Kinderbescherming een rapport over u heeft opgesteld, let dan op het volgende:

- is het taalgebruik neutraal? "Moeder heeft bevestigd dat" is iets anders dan "moeder heeft toegegeven dat". Als het taalgebruik niet neutraal is, wordt daar een sfeertje
mee geschapen, waar de lezer misschien niet doorheen prikt. De RvdK (bij een AMK-rapport) of de rechter (bij een raadsrapport) wordt a.h.w. een richting opgedwongen.
Iemand die iets toegeeft, vertelt iets wat niet in de haak is, wat hij niet had moeten doen.
Er staat dan eigenlijk dat zo iemand zelf niet in de haak is.

- als er twee ouders zijn die niet één gezin vormen, let er dan op of u gelijk behandeld bent.
Als de ene ouder kopie krijgt van de brieven aan de andere ouder, behoort deze ook kopie te ontvangen van de brieven die de ene ouder krijgt.
Het komt ook voor, dat de ene ouder betrokken wordt bij de opstelling van het rapport van het AMK voor de RvdK, terwijl de andere ouder niet eens een concept-versie te zien krijgt,
zodat er onjuistheden over hem in kunnen staan die hij niet heeft kunnen corrigeren, bijvoorbeeld over een eerder huwelijk.
Denk niet te gauw: daar gaat het nu toch niet om, want ook met dergelijke "feiten" wordt een sfeertje gecreëerd. Iemand die problemen met een ex heeft, kan beter niet in een rapport
staan als iemand die al eerder met veel rechtszaken gescheiden is. Zo iemand is lastig.

- is informatie van professionele informanten betrouwbaar? Een VT is verplicht meldingen van professionele informanten op te nemen in een rapport voor de RvdK, maar niet verplicht onzin kritiekloos over te nemen. Wij hebben gezien dat een behandelend psycholoog zaken meedeelde die hij niet weten kon, o.a. gedrag in bad. Zat dat kind bij de psycholoog in bad?! Het AMK nam dit over zonder erbij te schrijven dat de psycholoog doorgeefluik speelde. Bij wie zat dat kind in bad? Van wie kwam deze informatie dus in werkelijkheid?
Kopieer altijd wat iemand gezegd of geschreven zou hebben, en vraag of hij dat inderdaad gezegd of geschreven heeft.

- zijn uw informanten geweigerd omdat zij geen professionals zijn? Vraag ze VT te schrijven. De inhoud van ingekomen stukken moet in het rapport vermeld worden.

- zet VT de wissel om? Bijvoorbeeld: er wordt een rapport voor de RvdK opgesteld na een melding van een psycholoog. Een kind dat bij zijn moeder woont vertoont seksueel
getint gedrag. Een onderzoek vindt niets wat wijst op seksueel misbruik, dus ook niet door de vader. Dat staat ook netjes in het rapport. Maar dan volgt: "Naast de vermoedens van
seksueel misbruik heeft VT onderzocht of er sprake is van andere vormen van kindermishandeling. Er kan gesteld worden dat er sprake is van psychische mishandeling.
Als gevolg van een ernstig verstoorde relatie tussen ouders hebben de kinderen loyaliteitsproblemen. Het AMK is van mening dat het belangrijk is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders, maar dat een omgangsregeling niet belastend mag zijn. Een belastende omgangsregeling wordt door het AMK als een bedreiging voor het kind gezien. Doordat de situatie niet verandert blijft de kindermishandeling doorgaan. Daarom verzoekt VT de RvdK onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een kinderbeschermingsmaatregel."
Een onderzoek naar seksueel misbruik heeft niets opgeleverd. Die vader is werkelijk niet te beschuldigen. Maar dan zetten we de wissel om, dan rijden we toch gewoon ergens anders heen!
Psychische kindermishandeling, en wie die veroorzaakt daar hoort u ons niet over. De RvdK mag de klus afmaken. En ook zonder de RvdK is er al iets mogelijk met zo"n rapport.

- vraag aan VT het rapport aan u of aan uw advocaat te mailen op het moment dat het de deur uitgaat. Zo voorkomt u dat iemand anders het al kan gebruiken terwijl u het nog niet
eens hebt gelezen.

Stel VT op de hoogte van elk punt waar u het niet mee eens bent. Verwacht niet dat er iets wordt veranderd, maar dan hebt u een stuk voor de RvdK.

Als de RvdK zaken in een rapport zet die er volgens u niet of anders in zouden moeten staan, spaar uw commentaar dan liever voor de rechter. (De RvdK verandert niet, opmerkingen maken is verspilde energie. Bovendien schakelt de RvdK soms een gedragsdeskundige in als u erg tegenspartelt. Mensen verwachten dan vaak dat "alles nog eens bekeken zal worden". Maar dat gebeurt echt niet.
Met name een brief van een informant, een school bijvoorbeeld, dat niet gezegd is wat de RvdK schrijft dat er gezegd is, is heel prettig om bij de rechter neer te kunnen leggen. Als u de rechter kunt laten zien dat de brief een aardig voorbeeld is van de correctheid van het raadsrapport, is er een grotere kans dat de rechter niet meegaat met de RvdK en geen ots oplegt. Let op: wat u bij de rechter neerlegt behoort de tegenpartij, bijv. de RvdK, ook te hebben.