Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Wij raden u af alle vragen te beantwoorden. Misschien moet u alleen de vragen beantwoorden die direct te maken hebben met gezondheid. Het is altijd beter als u niet de enige bent die weigert.

De vragen zoeken naar een probleem. Dat zou prima zijn als men kon rekenen op goede adviezen. Helaas bent u met beantwoording van de vragen de uithuisplaatsing van uw kind, minstens de ondertoezichtstelling, aan het voorbereiden. En goede adviezen? Zou kunnen, zou ook wel eens helemaal niet kunnen.
Naar een probleem wroeten doe je met vragen als:
Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week?
Zijn er in uw gezin veranderingen opgetreden sinds het laatste contact met de jeugdgezondheidszorg? Bijvoorbeeld: ..., werksituatie, ...
Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind?
Is uw kind lid van een club en/of vereniging (schaken, scouting, toneel e.d.)?
Hoeveel tijd per dag kijkt uw kind meestal TV/DVD?
Hoeveel tijd per dag zit uw kind meestal achter de computer?
Is uw kind tevreden met zijn/haar uiterlijk?
Maakt u zich zorgen over de zindelijkheid van uw kind?
Plast uw kind 's nachts in bed?
Heeft uw kind overdag wel eens natte onderbroeken?
Heeft uw gezin zorgen, spanningen of stress? Zo ja, waarover? (volgt aan te kruisen rijtje, waarin voorkomen 'over relatie', 'over geld')
Heeft een of beide ouders/verzorgers (ernstige) psychische problemen?
En dan nog een groot aantal vragen over uw kind, aan te strepen niet waar / beetje waar/zeker waar, zoals heeft veel zorgen, liegt of bedriegt vaak, pikt dingen thuis, op school of op andere plaatsen, voor heel veel bang, is snel angstig

Een mens zou toch eigenlijk alle contact moeten weigeren met een instantie die deze impertinenties normaal vindt. Waar is de goede tijd gebleven dat ouders werkelijk gesteund werden door school en het consultatiebureau, en de schoolarts bekeek of het kind goed op het bord kon zien?!

Organiseer weigeraars in de klas van uw kind!! 

Uit de algemene folder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (2e druk januari 2011):
"De problemen die kinderen hebben kunnen heel verschillend zijn. De oorzaken ook. ... Vaak spelen er meer problemen in een gezin zoals relatieproblemen, schulden, of een verslaving." (pag. 7)
"Als ouders echt niet goed voor hun kinderen zorgen, kan een kinderrechter de benodigde zorg opleggen. Dit gebeurt als ouders grote problemen hebben of omdat het kind zeer moeilijk in de omgang is." (pag. 10)

Soms geven scholen een vragenlijst mee aan de leerlingen die ervoor zou zijn om de benodigde zorg in de gemeente vast te stellen. Anoniem, het gaat niet om u, het gaat om aantallen. KOG heeft meegemaakt dat ouders die de lijst niet hadden ingevuld een herinnering kregen: u hebt nog niet ingeleverd!! Er staat wel ergens op het formulier een code. Ons advies: weggooien.

Men neemt a.h.w. de toestemming: wie het niet wil moet bezwaar maken. Dat is wel de omgekeerde wereld: wie iets wil hoort toestemming te vragen.

Zie ook https://www.volkskrant.nl/opinie/verplichte-vragenlijst-ggd-is-zorgwekkend~a4052928/

https://www.stichtingkog.info/media/gegevens_zijn_veilig_20150614_2.bmp
 

Een donateur heeft ons geschreven:

Een aantal maanden geleden heb ik U het een en ander verstuurd over de werkwijze van het CJG , GGD en de omgang met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik heb toen bezwaar aangetekend tegen het contact van de schoolarts met de leerkracht voorafgaande aan een lichamelijk onderzoek ( en bespreking van een bijgevoegde vragenlijst welke in mijn optiek eerder een screening op risico factoren betrof ).

Daarop ben ik uitgenodigd voor een gesprek met de rayon manager , bijgestaan door een juridisch deskundige , van het CJG hier in de gemeente. Tijdens het gesprek werd mij verteld dat ik slechts eenmalig bezwaar hoefde in te dienen en dat het bezwaar voor al mijn kinderen geldig was.

Afgelopen week kwam mijn oudste dochter thuis met het verhaal dat er in haar klas vragenlijsten waren uitgedeeld met daarin de bij ons bekende vragen zoals :
`` Ben je afgelopen week / maand  geslagen ? ``.

Mijn dochter heeft deze vragenlijst ( als enige ) in de klas niet gekregen van de leerkracht . Vele klasgenoten vroegen mijn dochter waarom zij niet mee mocht doen met het invullen van  de vragenlijst . Gewoon ,...omdat dat niet mag van mijn vader heeft ze simpel geantwoord.

Het blijkt mij inderdaad dus dat het bezwaar wel nuttig is geweest !