Brief doorgestuurd naar Justitie, antwoord

Geplaatst door Truus op 17-06-2023
2023 »

Landelijke Organisatie

Kinderen Ouders Grootouders

tav Mw Barends-Cornelissen

Koninginneweg 90

2012 GR  HAARLEM

 

 

Datum

26 mei 2023

Onderwerp

Zelflerende algoritmes in de jeugdbescherming

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

 

Turfmarkt 147

2511 DP  Den Haag

Postbus 20301

2500 EH  Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

 

 

 

 

Ons kenmerk

4658763

 

Kopie aan

Staatssecretaris BZK

 

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Barends-Cornelissen,

 

 

U informeerde met uw brief van 3 februari j.l. gericht aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of er in de jeugdbescherming wordt gewerkt met zelflerende algoritmes.

 

Vanuit het beleidsverantwoordelijk departement voor de jeugdbescherming meld ik u graag dat er door de organisaties in de keten van de jeugdbescherming nu geen zelflerende algoritmes worden gebruikt.

 

Risicotaxatie instrumenten worden gebruikt waarbij op basis van vragenlijsten een beeld wordt verworven van de veiligheid in een gezin (ARIJ), dan wel van beschermende en risicofactoren bij een kind om de juiste interventie in te kunnen zetten (Lij Ritax indien er sprake is van politiecontacten). Het door u genoemde LIRIK instrument wordt overigens nauwelijks toegepast. Professionals kijken altijd of de uitkomsten daadwerkelijk passend zijn in de situatie van het kind op dat moment. De uitkomsten van de instrumenten zijn inzichtelijk voor de personen waarbij de instrumenten zijn ingezet. De genoemde instrumenten hebben het karakter van checklists of beslisbomen in een pdf-formulier of excel-sheet. Deze vallen welbeschouwd onder een brede definitie van een algoritme: een reeks regels die worden gebruikt om een specifieke taak uit te voeren. Zelflerend zijn zij niet.

 

 

 

Graag wil ik benadrukken dat het ministerie van Justitie en Veiligheid grote waarde hecht aan het verantwoord gebruik van en transparantie over algoritmen in het gehele domein van Justitie en Veiligheid. Daarom is in april van dit jaar gestart met de inrichting van een online algoritmeregister.[1]

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze

 

 

 

E. van Amelsfort

 

 

Directeur Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen


www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/algoritmen

 

 

 

 

Laatst vernieuwd: 17-06-2023 om 15:09

Terug