Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechten i.v.m. uw dossier

Dossiers


Autoriteit Persoonsgegevens


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De raad voor de kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op internet gezet:
Privacyrechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u onderstaande privacyrechten.

Het recht op inzage 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien. 

Het recht op rectificatie en aanvulling 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te wijzigen. 

Het recht op vergetelheid

U heeft het recht om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid)

Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie. Het doel van dit nieuwe recht is uw positie te versterken en u meer controle over uw gegevens te geven.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken.
Het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van uw persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat u er recht op heeft dat een medewerker uw gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt. Een online ingediende kredietaanvraag mag dus niet automatisch worden geweigerd. 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren

Organisaties zijn in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij zij volgens de AVG niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten zij u dat binnen 1 maand laten weten.

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

 • In uitzonderlijke gevallen mag een organisatie binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer zij een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat zij u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren. 


  Het recht op vergetelheid. Het recht om "vergeten" te worden (NIEUW).
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.


  4.3.5 Noodzakelijk voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of als het noodzakelijk is voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen. De verwerking moet in deze gevallen altijd een grondslag hebben in het recht van de Europese Unie of dat van de betreffende lidstaat, waarin ook het doel van de verwerking moet staan. Hierbij is wel van belang dat in de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waarin de taak is omschreven, of waarmee het openbaar gezag wordt opgedragen, moet zijn vastgesteld wie deze taak uitvoert of aan wie het openbaar gezag is opgedragen. Dit kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.
 • De Raad voor de Kinderbescherming heeft bijvoorbeeld de wettelijke taak om zorg te dragen voor de kinderbescherming in Nederland. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit kader door de Raad kan dan worden gevonden in de uitoefening van het openbaar gezag


  Ten tweede mogen gezondheidsgegevens worden verwerkt door scholen wanneer dit noodzakelijk is voor de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheid.
 • Ten derde mogen gegevens door reclasseringsinstellingen, bijzondere reclasseringsambtenaren, de Raad voor de kinderbescherming, gecertificeerde instellingen in de zin van de Jeugdwet en specifiek aangewezen rechtspersonen in het kader van de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt wanneer dit
 • 45
 • Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming
 • noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken. Verder mogen gezondheidsgegevens worden verwerkt door de Minister voor zover de verwerking in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is.