De kracht van de klacht

(versie maart 2005)


Iedere klacht is een gratis advies!
 


Onderstaande tekst valt onder het auteursrecht. Wie er iets anders mee wil doen dan uitprinten voor eigen gebruik, moet contact opnemen met kog@upcmail.nlWie kan klagen?

Over wie of wat kunt u klagen?

Is klagen ergens goed voor?

Is er hulp nodig bij klagen?


Kwaliteit en deskundigheid zijn erg belangrijk in jeugdzorg. U hebt recht op correcte bejegening en goede hulp. Ondanks de inspanning van veel mensen gaat er nog veel mis. Daarom is het klachtrecht wettelijk vastgelegd.
De raad voor de Kinderbescherming en alle hulpverleningsinstanties hebben een klachtenregeling, die u vooral op moet vragen. Hierin vindt u: wie kan klagen, waarover, binnen welke termijn, hoe lang de procedure duurt, etcetera.
Laat u voor nadere bijzonderheden informeren en ondersteunen door deskundigen op dit gebied. De informatie die instanties geven is niet altijd voldoende en correct.
U kunt ook zelf zien welke rechten en plichten u hebt, bijv. in het Normenrapport, richtlijnen van het Ministerie van Justitie voor de raad voor de kinderbescherming (o.a. te vinden op www.kinderbescherming.nl ) en in de Wet op de jeugdzorg, VRAAG BIJ ELKE INSTANTIE WAAR U MEE TE MAKEN HEBT DE PRIVACYREGELING,
HET KLACHTREGLEMENT, EN HET ADRES VAN DE CLIENTENRAAD. Dit kunt u beter doen als de stemming nog goed is.
Een klacht dient u in bij de directie (u bent niet verplicht eerst een "bemiddelingsgesprek" te voeren, ook al staat dat in sommige klachtenregelingen). Na behandeling van de klacht kunt u uw klacht voorzover die niet gegrond verklaard is, voorleggen aan de Klachtencommissie van Bureau jeugdzorg, Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming, Landelijke Klachtencommissie voor Adoptie, Klachtencommissie van de instelling.
Vraag regelmatig, bijvoorbeeld 1x per maand, (het nieuwe gedeelte van) het dossier van uw kind bij de instanties op om op de hoogte te blijven. Verwacht niet te veel, alleen dan kunt u volhouden.
U mag altijd een vertrouwenspersoon naar eigen keuze meenemen. Als u geen vertrouwenspersoon hebt, vraag dan of u gesprekken met medewerkers van de instanties met een memorecorder mag opnemen. Als het mag, werk dan thuis het hele gesprek letterlijk op papier uit (opname bewaren!) en gebruik de uitwerking tijdens de rechtszitting. Als u een gesprek niet mag opnemen, voer het dan niet verder. Dan alleen nog schriftelijke stukken indienen, schriftelijke bevestiging en een schriftelijke beoordeling.


Wie kan klagen?

Een jongere, een ouder met of zonder ouderlijk gezag, een stiefouder, een pleegouder, een informant, iemand die nauw betrokken is bij een jongere. Let op: als u geen ouderlijk gezag hebt, moet u niet schrijven: "Ik klaag namens de jongere X," maar: "Ik klaag erover dat X", anders kan een commissie die dat wil uw klacht niet-ontvankelijk verklaren, d.w.z. dat de klacht niet behandeld wordt. Bij elk (klacht)gesprek met elke instantie mag u een vertrouwenspersoon meebrengen. Dit raden wij u sterk aan.


Over wie kunt u klagen?

U kunt klagen over o.a. medewerkers van de RvdK, van een AMK en andere functies van een Bureau jeugdzorg,
van een instelling voor pleegzorg, van een (medisch) kinder(dag)verblijf, van een (semi-)residentiële instelling of kindertehuis, van een deskundigenbureau (pedagoog, psycholoog, psychiater), van een RIAGG, van een GGD (consultatiebureau, schoolarts), van een school, van (gespecialiseerde thuiszorg, over een arts, verpleegkundige, pedagoog, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, advocaat.


Waarover kunt u klagen?

Over schending van privacy. Hier is o.a. sprake van als iemand zonder uw toestemming gegevens over u of uw kind doorgeeft aan een andere instantie dan de Raad voor de Kinderbescherming (aan de RvdK mag het op grond van het nieuwe wetsartikel 1:240 BW: Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de raad voor de kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad.). Soms merkt u dat er een schaduwdossier bestaat, d.w.z. een geheim dossier waar de persoonlijke visie van de hulpverlener in staat. Klaag erover als de informatie daaruit u niet meteen na uw verzoek gegeven wordt.
Over bejegening, dus over de manier waarop u bejegend bent of uw kind bejegend is.
Over rapportage, d.w.z. over (het ontbreken van) opmerkingen in een rapport, uit zijn verband rukken van opmerkingen en daar andere invulling aan geven, of over de manier waarop een rapport tot stand is gekomen (o.a. weigering stukken aan te nemen die u belangrijk vindt); niet over conclusie of eindadvies, maar weer wel over het feit dat conclusie of advies niet klopt met het rapport.
Over gebrek aan informatie of verkeerde informatie. Soms weigert men afschrift van het (hele) dossier, geeft geen informatie over uw kind, geeft geen informatie over klachtmogelijkheden, privacyreglement, cliëntenraad of algemene gang van zaken. In sommige klachtreglementen staat, dat u gedurende de behandeling van de klacht met niemand over uw klacht mag praten. Dat is onzin. U mag natuurlijk wel praten en een deskundige raadplegen.
Over ontbreken van een cliëntenraad, over een privacyreglement, een klachtenregeling, of ontbreken daarvan.


Is klagen wel verstandig?

Ouders zijn vaak bang om te klagen omdat ze denken dat hun klacht tegen hen gebruikt zal worden. Dat is helaas soms ook het geval. Maar juist over mensen die dit doen, moet geklaagd worden!


Is klagen ergens goed voor?

Bedenk dat klachten anoniem in een jaarverslag geregistreerd worden en zo knelpunten aangeven.
Een klachtprocedure kan voor uzelf soms heel goed helpen. Soms is er alleen de voldoening dat men toegeeft dat niet alles goed gegaan is; verder helpt waarschijnlijk iedere gegrond verklaarde klacht de volgende klager een beetje. Stuur kopie van uw klacht en de uitspraak aan de Inspectie Jeugdzorg (Postbus 483, 3500 AL Utrecht), aan afzonderlijke Kamerleden (kijk voor de e-mail-adressen van de leden van de commissies voor VWS en Justitie op www.overheid.nl ) en aan KOG. De inspectie behandelt geen klachten, maar alleen door veel individuele klachten krijgt de inspectie een beeld van wat er vaak mis gaat, en daar is de inspectie voor. De inspectie heeft geen macht, maar schrijft algemene rapporten voor de Tweede Kamer. Klachtencommissies hebben ook geen macht, instanties waarover geklaagd is hoeven zich er niets van aan te trekken en doen dat vaak ook niet. Wel kunt u soms in een rechtszitting een gegrond verklaarde klacht gebruiken.
Zonder macht, maar met groot gezag: de Nationale Ombudsman (Postbus 29729, 2502 LS Den Haag). Een klacht die tot in hoogste instantie behandeld is en u nog steeds ontevreden achterlaat, kunt u dan pas proberen behandeld te krijgen door de Nationale Ombudsman.
Stuur ook kopie van de klacht en de uitspraak aan de cliëntenraad. Die behandelt geen klachten, maar kan kwesties waarover vaak geklaagd is met de directie bespreken.


Klagen over:
Schending van privacy:
Ja, nuttig,
maar de klok wordt niet teruggedraaid. In het strafrecht wordt onrechtmatig verkregen bewijs niet gebruikt, in familie-/jeugdrecht is dat anders. Maar van directeur of klachtencommissie horen dat er een fout is gemaakt, doet wel goed. En het is geregistreerd. Teken nooit een machtiging om informatie op te vragen. Als er informatie nodig is, vraag dan zelf die informatie op en stuur hem naar wie hem van u hebben mag.
Schrijf een briefje aan o.a. uw huisarts, dat u het niet goed vindt dat er mondelinge inlichtingen gegeven worden aan instanties en dat u het ook niet goed vindt dat hij schriftelijke inlichtingen geeft die u niet eerst gezien hebt. Informatie die niet gegeven wordt kan ook niet uit zijn verband gerukt of verdraaid worden. Als een arts zonder toestemming informatie doorgeeft aan een andere instantie dan de RvdK, klaag dan bij een medisch tuchtcollege. Het medisch tuchtcollege Amsterdam kan u vertellen bij welk college u zijn moet op grond van de woonplaats (020-5412776). Vraag gratis aan bij het Ministerie van VWS, afd. Publieksvoorlichting: "Tuchtrecht in de gezondheidszorg, een klacht indienen bij het tuchtcollege", 1997, ISBN 90 5635 097 8 (Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, fax 070-3406251).
Onderschat niet het gevaar van scholen. Kijkt u maar eens in het schooldossier van uw kind. Zitten daar stukken in die u er niet in wilt hebben? Vraag verwijdering. Controleer later! Op veel scholen lopen mensen rond die banden hebben met jeugdzorg. Het is verstandig zowel de klassenleraar als de directeur te laten weten dat er geen informatie aan een andere instantie dan de RvdK gegeven mag worden, en dat u er door het dossier achter komt als dat toch gebeurt. Als het gebeurd is, klaag dan bij de klachtencommissie van de school en tegelijk bij de directeur. Daarna schrijft u bij een openbare school aan het gemeentebestuur, bij een bijzondere school aan het bestuur van de school.
Leg problemen i.v.m. privacy voor aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP),
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.


Bejegening:
Ja, nuttig.
Regelmatig wordt botheid erkend en krijgt u excuses. Dat doet goed. En het gedrag is geregistreerd.
Soms wil iemand uw kind perse alleen spreken. Als u dat niet goed vindt verbiedt u het. Ook een kind heeft recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, en dat bent u als u dat wilt. U bent niet verplicht wie dan ook binnen te laten, geen leraar, geen raadsmedewerker, geen gezinsvoogd, geen politie (alleen met huiszoekingsbevel), geen maatschappelijk werker, geen wie dan ook. "Wij hebben altijd het tweede gesprek bij de mensen thuis," "wij brengen altijd een huisbezoek aan nieuwe leerlingen," is geen reden om iemand binnen te laten die u niet binnen wilt hebben. Altijd? Deze keer -bij u- niet dan. Als er teveel aangedrongen wordt, dien dan een klacht in over bejegening.
Ook wanneer u het oneens bent met een behandeling van uw kind en u wordt aan het lijntje gehouden, is dat klachtwaardig.


Rapportage:
Ja, nuttig.
Soms staan er "feiten" in een rapport waarvan u kunt bewijzen dat ze onwaar zijn. De ervaring leert dat een gesprek met de opsteller van het rapport niets oplevert. Hebt u er schriftelijk op gewezen bij het concept-rapport (dat u tijdig vooraf behoort in te zien), en de rapporteur verandert niets, voegt alleen uw commentaar toe? U wilt dat de feiten correct IN het rapport staan. KLAAG!! Dien een schriftelijke klacht in bij de directie (stuur kopie van de klacht en van het bewijsmateriaal naar de rechter). Als er na 8 weken nog geen beslissing over de klacht is genomen, kunt u naar de klachtencommissie. Doe ook aangifte bij de politie (medewerkers van de RvdK zijn beëdigd).
Als de politie de aangifte weigert (neem geen genoegen met een zgn. mutatie), doe dan aangifte per fax of wend u tot de burgemeester.
U kunt aan de President van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen met schorsende werking, om te voorkomen dat een besluit ten uitvoer wordt gebracht dat onomkeerbaar is (bijv. de afgifte van een rapport).
Als de directie uw klacht(en) gegrond verklaard heeft, moet u erop letten dat dat gevolgen krijgt.
Blijf druk uitoefenen op de directie.
Nee, niet nuttig. Past conclusie of advies niet bij wat vooraf gaat of onvermeld bleef? In zo"n geval krijgt u zelden gelijk. Misschien is het verstandiger dit te bewaren voor de rechter, omdat een klacht een zaak kan vertragen. Bijvoorbeeld: uw kind is uit huis geplaatst en u zegt dat u niet accoord gaat met verlenging. Dan vraagt Bureau jeugdzorg uw ontheffing uit het ouderlijk gezag aan. De RvdK maakt daartoe een rapport en u dient over dat rapport een klacht in. De RvdK meldt dit netjes aan de rechter en vraagt meteen 3 maanden uitstel van de ontheffingszitting i.v.m. klachtbehandeling. De zitting, niet over ontheffing maar alleen over uithuisplaatsing, gaat gewoon door en de rechter verlengt de uithuisplaatsing i.v.m. klachtbehandeling! U kunt in beroep, maar dat kon u zonder klacht ook.
U had beter uw kruit droog kunnen houden voor de rechter.


Informatie:
Ja, nuttig,
als het gaat om kopie van dossiers (neem geen genoegen met alleen inzage). Bijna altijd levert klagen het dossier op, maar het volledige dossier is weer andere koek. Instanties houden zgn. "professionele werkaantekeningen" achter, contactenlijst / contactjournaal, of geven u iets wat contactenlijst heet maar waar inhoud van gesprekken en soms namen van personen in ontbreken. Sommige vestigingen van de RvdK willen de contactenlijst pas afgeven als u er niet veel meer mee kunt: als het definitieve rapport klaar is. Ook wordt soms deel van het dossier geweigerd i.v.m. bescherming van de privacy van derden. In zo"n geval moet de RvdK de kwestie voorleggen aan het Ministerie van Justitie. Eis het ontbrekende deel van het dossier, of de brief aan het Ministerie van Justitie waarin de kwestie voorgelegd is. Verdoe als het niet helpt of de brief niet geschreven is, geen tijd met een gewone klachtbehandeling om het dossier te krijgen, (directeur en klachtencommissie die als het er op aan komt immers niets te zeggen heeft), maar schrijf aan de directeur en zet boven uw brief BEZWAAR. U maakt bezwaar tegen ontbreken van (deel van) het dossier, of tegen de brief met de weigering. Na weigering van de directeur (of als hij niet reageert na 2 weken) kunt u behandeling bij de bestuursrechter vragen. Zet boven uw brief BEROEPSCHRIFT, VERSNELDE BEHANDELING, sluit kopie van uw brief aan de directie en het antwoord bij of schrijf dat er niet gereageerd is, en verzoek hem de instantie die (deel van) het dossier achterhoudt opdracht te geven u binnen bijvoorbeeld 1 week het complete dossier te sturen, dus inclusief "professionele werkaantekeningen" en volledig contactjournaal.
Dus ongeschoond, compleet met personen en inhoud van gesprekken. Voor de bestuursrechter (arrondissementsrechtbank waar uw woonplaats onder valt, sector bestuursrecht) hebt u geen procureur nodig, u mag u laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die dus geen advocaat hoeft te zijn. De gemachtigde die geen advocaat is, heeft een schriftelijke machtiging nodig. U mag het ook zelf doen.
Ja, nuttig, als het gaat om andere informatie over uw kind. Scholen informeren soms een ouder zonder gezag alleen met toestemming van de andere ouder of van de voogdij-instelling (Bureau jeugdzorg). Op grond van artikel 1:377c BW heeft een ouder zonder gezag recht op "informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen," behalve als de "derden die beroepshalve beschikken over de informatie" deze ook niet aan een ouder met gezag of voogd zouden geven. Dat laatste slaat dus niet op scholen. (Soms zegt een (gezins)voogd tegen de school, dat hij als enige informatie mag hebben. Dat is dus niet op de wet gegrond. Een ouder zonder gezag heeft recht op informatie, zegt de wet. Waar een ouder zonder gezag recht op heeft, heeft een ouder met gezag ook recht op!) Dien een op de wet gebaseerde (art. 1:377c BW) klacht in bij de klachtencommissie, wend u tegelijkertijd tot de directeur, en als u niet gewoon alle informatie krijgt, wendt u zich tot de gemeente als het gaat om een openbare school of tot het bestuur als het een bijzondere school is. Voorbeeldbrieven staan in "Kinderbescherming en Valkuilen" deel 2: gezag, omgang en informatie (op deze website). Het College Bescherming Persoonsgegevens kan ook iets voor u doen, maar misschien doet de brief van het CBP op deze website in de map Verzonden en Ontvangen al wonderen. Meld de kwestie ook aan de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE (Postbus 907, 2270 AX Voorburg).


Ja, nuttig, als het gaat om informatie over klachtmogelijkheden, privacyreglement en algemene gang van zaken.
Ook is dan geregistreerd dat deze informatieverstrekking niet altijd in orde is.
Ja, nuttig, als het gaat over het ontbreken van een cliëntenraad. Levert uw klacht bij de directie niets op, wend u dan tot de kantonrechter. Die kunt u zelf benaderen, net als de bestuursrechter. Vraag gratis bij het Ministerie van VWS, Directie Jeugdbeleid, "Medezeggenschap in de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming" (Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, fax 070-3405410).


Wat is opleiding en functie?

Als u te maken krijgt met een pedagoog, kunt u klagen bij de beroepsvereniging NVO als hij daar lid van is
(Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht, 030-2322407; www.nvo.nl ). Lidmaatschap van de NVO zegt op zichzelf niets over bekwaamheid: zelfs een student pedagogie kan (aspirant)lid worden. Vraag onder welk nummer hij ingeschreven is in het BIG-register (Postbus 16114, 2500 BC Den Haag, 070-3407911 / 0900-8998225).
Voor inschrijving in het register is alleen een doctoraal diploma niet voldoende. Over mensen die ingeschreven staan in het BIG-register, kan men klagen bij een medisch tuchtcollege (020-5412776). Vraag hulp bij het IKG: 020-5777999.
Als u te maken krijgt met een psycholoog, kunt u klagen bij de beroepsvereniging NIP als hij daar lid van is (Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, 020-4106222, www.psynip.nl ). Lidmaatschap van het NIP zegt op zichzelf niets over bekwaamheid: zelfs een student psychologie kan lid worden. Vraag onder welk nummer hij ingeschreven is in het BIG-register. Zowel NVO als NIP schijnen niet gauw inhoudelijk in te gaan op een klacht.
Zij hebben allebei een raad van beroep.
De medewerkers van externe deskundigenbureaus moeten ingeschreven zijn in het BIG-register. Over een psychiater, een psychotherapeut en een gezondheidszorgpsycholoog kunt u klagen bij een medisch tuchtcollege.
Krijgt u te maken met een RIAGG of hebt u daar mee te maken gehad, schrijf dan tijdig een briefje dat u het niet goedvindt als er mondelinge inlichtingen gegeven worden aan welke instantie dan ook, en dat schriftelijke inlichtingen alleen gegeven mogen worden nadat u de schriftelijke vraag en het antwoord gezien hebt. Vraag altijd wat de opleiding en functie zijn van degene met wie u te maken hebt. Therapeut betekent niet genoeg. Psychiater, psychotherapeut, psycholoog en pedagoog: zie boven, bovendien klagen bij de directie van de RIAGG. Verpleegkundige: BIG-register en de directie van de RIAGG. Maatschappelijk werker: ingeschreven in het beroepsregister? Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers, 030 2962007 / 030 2948603, beroeps@nvmw.org . De in het beroepsregister ingeschreven maatschappelijk werkers scholen zich periodiek bij en vallen onder tuchtrecht. De Beroepscode voor de maatschappelijk werker en het Reglement voor de tuchtrechtspraak is een gecombineerde uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW, ISBN 9070620197, verkrijgbaar in de boekhandel en bij de NVMW, Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, 030-2948603, maatswk@nvmw.org www.nvmw.org (het tuchtreglement zit los achterin, kijkt u even of het er wel bij zit).
Medewerkers van thuiszorg permitteren zich soms (in opdracht) schriftelijke uitspraken over u en uw gezin waarmee zij hun bekwaamheid te buiten gaan. Is de instelling lid van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en in het bezit van het kwaliteitskeurmerk? Vraag regelmatig, bijvoorbeeld 1x per maand, bij de instelling voor thuiszorg (het nieuwe gedeelte van) het dossier op. Schroom niet te klagen en naar een andere instelling voor thuiszorg te gaan. Iedere instelling voor thuiszorg heeft een klachtencommissie, daarna is er de Landelijke Beroepscommissie Klachten. Meld de kwestie bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg via de website www.lvt.nl  Klagen is nuttig, want het kan een instelling voor thuiszorg het kwaliteitskeurmerk van de LVT kosten.
Als er een (anonieme) melding over u gedaan is bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wordt die doorgegeven aan het consultatiebureau. Als u twijfelt aan wie daar werkt, vraag dan aan uw huisarts of een kinderarts of hij de controle van uw kleine kind voortaan wil doen. Leg hem uit waarom. Vraag hem het dossier van het consultatiebureau op te vragen (nu dus eens niet "kopie van", maar het originele dossier).
Heeft uw advocaat steken laten vallen, informeer dan naar klachtmogelijkheden bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Postbus 30851, 2500 GW Den Haag, 070-3353535).


Hoe dient u een klacht in?

1. Vraag kopie van het volledige dossier op, inclusief "professionele werkaantekeningen" en contactjournaal voorzien
van namen van personen en inhoud van gesprekken.

2. Lees het klachtreglement goed door. Hierin vindt u o.a. het adres waar u de klacht naar toe moet sturen, hoe de
procedure verloopt, of er een hoorzitting komt en binnen hoeveel tijd de commissie een uitspraak doet.

3. Schrijf een duidelijke, zakelijke brief. Vermijd uitingen van boosheid, zodat niemand kan denken dat uw boosheid
het probleem is, in plaats van bijv. de bejegening door de hulpverlener.

Beschrijf chronologisch wat er gebeurd is. Eindig uw brief altijd met:

Kort samengevat bevat mijn klacht de volgende punten: (bijvoorbeeld)

- onheuse bejegening

- weigering inzage in dossier

- hulpverleningsplan niet op tijd klaar.


Laat uw brief ter controle aan een vertrouwenspersoon lezen (IKG e.d.). Voor een buitenstaander is uw klachtbrief altijd minder duidelijk dan u zelf denkt.

4. Bewaar een kopie van de brief en zorg voor een ontvangstbevestiging. Stuur kopie naar de cliëntenraad enzovoort
(zie "Is klagen ergens goed voor?").


Verloop van de procedure

Nadat uw klacht behandeld is door de directie gaat u naar de klachtencommissie als u nog steeds ontevreden bent.
De klacht komt daar bij de ambtelijk secretaris en deze stuurt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt gekeken of uw klacht behandeld kan worden. In het klachtreglement staat wanneer dit wel en niet het geval is.
Kopie van uw klacht gaat naar degene over wie u klaagt. Deze krijgt een aantal weken om te reageren. Deze reactie gaat naar de klachtencommissie en u hoort hier kopie van te krijgen.
U krijgt dan soms weer de gelegenheid hierop te reageren. Doe dit! Laat u niet uit het veld slaan als uw verhaal ontkend wordt of als er lelijke dingen over u gezegd worden. Meestal komt er vervolgens een hoorzitting waarvoor zowel u als degene over wie u geklaagd hebt uitgenodigd worden. U mag ter ondersteuning iemand meenemen.
Vervolgens beraadt de klachtencommissie zich en doet uitspraak. Deze uitspraak wordt zowel aan u als aan de tegenpartij gestuurd. De uitspraak is: (deels) gegrond of ongegrond. Mocht uw klacht (gedeeltelijk) gegrond zijn, dan hoort de directie te laten weten of er iets met de uitspraak en de mogelijke aanbevelingen gedaan wordt.
Men kan echter de uitspraak naast zich neerleggen.
Mocht u vinden dat u geen recht is gedaan, dan kunt u uw zaak na de klachtencommissie voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie Adoptie, Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE.
Voor klachten over de medische wereld kunt u terecht bij het medisch tuchtcollege. Laat u hierover goed informeren: het is een zwaardere procedure met veel haken en ogen. Het voordeel van een uitspraak van het tuchtcollege is, dat deze bindend is. Het tuchtcollege kan ook waarschuwingen, berispingen, boetes etc. uitdelen.
Is er een strafbaar feit gepleegd dan kunt u via de politie naar de strafrechter.
Voor schadevergoeding moet u naar de civiele rechter.


Klachtondersteuning

KOG biedt kosteloze klachtondersteuning voor minderjarigen en kosteloze klachtondersteuning behoudens reiskosten voor donateurs.
Behalve van (kosteloze) klachtondersteuners zijn AKJ en BKJ nu ook werkgever van cliëntvertrouwenspersonen, en hier zou sprake kunnen zijn van botsende belangen (zie op deze website de map Verzonden en Ontvangen). AKJ Centraal Bureau: Nijenburg 150, 1081 GG Amsterdam, 020-521 99 50, www.akj.nl Het BKJ is nu opgenomen binnen het AKJ.
Jongeren kunnen bovendien terecht bij de Kinderrechtswinkels (hoofdkantoor Staalstraat 19, 1011 JK Amsterdam, 020-6260067, info@krwa.demon.nl )
Bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, 030-2661661) kunt u informeren naar het telefoonnummer van het IKG in uw eigen regio voor hulp bij een gang naar het regionaal tuchtcollege of bij een klacht over thuiszorg.
Raadpleeg www.kinderbescherming.nl (hier vindt u o.a. het Normenrapport), www.sdnl.nl/kinderen.htm   www.bureaujeugdzorg.nl en www.burojeugdzorg.nl


Is hulp bij klagen nodig?

Ja, omdat u betere resultaten boekt als u de klachten puntsgewijs zakelijk verwoordt. Hulp door bekende klachtondersteuners of door een jurist is soms van invloed op het serieus nemen van uw klacht. U staat tegenover "professionals". Het is jammer als uw klacht ongegrond wordt verklaard door gebrek aan informatie of procedurefouten. Voor het indienen van een klacht hebt u meer informatie nodig dan in deze folder staat en er zijn meer mogelijkheden en knelpunten dan hier beschreven is. Bovendien verschilt elke klacht weer van alle voorgaande. En: let erop dat u zelf de regie houdt en die niet aan de klachtondersteuner overlaat!