Het ontbreekt ons aan de tijd om deze stukken te plaatsen. In principe kunt u ze aanvragen bij kog@upcmail.nl 

 
1 brief aan Marijnissen (SP) d.d. 7 januari 2005 over structurele fouten in jeugdzorg

2 antwoord van justitie d.d. 3 januari 2005 op brief d.d. 19 oktober 2004 (zie nr 12 in 2004)

3 ingezonden brieven over AWBZ (aansluitend bij nr 2 in 2004)

3a ingezonden brieven over jeugdzorg

4 antwoord van AKJ d.d. 27 december 2004 op brief d.d. 27 augustus 2004
   (aansluitend bij nr 14 in 2004)

4a reactie van KOG d.d. 30 december 2004

4b reactie per e-mail van BKJ d.d. 30 november 2004 op brief d.d. 26 november van KOG 
    (vgl. brief aan AKJ d.d. 27 augustus)

4c antwoord per mail van directeur AKJ op brief van 30 december 2004

4d 1 - visiedocument AKJ
    2 - gedragscode vertrouwenspersonen AKJ
    3 - taak- en functieomschrijving Vertrouwenspersoon AKJ

4e verzoek aan AKJ d.d. 20 mei 2005 om nadere informatie over dubbelfunctie medewerkers

4f reactie d.d. 26 mei op bovenstaande brief

4g brief aan AKJ d.d. 29 augustus 2005 over vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

4h antwoord d.d. 7 september op 4g

4i nieuwe vragen over vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid d.d. 9 september 2005

4j antwoord d.d. 27 september op 4i

4k gesprek met AKJ op 12 oktober 2005

5 commentaar op beleidskader jeugdzorg

6 informatie verzonden aan de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling op 23 september 2004

6a nieuwe informatie voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling op 12 maart 2005

7 brief aan het CDA d.d. 24 september 2004
- niet meer geld naar jeugdzorg zonder kwaliteitscriteria en -handhaving

7a brief aan de PvdA d.d. 28 september 2004
  - niet meer geld naar jeugdzorg zonder kwaliteitscriteria en -handhaving

8 brief aan Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector d.d. 25 september 2004
- gebrek aan kwaliteitscriteria in jeugdzorg

9 brief aan het Centraal Medisch Tuchtcollege d.d. 28 september 2004
- mogelijkheid kind te behandelen op verzoek van uitsluitend één ouder met gezag

10 brief aan de Minister van Justitie d.d. 1 oktober 2004
  - de zgn. besloten plaatsing

11 brief aan het CBP d.d. 29 oktober 2004

12 brief aan de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg d.d. 9 augustus 2004 (zie ook brief 24)
  - n.a.v. artikel in Perspectief over omzeilen van beroepsgeheim

12a telefonische reactie van de LVT: is allemaal misverstand

13 brief aan Bureaus jeugdzorg
  - stimuleert u beroepsregistratie voor uw maatschappelijk werkers niet?

13a reactie van Bureaus jeugdzorg

14 rappel d.d. 1 november 2004 aan regeringscommissaris jeugd
  - en jongerenbeleid op brieven van KOG van maart en april 2004 (aansluitend bij nr 10 2004)

14a reactie regeringscommissaris jeugd- en jongerenbeleid

14b reactie van Groningen en Zuid-Holland op vraag over privacy (aansluitend bij nr 10 2004)

15 brief aan provincie Limburg d.d. 15 november 2004 (ook aan de andere provincies verzonden)
  - zittingen i.v.m. klachtbehandeling openbaar?

15a reactie van provincie Limburg

15b brief aan provincie Limburg in reactie op brief 15a

15c telefonische reactie van de provincie Overijssel op de vraag naar openbare klachtbehandeling

15d reactie van de provincie Zuid-Holland

15e brief aan Zuid-Holland in reactie op brief 15d

15f reacties van Friesland, Rotterdam, Groningen, ROA, Noord-Holland, Haaglanden, Noord-Brabant,
     Flevoland, Limburg

16 brief aan Bureau Jeugdzorg Friesland d.d. 2 februari 2005
  - kosten voor uit huis geplaatste kinderen

16a antwoord van Bjz Friesland d.d. 31 maart 2005

16b brief aan Bureau jeugdzorg Friesland d.d. 19 september 2005
   - wat moeten ouders van uit huis geplaatste kinderen betalen? (zie ook brief 16)

17 brief aan Utrecht
  - eisen aan indicatiesteller in Bureau jeugdzorg (ook aan de andere provincies verzonden)

17a antwoord van Overijssel, Noord-Holland, Utrecht, Haaglanden

17aa n.a.v. het antwoord van Stadsregio Rotterdam is de volgende brief aan VWS
        verzonden d.d. 13 april 2005

17ab antwoord van VWS d.d. 28 april op 17aa

17ac brief aan Rotterdam n.a.v. antwoord van VWS
     - u had groot gelijk!

17b voor een antwoord is doorverwezen naar Bureau jeugdzorg door Friesland, Flevoland, Limburg,
      ROA

17c nadere vraag n.a.v. reacties

17d reacties van Bureau jeugdzorg Limburg en ROA

17e brief aan NIP d.d. 9 mei 2005 (soortgelijke brief ook aan NVO verzonden)
    - is handelwijze van voor de indicatiestelling verantwoordelijke psycholoog
      in overeenstemming met beroepscode?

17ee antwoorden van NIP en NVO

17f brief aan Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling d.d. 9 mei 2005

17g reactie van LCTI

17h antwoord van KOG op 17g

17i antwoord van LCTI

18 brief aan de commissie voor VWS
  - de verschillen in redenatie over verpleeghuizen en jeugdzorg

18a ontvangstbevestiging van de vaste commissie voor VWS

18b brief aan de Staatssecretaris van VWS: rapporten inspectie jeugdzorg net als rapporten
      over verpleeghuizen allemaal openbaar?

18c antwoord van de Staatssecretaris van VWS

18d brief aan Groen Links n.a.v. manifest van kamerlid Tonkens (zie nummer 18)

18e open brief aan de Staatssecretaris van VWS

19 brief aan NIP
  - 'psycholoog' Visser suggereert ten onrechte onder NIP-tuchtrecht te vallen

19a reactie van het NIP

19b brief aan NIP: Visser trekt zich niets van u aan!

19c brief aan NVO

19d rappel

19e reactie van NVO

20 brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  - mogelijkheid de politie assistentie te vragen bij realiseren omgangsbeschikking

20a rappel op brief 20

20b antwoord van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
      op de vraag naar mogelijke politieassistentie

21 brief aan de commissie voor justitie
  - op 3 maart aan de Minister van Justitie aangeboden onderzoek wijst uit dat er in jeugdzorg
    weinig respect is voor wet- en regelgeving

21a reacties van de commissies voor VWS en Justitie

21b ingezonden brief aan Trouw en NRC 11 maart 2005 (niet geplaatst)

22  interview met hoofdinspecteur jeugdzorg in Justitie Magazine december 2004
   - jeugdzorg ontbeert kwaliteit en criteria

22a ingezonden brief aan NRC 30 maart 2005 
    - jeugdzorg ontbeert opleidingen en criteria (niet geplaatst)

23 brief aan Bjz Friesland d.d. 2 februari 2005 over financiële verplichtingen bij uithuisplaatsing

23b brief aan Bjz Overijssel met twee vragen (ook aan de andere Bjz's verzonden)
    - worden ouders duidelijk ingelicht over hun financiële verplichtingen bij een uithuisplaatsing
    - worden ouders duidelijk ingelicht over de voorwaarden om een uithuisplaatsing te beëindigen?

23c reacties van Bjz's

24 brief aan het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg d.d. 11 februari 2005
  - bedreiging privacy aan alle kanten (zie ook brief 12)

24a nieuwsbrief CBP d.d. 23 juni over o.a. bovengenoemd onderwerp

25 brief aan AJL met vraag over verplichting gezinsvoogd d.d. 14 juni

25a reactie op de brief van 14 juni

25b herhaling van de vraag van 14 juni

25c 'antwoord' op de vraag

26 ingezonden brief aan Trouw d.d. 23 juni n.a.v. berichtgeving over 
    internationale kinderontvoering(niet geplaatst)

27 brief aan de Forensisch Psychiatrische Dienst d.d. 20 mei 2005
  - gaan we terug naar af wat betreft externe onderzoeken?

27a reactie van de Forensisch Psychiatrische Dienst

28 ingezonden brief aan De Telegraaf d.d. 9 augustus 2005
  - De Telegraaf geeft verkeerd beeld van ouders in jeugdzorg en overdrijft aantallen (niet geplaatst)

29 brief aan Bureau jeugdzorg Friesland d.d. 23 september 2005
  - kan een uit huis geplaatste minderjarige zomaar zelf de uhp opheffen?

29a brief aan moeder van Bjz Friesland
   - betaalt voor wegloopster zodat zij ook na opheffing uhp kan doen wat haar ouders
     niet goed vinden

29b reactie van de moeder op 29a (zie ook map Uw verhaal)

29c reactie van de Inspectie jeugdzorg

30 brief aan Zuid-Holland d.d. 2 september 2005 (ook aan de andere provincies verzonden)
  - meldweek Jeugdzorg: volg Gronings voorbeeld (zie map Actualiteit)

30a reacties van de provincies

30b brief aan cliëntenraad Bjz Friesland d.d. 30 september 2005

31 ingezonden brief aan Trouw over Bjz Noord-Holland d.d. 12 december 2005