Het ontbreekt ons aan de tijd om deze stukken te plaatsen. In principe kunt u ze aanvragen bij kog@upcmail.nl


Verwerkt tot en met december 2004


1  persbericht - schaf amk's af

2  persbericht (2x)- bijverzekeren psychische hulp voor kinderen nodig

2a reactie CZ

2b reactie FBTO

2c brief aan Minister Hoogervorst

2d reactie van de commissie voor VWS

2e brief VWS van 13 april 2004:
    bij psychologische problemen van kinderen moet de stofkam door het gezin

2f brief aan VWS d.d. 3 mei n.a.v. artikel in Trouw over AWBZ

2g antwoord van de Staatssecretaris van VWS (2f)

3  brief aan Eerste Kamer - schaf amk's af

3a reactie Eerste Kamer

3b brief aan Eerste Kamer - neem Wet op de jeugdzorg niet aan

3c reactie Eerste Kamer - voor kennisgeving aangenomen

4  brief aan Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming: certificeer! tot heden niet beantwoord

5  soortgelijke brieven zijn verzonden aan alle provincies

5a reacties van provincies wij attenderen u op de eerste drie brieven

5b ROA stelt certificeren verplicht v.a. 2006

5c ROA laat inhoudelijke uitwerking van certificering bij de veldpartijen

6  brief aan Minister Donner - bescherm omgang als ouderlijk gezag

6a antwoord van de Minister

6b ingezonden brief van een huisarts over deze materie in Trouw van 13 augustus 2004

7  brief aan Minister Donner - handelwijze gezinsvoogdijinstelling

7a ontvangstbevestiging van het Ministerie van Justitie d.d. 24 februari

7aa rappel d.d. 6 mei

7b reactie van de commissie voor Justitie d.d. 20 februari:
    de commissie heeft besloten de Minister een nadere reactie te vragen

7c antwoord van de Minister

8  brief aan lid Eerste Kamer - neem wet op de jeugdzorg niet aan

8a brief aan leden Eerste Kamer - neem wet op de jeugdzorg niet aan

9  brief van het College Bescherming Persoonsgegevens over informatierecht

9a brief van het CBP over schooldossier

9b brief van het CBP: recht op grond van de WOB niet zomaar uitgeschakeld door WBP

9c reactie van het CBP op brief n.a.v. "De gezinsvoogd als jongleur"
    (gedragsregels voor advocaten en recht partijen op alle stukken).

10  artikel uit Jong aan de Amstel

10a brief aan de regeringscommissaris jeugd- en jongerenbeleid

10b brief aan de staatssecretaris van VWS

10c reactie van de regeringscommissaris

10d tweede brief aan de regeringscommissaris

10e brief van het college bescherming persoonsgegevens

10f persbericht 3 mei

      brief aan gedeputeerde staten van de provincies
      reacties van de provincies
      -kijk vooral naar de brief van Stadsregio Rotterdam-

10g brief aan de staatssecretaris van VWS d.d. 14 juni 2004

10h reactie van VWS d.d. 12 augustus 2004

10i  brief aan het CBP n.a.v. opmerking in brief van VWS (10h)

10j  website ouders.online maakt zich zorgen over hetzelfde probleem

10k  brief aan thuiszorgorganisatie d.d. 24 juni 2004 over informatieuitwisseling

10l  bevestiging telefonische reactie op 10k

10m opmerkingen van directeur Landelijke Vereniging voor Thuiszorg in Perspectief

10n  brief aan de LVT n.a.v. artikel in Perspectief (10m)

10o  telefonische reactie van LVT op 10n

11   brief aan de Minister van Justitie - bescherm omgang als ouderlijk gezag

12   brief aan de Staatssecretaris van VWS - er moet niet meer geld voor jeugdzorg komen,
      het geld moet anders verdeeld worden

12a reactie van ministerie van VWS - brief doorgegeven naar ministerie van Justitie

12b antwoord van de minister van Justitie op brief aan de Staatssecretaris van VWS

12c reactie op antwoord van de minister van Justitie op brief aan de Staatssecretaris van VWS

13 brief aan de Raad voor de Kinderbescherming n.a.v. Jaarbericht 2003

13a reactie van de Raad voor de Kinderbescherming

14   brief aan AKJ - mogelijke belangenverstrengeling vertrouwenspersoon en klachtondersteuner

15   brief van GGD Nederland - (dossier van) schoolarts

15b brief van Medisch Tuchtcollege - toestemming van beide (?) ouders

16   Harreveld geeft geen namen van leden commissie van toezicht

diverse ingezonden brieven