Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Utrechtse Veilig Thuis-affaire - aangevuld met raadsvragen (en de antwoorden) en medisch tuchtcollege uitspraken

Actualiteit >>

 Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.



Gemeenteraad Utreeht:


Schriftelijke vragen 2018, nr. 7  over het functioneren van Veilig Thuis en SAVE
 
Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis zijn er bij diverse raadsleden verontrustende berichten  binnengekomen over onder andere de werkwijze, slechte communicatie en klachtenafhandeling van Veilig Thuis en Save. Deze berichten komen van huisartsen, scholen, ouders, de Raad voor de Kinderbescherming en de eigen medewerkers. Eén van de grootste problemen die veel ouders ervaren zijn de  onterechte beschuldigingen aan het adres van een ouder/ouders.
 
Naar aanleiding van de verontrustende berichten hebben diverse raadsleden hiervoor aandacht gevraagd. Naast het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen is een  raadsinformatieavond georganiseerd waar met name vaders hun verhaal vertelden over de werkwijze van Veilig Thuis en welke gevolgen deze hebben in hun leven. Tijdens een werkbezoek aan Veilig Thuis hebben diverse raadsleden zich laten informeren over de werkwijze en dilemma’s.  Er zijn verschillende artikelen over het functioneren van Veilig Thuis in de media verschenen, RTV Utrecht heeft er zelfs meerdere malen aandacht aan besteed1. Het college ziet tot op heden geen reden om in te grijpen en wijst naar Veilig Thuis als verantwoordelijke organisatie. 
 
Op 10 januari verschijnt er wederom een artikel in de Groene Amsterdammer  (“Als insinuaties feiten worden”) waarin weer een zorgelijk beeld wordt geschetst over ouders die aantoonbaar onterecht worden beschuldigd van zaken. Het schrappen of wijzigen van gegevens bij verschillende organisaties lijkt een weerbarstige materie. 
 
De PvdA, D66, VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, het CDA, Stadsbelang Utrecht, Student en Starter en de Partij voor de Dieren maken  zich zorgen. Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:
 
Over de concrete casus: 1. Kent  het college deze alarmerende berichten en klachten van ouders, met name de klachten over onterechte beschuldigingen? Zo ja ,bent u bereid actie te ondernemen om tot oplossingen te komen? Welke mogelijkheden ziet u hiertoe?  2. Kan het college onderzoeken of er in het geval van vader “Vincent” (artikel de Groene Amsterdammer) geen acties ondernomen zijn om de vader tegemoet te komen, temeer daar  hij keer op keer het gelijk aan zijn kant had?  3. De Kinderombudsman legde in de zaak van vader Vincent het college voor: ‘Hoe kunt u ervoor zorgen dat Tess een dossier heeft waarin zo objectief mogelijke en geen gekleurde                                                        
 
gegevens staan?’ Concrete antwoorden van het college bleven uit, aldus de Kinderombudsman.  Kan het college aangeven waarom er geen antwoorden zijn gekomen?
 
In algemene zin: 4. Welke lessen trekt Veilig Thuis uit situaties zoals in het artikel uit de Groene Amsterdammer waarin de rechter en de Kinderombudsman wijzen op tekortkomingen in de dossiervorming? 5. Kan het college aangeven of de betrokken organisaties op dit onderwerp door de Inspectie zijn  gecontroleerd op de juiste  toepassing van regels en beleid? Als dit nog niet het geval is, bent u dan bereid om steekproeven aan te vragen bij de inspectie? Zo nee, waarom niet? 6. Bij (langer durende) ziekte van medewerkers van Veilig Thuis blijkt dat dossiers vaker niet goed zouden zijn overgedragen. Herkent het college dit en kan zij daarin een rol vervullen? 7. Medewerkers van buurtteams en Veilig Thuis zouden met regelmaat naar elkaar doorverwijzen zonder dat er vervolgens actie wordt ondernomen. Binnen de organisaties zou niet duidelijk zijn wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen. Is het College bekend met deze signalen? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen? Zo nee, bent u bereid deze te onderzoeken?  8. “De Jeugdwet geeft ook weinig houvast. Jeugdzorginstellingen moeten feiten volledig en naar waarheid aanvoeren (art. 3.3), maar er zijn geen sancties als dit niet gebeurt”.  Kan het college aangeven of deze stelling klopt? Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken wat wel mogelijk is  om onwaarheden in een dossier alsnog te verwijderen? Zo nee, waarom niet?  9. Is het college met ons eens dat als een dossier feitelijke onwaarheden bevat dit zeer ingrijpende gevolgen heeft voor ouders? In november 2017 heeft het Rijk in een rapportage haar bevindingen beschreven. De bevindingen bevestigen de praktijk die beschreven wordt in verschillende media (onwaarheden in dossiers etc.). Heeft het college kennisgenomen van deze bevindingen? Zo ja, wat gaat u hiermee doen?  10. Is het college bereid om op korte termijn met maatregelen te komen om bovenstaande problemen op te lossen, waarbij ook wordt gekeken naar de dossiers van de verschillende partners? Zo nee, waarom niet?  11. Is het college bereid om deze vragen met spoed te beantwoorden?

Hieronder de link naar de antwoorden:

https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=1a44fa8b-87b1-4076-bcbc-2e4da459ad2b&ReportId=fdc0a976-0ae0-4063-813c-2f62f9f8fae1&EntryId=cee670a3-e7b3-4c33-81de-7e29f04ad068&searchtext=

 


 
 
 
1https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744/kritiek-op-meldpunt-voor-kindermishandeling-zweltaan.html 
 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/families-furieus-over-beschuldiging-kindermishandelingvan-veilig-thuis.html 
 
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-beweren-onterecht-beschuldigd-te-zijn-van-ziek-makenkind~a5aebcba /
 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2018/01/het-zelfreflecterend-vermogen-van.html


 
 
 
 


Ga terug