Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 

Twee leden van de PvdA-fractie hebben op 15 november 2012 vragen gesteld aan de Staatssecretarissen waarvan wij hopen dat die gevolgen hebben

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2012 >>

Schriftelijke vragen van de leden Ypma en De Vries (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van VWS en de staatssecretaris van V&J over EénVandaag uitzending over minder kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland.

1) Bent u bekend met de rapportage "Wraparound care in de jeugdzorg, Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp" van 1 vandaag ? *

2) Bent u het met de PvdA eens dat de jeugdzorg de komende jaren in het kader van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten voor een grote uitdaging staat, en dat in Zeeland een goede methode is ontwikkeld die uitgaat van de kracht van gezinnen en die uitgaat van het opvoeden van kinderen in gezinnen? Ziet u deze methode als een goede voorbereiding op de transitie? Zo niet, waarom?

3) Hoe beoordeelt u het feit dat in de provincie Zeeland minder kinderen in jeugdinstellingen zitten en opgroeien in hun vertrouwde omgeving dankzij ‘wraparound care’ model?

4) Wat is uw mening over het ‘wraparound care’ model, waarbij de cliënt (het gezin) centraal staat en wordt gewerkt aan het herstel van het gewone leven?

5) Gaat u dit model van zorg als de gewenste richting van de transformatie jeugdzorg beschouwen, zodat alle gemeenten dit model als voorbeeld kunnen zien bij de vormgeving van jeugdzorg? Zo niet, waarom ziet u dit model niet als de gewenste richting van de transformatie jeugdzorg?

6) Over welke methoden en modellen met betrekking tot zorg vanuit de vertrouwde omgeving en sociale netwerk van kinderen heeft het u de gemeenten geïnformeerd in het kader van de transformatie? Zo niet, waarom stelt u geen innovatieplatform in om gemeenten adequaat te kunnen begeleiden in het transitieproces en om gemeenten kennis te laten nemen van best practices?

7) Welke succesvolle methoden, waarbij het gezin centraal staat en kinderen opgevoed worden in gezinnen/in hun vertrouwde omgeving, worden op dit moment uitgevoerd in provincies?

8) Bent u het met ons eens dat meer ambulante hulpverleners in gezinnen residentiele instellingen overbodig maakt, waardoor kinderen opgroeien in gezinnen in hun vertrouwde omgeving? In hoeverre past dit in het beleid van de minister? En op welke manier stimuleert u deze uitbreiding van het aantal ambulante hulpverleners? In hoeverre en op welke manier zorgt u voor een beperking van residentiele capaciteit en dagbehandeling?

9) Hoe zorgt u ervoor dat vastgoed van residentiele instellingen wordt afgestoten zodat gemeenten in 2015 niet aan enorme financiële verplichtingen voor vastgoed vastzitten? Wanneer ontvangt de Tweede Kamer hierover een plan van aanpak?

www.eenvandaag.nl/gezondheid/41889/minder_kinderen_in_jeugdinstellingen_zeeland   
14 november ’12


Aan de heer A.A. de Vries
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Haarlem, 23 november 2012

Zeer geachte heer,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is bijzonder verheugd over de vragen die u op 15 november 2012 samen met het lid Ypma hebt gesteld aan de Staatssecretaris van VWS en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland.
Met name de formulering in vraag 4 (“herstel van het gewone leven”) brengt onder woorden waar ouderorganisaties op hopen.

In uw biografie op de PvdA-website schrijft u “als geboren en getogen Zeeuw” “dat de Zeeuwse schaal soms ook voordelen heeft, bijvoorbeeld om als laboratorium te dienen voor nieuw beleid. Denk aan de verduurzaming van industrieprocessen, in de jeugdzorg of de ziekenhuiszorg.” Wij hopen van harte dat de Staatssecretarissen vraag 5 in positieve zin zullen beantwoorden: jeugdzorg die werkt aan herstel van het gewone leven als de gewenste richting van de transitie jeugdzorg. Jeugdzorg die werkt aan herstel van het gewone leven is op dit moment wel de (wettelijke) theorie, maar heel vaak niet de praktijk. In het laboratorium Zeeland is zichtbaar gemaakt dat de theorie heel goed ook de praktijk kan zijn.
De laatste vraag, naar een plan van aanpak over het afstoten van vastgoed van residentiële instellingen, overstijgt financiële belangen: lege bedden willen gevuld worden.

Wij vragen u erop toe te zien dat de Zeeuwse praktijk, die beter en goedkoper is, binnen afzienbare tijd de landelijke praktijk is.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u een exemplaar te sturen van mijn boek ‘De jungle van de jeugdzorg’. Hopelijk kan de hele oplage binnenkort in de versnipperaar: overbodig door het Zeeuwse model!

Hoogachtend,


(Truus Barendse-Cornelissen, secretaris)

In kopie aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
                  de Staatssecretaris van VWS
                  mevrouw L. Ypma


Aan mevrouw L. Ypma
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag


Haarlem, 23 november 2012


Zeer geachte mevrouw,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is bijzonder verheugd over de vragen die u op 15 november 2012 samen met het lid De Vries hebt gesteld aan de Staatssecretaris van VWS en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over kinderen in jeugdinstellingen in Zeeland.
Met name de formulering in vraag 4 (“herstel van het gewone leven”) brengt onder woorden waar ouderorganisaties op hopen.

Wij hopen van harte dat de Staatssecretarissen vraag 5 in positieve zin zullen beantwoorden: jeugdzorg die werkt aan herstel van het gewone leven als de gewenste richting van de transitie jeugdzorg. Jeugdzorg die werkt aan herstel van het gewone leven is op dit moment wel de (wettelijke) theorie, maar heel vaak niet de praktijk.
De laatste vraag, naar een plan van aanpak over het afstoten van vastgoed van residentiële instellingen, overstijgt financiële belangen: lege bedden willen gevuld worden.

Wij vragen u erop toe te zien dat de Zeeuwse praktijk, die beter en goedkoper is, binnen afzienbare tijd de landelijke praktijk is.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u een exemplaar te sturen van mijn boek ‘De jungle van de jeugdzorg’. Hopelijk kan de hele oplage binnenkort de versnipperaar in: overbodig door het Zeeuwse model!

Met gevoelens van hoogachting,


(Truus Barendse-Cornelissen, secretaris)

In kopie aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
de Staatssecretaris van VWS
de heer A.A. de Vries


Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Haarlem, 23 november 2012


Zeer geachte heer,

Hierbij zend ik u kopie van de brieven d.d. 23 november van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders aan de tweede-kamerleden De Vries en Ypma n.a.v. de door hen op 15 november gestelde vragen over jeugdzorg.
Zij wijzen op een jeugdzorg die is zoals ouderorganisaties die wensen (jeugdzorg die werkt “aan het herstel van het gewone leven”), reeds in praktijk gebracht in Zeeland. De transitie van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten biedt een uitgelezen kans om deze jeugdzorg in het hele land te verwezenlijken.

Wij doen dan ook juist nu een dringend beroep op u om de gemeenten verplichtend op het spoor te zetten van deze betere en goedkopere jeugdzorg.

Hoogachtend,


Ga terug