Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen juli 2018 door het WODC

Actualiteit >>

Citaat (vet door KOG):
 

Het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind

De grond ‘acceptatie van hulp’ in de rechtsgrond van de OTS wordt niet strikt toegepast.
Naast acceptatie in de zin van ‘bereidheid hulp te aanvaarden’, wordt onder acceptatie ook verstaan ‘het in staat zijn de ernstige ontwikkelingsbedreiging van het kind weg te
nemen
’. In een derde van de verzoeken tot OTS door de Raad is sprake van een patroon van acceptatie van hulp, terwijl er toch een OTS wordt aangevraagd omdat er weliswaar
sprake is van bereidheid, maar niet van in staat zijn de ernstige ontwikkelingsbedreiging van het kind weg te nemen. Ook levert de term ‘acceptatie van hulp’ in de rechtszaal
meer strijd op volgens betrokkenen. En in het vrijwillig kader bestaat verwarring over de term waardoor een verzoek tot onderzoek te lang achterwege kan blijven en pas
bij ernstige crises om een (voorlopige) OTS met MUHP wordt gevraagd. Door veel betrokkenen wordt de term ‘acceptatie van hulpverlening’ daarom bestempeld als niet
gelukkig gekozen. Regioplan concludeerde dat de grond ‘acceptatie van hulp’ in de praktijk werkbaar is. Uit deze tussenevaluatie komt echter een genuanceerder beeld naar
voren. Deze onderzoeksresultaten geven aanleiding om bij het volgende evaluatiemoment nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vraag of de rechtsgrond van de OTS op
dit punt aanpassing behoeft.
Het zou meer rust kunnen brengen als de ketenpartners zich realiseren dat de wetgever heeft benadrukt dat een langdurige OTS zonder MUHP gewoon tot de mogelijkheden
behoort onder de nieuwe kinderbeschermingswetgeving.
Een ander punt dat aandacht behoeft is het in gesprek gaan met het kind. Dit is van essentieel belang om tot een goede bescherming van het kind te komen, niet alleen met kinderen vanaf twaalf jaar, maar ook op jongere leeftijd. De frequentie en vooral de kwaliteit van de gesprekken verdient aandacht.

(Zie ook het item hieronder.)


Er is veel personeelsverloop, zeker bij de GI’s, wat de professionaliteit en ervarenheid niet ten goede komt, terwijl de lokale teams nog niet altijd de expertise hebben als het gaat om het herkennen van veiligheidsproblematiek en competenties om complexe problematiek aan te pakken.


Ga terug