Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Sta erop dat je alles schriftelijk of per mail krijgt met de naam van de g.voogd eronder.

Nuttig om te weten >>

NIET ZELF CONTACT NEMEN ALLEEN ADVOCAAT te verstrekken en ondersteuning te bieden bij het oplossen van hun problemen’ (zie EHRM 18-12-2008, nr. 39948/06, par. 55-58 (Saviny vs Ukraine) en EHRM 29-09-2006, nr. 12643/02, par. 68-70 (Moser vs Oostenrijk). https://www.vliercentrum.nl/ https://www.youtube.com/watch?v=y9093HyeMWA het vlier centrum helpt je met leren of als je problemen hebt of als je te maken hebt met jeugtzorg en met meer Lindengracht 23-A, 1716 DD Opmeer 0226 355 506 DIT IS WEL VOOR OUDERS BELANGRIJK OM TE WETEN OOK VOOR MEZELF NATUURLIJK MENSEN LEES DIT !!!! Als het dossier en/of rapporten niet kloppen, dien dan met je advocaat een klacht in. Je hebt daarvoor bruikbaar bewijs nodig, om je klacht gegrond verklaard te krijgen. Vraag via je advocaat een N.I.F.P. onderzoek aan. Dat moet via de rechter. Laat in de aanvraag duidelijk blijken dat je dit onderzoek vraagt in belang van je kind. Doe dit buiten de voogd om. Jeugdzorg wil dit onderzoek niet. Regel nog 2 onderzoeken. Doe dit zonder dat de g.voogd of rechter op de hoogte is. Doe het wel in overleg met je advocaat en betrouwbare familie. Hierdoor heb je straks 3x een onafhankelijk Sociaal Pedagogisch onderzoek met IQ testen. Maak een eigen plan van Aanpak. Maak een plan zoals jij je kinderen thuis wil opvoeden. Wat wil je regelen, welke doelen wil je behalen, wat heb je nodig enz. Laat je advocaat contact opnemen met Alexander Barendsen van Defence for Children-ECPAT is gevestigd in het Nederlands Kinderrechtenhuis. o’s & don’ts Maak geen contact met je gezinsvoogd zolang je niet lekker in je vel zit. Laat alles via je advocaat lopen en/of laat je advocaat bemiddelen bij elk gesprek. Blijf rustig! Zwijg! Ga niet schelden! Wees niet opstandig en doe niet vervelend. Wees vriendelijk, werk mee, lach vriendelijk. Wees een goede en brave ouder. Als je voor de strijd kiest, wordt het een lange strijd, die je niet kunt winnen. Neem alle gesprekken op! Daag hem/haar uit om fouten te maken. Als de g.voogd met verkeerde informatie komt, laat dat dan corrigeren. De g.voogd is verplicht om zich te houden aan eerlijke feiten. De g.voogd zal zeggen dat ze dat niet corrigeren, maar dat zijn ze verplicht. Zie andere info hierover. Bespreek geen dingen over de telefoon. Sta erop dat je alles schriftelijk of per mail krijgt met de naam van de g.voogd eronder. Geef jeugdzorg niet de kans om je zwart te maken, doordat je fouten maakt of uit je slof schiet. veel baat gehad bij: Kinderrechten & jeugdzorg | Defence for Children – ECPAT Nederland de onderzoeken van N.I.F.P onderzoek C.C.E Het vliercentrum Familie / vrienden een hele goede advocaat die echt achter je staat. Die verder wil kijken en het niet alleen maar voor het geld doet. Die echt de strijd tegen de macht van jeugdzorg wil winnen Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in meerdere zaken gesteld dat bij de besluitvorming rond een uithuisplaatsing altijd moet worden meegewogen waar het kind heen gaat, of het daar geschikte zorg krijgt en welke impact het weghalen uit de gezinssituatie zal hebben. Een uithuisplaatsing moet immers een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van het verblijf thuis. Dat vloeit ondermeer voort uit art. 8 EVRM. Een ander belangrijk aspect daarbij betreft de hulp aan de ouders. Wil een ondertoezichtstelling met of zonder uithuisplaatsing echt het karakter hebben van een tijdelijke maatregel, dan zullen naast het kind, de betreffende ouders hulp en steun dienen te krijgen om hun pedagogische capaciteiten te vergroten. De rechtspraak van het EHRM is op dit punt bijzonder helder: ‘de overheid is verplicht de ouders advies Primaire doelstelling moet zijn het kind en de ouders op een zodanige manier hulp en zorg te bieden dat het gezin weer op eigen kracht kan opvoeden. Dit volgt behalve uit de rechtspraak van het ERHM ook uit nationale wetgeving. Volgens art. 1:257 BW dient immers hulp en steun geboden te worden aan het kind en aan de ouder, teneinde de bedreiging van zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige af te wenden. Daarnaast moet de hulp en steun erop gericht zijn de familieband zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk zelfs te bevorderen het aanbieden van de gewenste zorg primair aan het kind, maar daarnaast ook aan het gezin moet zoveel mogelijk en adequaat worden opgepakt. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan dat een schending opleveren van het aan art. 8 EVRM ontleende herenigingsbeginsel (Asser/de Boer 2010, nr. 842 en meer specifiek EHRM 19-09-2000, nr. 40031/98, pag. 441 (Gnahoré vs France). ______________________ einde citaat _____


Ga terug