Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Omgangsregeling sinds 6 februari? Die wordt niet nu al veranderd

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>
4

De kinderrechter overweegt dat de huidige omgangsregeling tot stand is gekomen met instemming van beide ouders. Recent is deze regeling door een beschikking van de rechtbank vastgelegd. Ook de betrokkenheid van de GI in het kader van de ondertoezichtstelling is pas van recente datum en er zijn in dit kader hulpverleningsdoelen opgesteld. De ouders zijn beiden zeer betrokken bij de kinderen, maar het lukt hen niet het belang van de kinderen voorop te zetten en niet langer naar elkaar te wijzen om de huidige impasse te doorbreken. Door de GI zijn tot aan de zitting geen zorgen gemeld over de verzorgings- en opvoedingssituatie bij de vader. Ook is in de thuissituatie bij de vader geen hulpverlening ingezet of hebben er observaties plaatsgevonden om de vermeende zorgen over de belasting van de kinderen door de vader te onderzoeken. Ten aanzien van de omgang zijn alleen zorgen over de overdrachtsmomenten genoemd en het directe contact op dat moment tussen de vader en de moeder en de vader en de partner van de moeder. Het incident van 30 maart jl. is illustratief voor voornoemde zorgen, die ten aanzien van de relatie tussen de ouders al langer bestaan.

5.5

De kinderrechter constateert dat de gespannen relatie tussen de ouders geen nieuw feit is. Integendeel, die gespannen relatie vormt de voornaamste reden voor de recent uitgesproken ondertoezichtstelling van de kinderen. Het is in het belang van de kinderen dat de ouders het belang van de kinderen voorop gaan stellen, zich committeren aan de geadviseerde hulpverlening en zich inzetten om voor de kinderen een onbelast contact met beide ouders mogelijk te maken. Hulpverlening in de thuissituatie bij beide ouders kan de wederzijdse zorgen over de opvoedings- en verzorgingssituatie bij de andere ouder wegnemen en het onderlinge vertrouwen herstellen. De in het kader van de ondertoezichtstelling gestelde doelen zien op het verbeteren van de (samenwerkings)relatie tussen de ouders.

5.6

De kinderrechter is van oordeel dat het minimaliseren van de omgang tussen de kinderen en de vader niet de oplossing is voor de gerezen problemen. In de visie van de kinderrechter kan het eerder leiden tot een verwijdering tussen de kinderen en een van hun ouders. Dit is niet in hun belang. Beide ouders erkennen dat omgang met de vader in het belang van de kinderen is en dat de kinderen hun vader nu (soms) missen.

De kinderrechter ziet wel in dat het noodzakelijk is dat er meer aandacht moet zijn voor het oplossen van de problemen die ontstaan bij de overdrachtsmomenten, waarbij ook van de ouders inzet voor het oplossen van deze problemen verwacht mag worden. Op deze wijze kunnen de belemmeringen in de uitvoering van de huidige omgangsafspraken weggenomen worden en zullen de spanningen van de kinderen over het directe contact tussen de ouders (en de partner van de moeder) verminderen. Daaraan moet worden gewerkt in het kader van de recent gestarte ondertoezichtstelling. Naar het oordeel van de kinderrechter is het voorbarig om op dit moment in te grijpen in de pas recent overeengekomen en vastgestelde omgangsregeling.

5.7

Het verzoek van de GI tot wijziging van de in de beschikking van 6 februari 2019 vastgelegde omgangsregeling zal derhalve worden afgewezen. Dit betekent dat de in die beschikking vastgelegde omgangsregeling blijft gelden en dat de uitvoering daarvan dient te worden hervat.

Gelet op het feit dat er inmiddels geruime tijd geen omgang tussen de vader en de kinderen heeft plaatsgevonden, is het naar het oordeel van de kinderrechter in het belang van de kinderen dat de omgang wordt opgepakt in het tweede gedeelte van de cyclus, te weten van maandag uit school tot dinsdagochtend naar school (de man haalt en brengt). Belangrijk is dat de kinderen door de moeder en de GI op passende wijze op het hervatten van de omgangsregeling worden voorbereid.


Ga terug