Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

NRCHandelsblad van 12 november 2013 meldde het volgende over de rechtsbijstandsverzekering

Nuttig om te weten >>

En KOG-donateur Alec Balledux schreef:
Van mijn vriend Paul Tonnon kreeg ik onderstaande interessante discussie doorgestuurd inzake vrije advocaatkeuze. Ik heb Paul deels terzijde gestaan bij de formulering van deze mail en e.e.a. lijkt me van algemeen belang voor ouders met een rechtsbijstandverzekering. Dit is over een UWV ontslagprocedure maar het is toepasbaar op elk gebied, dus ook inzake omgang, BJZ e.d. Relevante links zijn verder: https://www.legaldutch.nl/wp-content/uploads/2013/11/Das-Sneller.pdf  http://cassatieblog.nl/europees-recht/hvj-eu-rechtsbijstandverzekeraar-moet-verzekerde-in-iedere-procedure-vrije-advocaatkeuze-bieden  Wordt vervolgd maar rechtsbijstand verzekerden moeten dus niet zomaar akkoord gaan met een neen van de RB verzekeraar om externe hulp c.q. een advocaat in te schakelen! Bronvermelding (Paul Tonnon en Alec Balledux) wordt op prijs gesteld maar is geen voorwaarde.


Subject: Re: vrije advocaatkeuze Geachte, U stelt dat de aangehaalde jurisprudentie ( 7-11-2013 arrest) alleen betrekking zou hebben op een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure. Op de afwijzing van het verzoek van uw cliënt, om de werkzaamheden van Robert&Tonnon via zijn rechtsbijstandsverzekering vergoed te krijgen, willen wij als volgt reageren: I - 3ARREST VAN 7. 11. 2013 – ZAAK C-442/12 Artikel 2, lid 1, van deze richtlijn luidt als volgt: „Deze richtlijn is van toepassing op de verzekering voor rechtsbijstand. Deze verzekering bestaat erin dat tegen betaling van een premie de verbintenis wordt aangegaan om de kosten van gerechtelijke procedures te dragen en andere diensten te verlenen die voortvloeien uit de door de verzekering geboden dekking, met name met het oog op: – het verhaal van door de verzekerde geleden schade, door middel van een minnelijke schikking of van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure; – de verdediging of vertegenwoordiging van de verzekerde in een civielrechtelijke, strafrechtelijke, administratieve of andere procedure of ingeval van een tegen hem gerichte vordering Het Hof (Achtste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, tevens bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Hierin wordt geen enkele beperking gelegd qua aard van de procedure. Ook verwijs ik naar deze motivering inzake dit onderwerp. Het komt ons voor dat Achmea hier tegen zowel de aard (art 2.1 richtlijn) als de inhoud (verklaring voor recht) handelt. Hierbij verzoeken wij uw niet toewijzing te heroverwegen en akkoord te gaan door bovengenoemde argumenten te hanteren. Gelet op het spoedeisende karakter, het UWV eist voor 11 juni 2014 een reactie op de bestuursrechtelijke procedure ten behoeve van de ontslagaanvraag (het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan), verzoeken wij om uw besluit voor vrijdag 6 juni 2014. Mocht ik na uw heroverweging geen toekenning dan wel een geheel/gedeeltelijke afwijzing ontvangen dan hebben wij opdracht van cliënt om een interne klachtenprocedure bij uw werkgever op te starten. Inmiddels verblijf ik, Hoogachtend, dit werk is tot stand gekomen nadat ik op genoemde jurisprudentie stuitte mét daarbij Alec die de overige bepalingen erbij vond. Gezien de jarenlange inzet van Alec, zou ik zijn benoeming onder het gezamenlijke stuk ernstig op prijs stellen.


Ga terug