Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

In hoger beroep werd de ots niet verlengd: het enige probleem was nog contact met de vader.

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>
De ten tijde van de indiening van het verlengingsverzoek bestaande schoolproblemen van [minderjarige] zijn inmiddels opgelost. Wel bestaan op dit moment nog de nodige problemen op het gebied van de omgang tussen [minderjarige] en de vader. Dit enkele gegeven is naar het oordeel van het hof evenwel onvoldoende om te kunnen oordelen dat [minderjarige] op dit moment nog steeds zodanig opgroeit of zal opgroeien dat haar zedelijke of geestelijke belangen of haar gezondheid ernstig worden of zullen worden bedreigd en andere middelen ter afwending van die bedreiging in een vrijwillig kader, hebben gefaald of, naar is te voorzien zullen falen. Naar immers ter zitting is gebleken, onderkennen de ouders deze problemen en hebben zij zich ook uitdrukkelijk bereid verklaard om, in het belang van [minderjarige], stappen te zetten om, onder begeleiding van een kinderpsycholoog, te proberen voor deze problemen een oplossing te vinden. Het hof verwacht van de vader dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan de door de moeder geïnitieerde psychologische begeleiding, zoals ter zitting door hem is toegezegd, en lopende deze begeleiding niets zal forceren in het kader van de omgangsregeling. Van de moeder wordt verwacht dat zij de omgang van [minderjarige] met de vader zal blijven stimuleren, zoals ook zij ter zitting bij dit hof heeft toegezegd. Het hof gaat verder ervan uit dat de ouders in het belang van [minderjarige] zullen gaan werken aan het verbeteren van hun onderlinge communicatie. In deze situatie, waarin vrijwillige hulpverlening voldoende soelaas voor de nog overgebleven problemen kan bieden, heeft de ondertoezichtstelling naar het oordeel van het hof niet langer toegevoegde waarde. Dit betekent dat de bestreden beschikking wordt vernietigd voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum van deze beschikking in hoger beroep en wordt bekrachtigd voor de periode tot aan de datum van deze beschikking in hoger beroep.
Ga terug