Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden maakt in zijn beschikking nr 417 van 23 januari 2014 duidelijk waarom een ots er echt moet komen.

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

DE redenen voor ondertoezichtstellingen zijn schoolverzuim, en strijd tussen de ouders en de kinderen daarin betrekken. Spreek als u het kunt vermijden op een zitting niet over andere procedures die u nog gaat voeren.

"Aan de basis van de in geding zijnde maatregel ligt een raadsrapport van 20 juni 2013 waaruit zorgen blijken over de ontwikkeling van de kinderen. Kort samengevat is de raad van mening dat de kinderen en met name [minderjarige 1] ernstig in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden bedreigd door met name de voortdurende (echtscheidings)strijd tussen de ouders en het ontbreken van hulp in dat kader. De kinderen zitten klem en worden door de ouders belast met volwassenenproblematiek. Daarnaast is in het geval van [minderjarige 1] sprake van een sociaal-cognitieve ontwikkelingsbedreiging doordat hij geruime tijd geen passend onderwijs heeft gekregen.  ...
Voor zover de moeder heeft betwist dat sprake is van echtscheidingsstrijd en dat alle zorgen over de kinderen louter en alleen kunnen en moeten worden herleid tot de persoonlijke problematiek van de vader, kan het hof haar niet volgen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de door BJZ ter zitting gegeven toelichting dat het juist de moeder was die de vader niet liet uitspreken tijdens het gezamenlijk gesprek met de gezinsvoogd waardoor het gesprek escaleerde (in schelden) en door de gezinsvoogd moest worden beëindigd. Daarnaast zijn in het kader van de IAG die recentelijk is ingezet aanstonds zorgen geconstateerd omtrent de situatie van de kinderen bij de moeder. De moeder was in het bijzijn van de kinderen snel emotioneel en sprak zeer negatief over de vader. De kinderen worden door de moeder belast met volwassenenproblematiek op een manier die niet bij hun leeftijd past. Daarbij was het voor de IAG moeilijk om de moeder alleen te spreken omdat met name [minderjarige 1] bij de moeder wilde blijven. ...  De moeder profileert zich als een sterke persoonlijkheid maar walst daarmee volledig over [minderjarige 1] heen, althans geeft hem onvoldoende ruimte in zijn identiteitsontwikkeling en meningsvorming. ...
Zorgelijk is in dit verband ook de mededeling door de moeder dat er nog meer procedures lopen dan wel komen tussen haar en de vader over onder meer het gezag, de omgangsregeling en de alimentatie. Dit kan bezwaarlijk anders worden geduid dan echtscheidingsstrijd en komt de ontwikkeling van de kinderen niet ten goede, mede nu het hof is gebleken dat de moeder de kinderen deelgenoot maakt van de strijd. De kinderen krijgen onvoldoende ruimte hun eigen mening te vormen en komen door de voortdurende strijd aan zichzelf niet toe, hetgeen voor hen een ernstige ontwikkelingsbedreiging vormt waarvoor hulp is geïndiceerd die in een vrijwillig kader niet tot stand zal komen. Hoewel bij [minderjarige 2] de uiterlijke symptomen van de moeilijke positie waarin zij zich bevindt minder duidelijk is dan bij haar broer, is het hof van oordeel dat het loyaliteitsconflict waarin zij zich bevindt hulpverlening ook voor haar noodzakelijk maakt."

 


Ga terug