Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Geen kinderen mee naar prik- of teststraten

Nuttig om te weten >>

 

 

https://www.stichtingkog.info/media/20210807_210803-Vragen_R_Peters_re_factssheet_GGD-zoeken_naar_indicaties_-_01.pdf

 

https://www.stichtingkog.info/media/20210807_Factsheet_GGD-agressief_zoeken_naar_nw_slachtoffers_JZ_-_01.pdf


 

Als functionaris gegevensbescherming van de gemeente Tilburg is het bericht van 25-08-2021 in het Brabants Dagblad met de kop “Tilburgse kappers gaan op blauwe plekken letten primeur in aanpak huiselijk geweld” u vast niet ontgaan. Als het u wel is ontgaan dan is het voorgenomen plan wellicht niet met u en andere functionarissen gegevensbescherming van de gemeente Tilburg besproken.

Waarom zou men ook: Privacy is immers niet sexy en moet dus wijken voor de aanpak van huiselijk geweld. Ik vermoed dat u als functionaris gegevensbescherming van de gemeente Tilburg, beter op de hoogte bent van de privacywetgeving en het internationale verdrag ‘Europese Rechten Van De Mens‘ (EVRM); in het bijzonder artikel 8 van dit verdrag dan kapper John Beerens, Sterk Huis en de medewerkers van de gemeente Tilburg die dit plan, deze aanpak, toejuichen.

Het moet u als functionaris gegevensbescherming dan ook als muziek in de oren klinken dat ik mij zeer grote zorgen maak  over het feit dat na de klusjesmannen, en postbodes elders in het land nu de kappers in Tilburg een training van twee uur krijgen om huiselijk geweld te kunnen signaleren. Daarmee krijgen de kappers een soort generieke toestemming om de persoonsgegevens van hun cliënten die zij bij de afspraakj voor een kappersbehandeling hebben gekregen te delen met Veilig thuis als zij na hun observaties en onderbuikgevoel menen dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld.    

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik heb over dat dit plan contact gezocht met een juridisch expert op het gebied van privacy en met de Autoriteit Persoonsgegevens die mij op het volgende hebben gewezen.

Het delen en het gebruik van bijzondere persoonsgegevens – en meer in het bijzonder het delen van naam en adres gegevens van cliënten waarmee de kapper slechts een overeenkomst heeft om kappershandelingen te verrichten is aan strikte regels onderworpen – dit mag alleen plaatsvinden zonder toestemming als vaststaat dat dit noodzakelijk is, én dat er geen andere minder inbreuk-makende manier is om het nagestreefde doel te realiseren én de gevergde informatie-uitwisseling als proportioneel kan worden aangemerkt-.

In dit geval althans zo blijkt uit het krantenartikel gaan kappers hun cliënten zonder dat hun cliënten daarvoor van te voren toestemming hebben verleend observeren op verdachte blauwe plekken en gedragsveranderingen. Van de kappers wordt verwacht dat zij na een training van twee uur op een professionele manier kunnen oordelen over de gesteldheid van hun cliënten. Als het onderbuikgevoel van de kappers juist lijkt moeten zij hun bevindingen melden bij Veilig Thuis. Daarvoor dienen de persoonsgegevens en de verkregen gegevens uit de observaties gedeeld te worden met Veilig Thuis.

Het komt mij voor dat het delen van persoonsgegevens en gegevens die verkregen zijn uit de observaties door niet-professionele krachten, die geen VOG hebben waaruit blijkt dat zij zelf van onbesproken gedrag zijn en die ook niet gehouden zijn aan beroepsgeheim, op voorhand in strijd is met de vereisten van:

  1. Subsidiariteit: het is zeer inbreuk makend: er is totaal geen aandacht voor het risico van vals positief. De schade (ook voor kinderen) van onterechte beschuldigingen, meldingen en soms nog verder gaande interventies, wordt niet meegewogen. 
  2. Proportionaliteit : is het  delen van de persoonsgegevens en de observaties wel van enig nut en/of noodzakelijk? Immers na een training van twee uur is een kapper gewoonweg niet in staat om professionele conclusies te verbinden aan hetgeen hij/zij gezien meent te hebben bij een cliënt. 

Strijdig met EVRM

Het delen van persoonsgegevens en van gegevens verkregen uit ondeskundige observaties zonder toestemming van de cliënten is op grond van strijdigheid met voornoemde kernbeginselen van het privacy-recht zoals vastgelegd in wet en verdrag (8 EVRM) niet alleen verwijtbaar, het is ook onzorgvuldig en ook onrechtmatig. De Raad van State heeft onlangs nog geoordeeld dat gemeenten zelf de plicht hebben om na te gaan of de uitvoering dan wel regulering van in te zetten beleid niet in strijd is met het EVRM.

Vrijwillige toestemming

Daarnaast heeft de Raad van State erop gewezen dat – waar het gaat om toestemming voor het delen van deze bijzondere persoonsgegevens en observatiegegevens- deze toestemming altijd vrijwillig verkregen moet zijn. Kort gezegd: de kapper moet zijn cliënten van tevoren informeren dat bij een vermoeden van mishandeling de persoonsgegevens van zijn cliënten en de gegevens verkregen uit de observaties verstrekt worden aan Veilig Thuis. De kapper mag daarbij niet tegen de cliënten zeggen: als u geen toestemming geeft kan ik u niet knippen of een andere kappersbehandeling uitvoeren.

Op grond van vorenstaande verzoek ik de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Tilburg erop toe te zien dat de privacy van cliënten die niets vermoedend bij de Tilburgse kapper binnenstappen voor een kappersbehandeling wordt beschermd. Dat begint met de plicht van de gemeente Tilburg om alle kappers in Tilburg op te dragen om hun cliënten voorafgaand aan de kappersbehandeling volgens het beginsel van “informed consent” goed te informeren over hun rechten en plichten. 

“Informed consent” wil ook zeggen: Dat Tilburgse kappers die na een training van twee uur nog steeds niet gehinderd worden door enige professionele kennis op het gebied van mishandeling, hun cliënten bij binnenkomst al vertellen dat kappers hun cliënten gaan onderzoeken op zichtbare blauwe plekken en gedragsveranderingen als zij een kappersbehandeling ondergaan.  

Graag verneem ik per omgaande hoe de gemeente Tilburg de privacy van de Tilburger gaat beschermen zodra deze over enige tijd nietsvermoedend een Tilburgse kapsalon binnen stapt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

Met vriendelijke groet,

D.F.A. van Doremalen ( cliëntondersteuner en ervaringsdeskundige privacy en jeugdhulp)

 


Ga terug