Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Geen gezag, wel belanghebbende?

Nuttig om te weten >>


Ouder zonder gezag toch belanghebbende in procedure ondertoezichtstelling?

In 2014 deed de Hoge Raad een opmerkelijk uitspraak: ouders zonder gezag en gezinsleven zijn niet langer belanghebbende in procedures die hebben te maken met een ondertoezichtstelling / machtiging uithuisplaatsing. ( http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2665)

De redenering was: een maatregel als een ondertoezichtstelling raakt het gezag. Dus als je geen gezag hebt, heb je geen belang in die procedure.

Dat oordeel heeft consequenties: je krijgt geen stukken, wordt niet uitgenodigd voor een zitting, kan geen verweer indienen en je krijgt ook geen toevoeging voor een advocaat.

De rechtspraak heeft best moeite gehad met deze beslissing. Vaak besloten rechtbanken om, doorgaans, vaders zonder gezag toch als belanghebbende aan te merken. Ook in de literatuur was kritiek.

Na verloop van tijd waren alle vier de Hoven echter wel om. Ik verwijs naar de volgende uitspraken: ECLI:NL:GHARL:2016:199, ECLI:NL:GHAMS:2016:4087, ECLI:NL:GHDHA:2016:337 en ECLI:NL:GHSHE:2014:4867.

Recent heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, een opmerkelijke uitspraak gedaan: het oordeelt dat de opvatting van de Hoge Raad in strijd is met artikel 8 EVRM. En het Hof merkt de vader zonder gezag en met een beperkt gezinsleven aan als belanghebbende
( http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2320).

Is die uitspraak houdbaar?

Ik verwacht van niet.


Lees verder op https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468


Als u geen gezag hebt bent u geen belanghebbende als het gaat over einde gezag andere ouder.  Pleegouders die kind minstens 1 jaar opvoeden zijn wel belanghebbende. 
Uit een uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch: Ingevolge artikel 798, eerste lid, eerste volzin, Rv moet onder belanghebbende worden verstaan: degene op wiens rechten en verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. Bij Wet tot herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 130), die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is aan artikel 798, eerste lid, Rv een (tweede) volzin toegevoegd waarin wordt bepaald dat ook degene die niet de ouder is en de minderjarige op wie de zaak betrekking heeft gedurende ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, als belanghebbende wordt aangemerkt.


Ga terug